Du är här

2017-10-05

Bosjö Fastigheter: Kommuniké från årsstämma den 5 oktober i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Vid årsstämma den 5 oktober 2017 i Bosjö Fastigheter AB (publ)
fattades följande beslut:

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 intagna resultat-
och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
Av tillgängliga vinstmedel om 219 778 500 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 9,52 kronor per aktie, innebärande en
utdelning om totalt 21 134 400 kronor. Utbetalning av utdelningen ska
ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det föreslås att
utdelningen utbetalas vid fyra tillfällen om 2,38 per aktie. Det
beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara
den 9 oktober 2017, 22 december 2017, 29 mars 2018 respektive 29 juni
2018.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret
2016/2017.

· Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Ragnar Boman,
Juhani Nyman samt Åsa Ohlström. Nyval av ledamot Elin Lydahl. Ragnar
Boman ska vara styrelsens ordförande.

· Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60
000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå
till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden
intill nästa årsstämma.

· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget
Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade
revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

For ytterligare information, vänlig kontakta:

Ulf Attebrant, VD

Bosjö Fastigheter AB (publ)

+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås.
Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består
av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB är ensam
hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett avseende kontorsytan
och ett för lagerytan. Bosjö Fastigheters AB syfte är att äga och
förvalta fastigheten. Bolagets administration hanteras av Pareto
Business Management AB och bolagets aktier handlas på Aktietorget
sedan den 25 maj 2016.

Bosjö Fastigheter AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö
Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5
oktober 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/kommunike-fran-arsstamma-d...
http://mb.cision.com/Main/14396/2361373/732264.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.