Du är här

2017-08-18

Botnia Exploration: Botnia Exploration Delårsrapport januari -- juni 2017

BOTNIA EXPLORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI -- JUNI 2017

Kvartalet april -- juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 365 (-1 239).
Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 515 (-1 299).
Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,01).

Halvåret januari -- juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 861 (-2 529).
Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 124 (-2 641).
Resultat per aktie uppgick till SEK -0,03 (-0,03).

Viktiga händelser under andra kvartalet
Bolaget har slutfört en företrädesemission som tillfört bolaget cirka 47,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till cirka 4,6 MSEK. I samband med företrädesemissionen har Norrlandsfonden tecknat en konvertibel som kommer att tillföra bolaget ytterligare 1,9 MSEK i kvartal 3.
Botnia har efter avslutad företrädesemission löst tre kortfristiga lån på sammanlagt 7,6 MSEK

Viktiga händelser tidigare under året
I mars 2017 utförde Bolaget tester av 25 ton av den guldförande kvartsgången från Fäbodtjärn vid Boliden Rönnskär. Det första testet var lyckat vilket ledde till ett avtal med Boliden om fortsatta tester av större kvantiteter.
För att färdigställa miljötillståndsansökan med bästa möjliga miljöalternativ har Botnia beslutat att göra vissa förändringar jämfört med det samråd som hållits med Länsstyrelsen och sakägare. Detta medför kompletterande kontrollarbeten och nya samråd ska hållas. Inlämnandet av ansökan beräknas nu att ske hösten 2017.
Bolaget har utfört sovringstester med material från guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som är ofyndigt gråberg vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Botnia Exploration tecknar avtal med Boliden om fortsatta tester vid Rönnskär. För att genomföra testerna har Botnia beslutat att utnyttja det provbrytningstillstånd som godkändes av Länsstyrelsen och Mark & Miljödomstolen år 2015. Tillståndet möjliggör provbrytning av sammanlagt 25 000 ton inklusive guldmineraliseringen samt gråberg. Den guldförande kvartsen kan levereras direkt till smältverket utan föregående anrikning, vilket i framtiden kan innebära både minskade miljökonsekvenser och lägre investeringar för anrikningsutrustning och i avfallsdeponier.
Provbrytningen påbörjades i juli och arbetet kan ni följa på bolagets hemsida.
Bolaget har påbörjat arbetet med arbetsplaner och samråd för fortsatta undersökningsborrningar i Bolagets satellitfyndigheter i Vindelgranseleområdet. Undersökningsborrningarna planeras att påbörjas under hösten 2017 och fortsätta kontinuerligt framgent.

Framtidsutsikter
Den framgångsrika företrädesemissionen ger bolaget stora möjligheter att fortsätta utvecklingen av Vindelgranseleområdet och att utvecklas till ett lönsamt bolag.
Botnias ambition är att Vindelgranselegruvor ska bli ett framgångsrikt och lönsamt gruvprojekt. Med dagens guldpriser och aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan realiseras.
Botnia har idag två stycken bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Vi har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i tillståndsprocessen med vår strategi att fokusera på guld och småskalighet. Arbetet med miljötillståndsansökan fortgår och förväntas att lämnas in hösten 2017.
Mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn och resultaten från dikesgrävningen har stärkt vår geologiska kunskap och stärkt vår bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en framgångsrik guldfyndighet. Guldhalterna är nu bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer. Detta kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd. Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet.
Resultat från undersökningsborrningar i Fäbodliden A och Fäbodliden B har stärkt vår bedömning att potentialen för ytterligare brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.
Testerna av kvarts från Fäbodtjärn som pågår hos Boliden visar att guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

Nacka Strand den 18 augusti 2017

Bengt Ljung
VD

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com mailto:bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Botnia Exploration Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20856

Fakta om Botnia Exploration Holding AB (publ)
Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com http://www.botniaexploration.com .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.