Du är här

2017-08-18

Botnia Exploration: Delårsrapport januari -- juni 2017

Kvartalet april -- juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 365 (-1 239).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 515 (-1 299).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,01).

Halvåret januari -- juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 861 (-2 529).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -3 124 (-2 641).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,03 (-0,03).

Viktiga händelser under andra kvartalet

· Bolaget har slutfört en företrädesemission som tillfört bolaget
cirka 47,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick
till cirka 4,6 MSEK. I samband med företrädesemissionen har
Norrlandsfonden tecknat en konvertibel som kommer att tillföra
bolaget ytterligare 1,9 MSEK i kvartal 3.

· Botnia har efter avslutad företrädesemission löst tre kortfristiga
lån på sammanlagt 7,6 MSEK

Viktiga händelser tidigare under året

· I mars 2017 utförde Bolaget tester av 25 ton av den guldförande
kvartsgången från Fäbodtjärn vid Boliden Rönnskär. Det första testet
var lyckat vilket ledde till ett avtal med Boliden om fortsatta
tester av större kvantiteter.

· För att färdigställa miljötillståndsansökan med bästa möjliga
miljöalternativ har Botnia beslutat att göra vissa förändringar
jämfört med det samråd som hållits med Länsstyrelsen och sakägare.
Detta medför kompletterande kontrollarbeten och nya samråd ska
hållas. Inlämnandet av ansökan beräknas nu att ske hösten 2017.

· Bolaget har utfört sovringstester med material från
guldmineraliseringen Vargbäcken. Dessa tester visar att det är
möjligt att avskilja cirka 70% av volymen som är ofyndigt gråberg
vilket leder till sänkta kostnader i processteget. En annan viktig
faktor är att en stor del av den brutna bergvolymen kan komma att
återfyllas i dagbrottet utan att behöva deponeras på upplag vilket är
positivt både från kostnads- och miljösynpunkt.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Botnia Exploration tecknar avtal med Boliden om fortsatta tester
vid Rönnskär. För att genomföra testerna har Botnia beslutat att
utnyttja det provbrytningstillstånd som godkändes av Länsstyrelsen
och Mark & Miljödomstolen år 2015. Tillståndet möjliggör provbrytning
av sammanlagt 25 000 ton inklusive guldmineraliseringen samt gråberg.
Den guldförande kvartsen kan levereras direkt till smältverket utan
föregående anrikning, vilket i framtiden kan innebära både minskade
miljökonsekvenser och lägre investeringar för anrikningsutrustning
och i avfallsdeponier.

· Provbrytningen påbörjades i juli och arbetet kan ni följa på
bolagets hemsida.

· Bolaget har påbörjat arbetet med arbetsplaner och samråd för
fortsatta undersökningsborrningar i Bolagets satellitfyndigheter i
Vindelgranseleområdet. Undersökningsborrningarna planeras att
påbörjas under hösten 2017 och fortsätta kontinuerligt framgent.

Framtidsutsikter

· Den framgångsrika företrädesemissionen ger bolaget stora
möjligheter att fortsätta utvecklingen av Vindelgranseleområdet och
att utvecklas till ett lönsamt bolag.

· Botnias ambition är att Vindelgranselegruvor ska bli ett
framgångsrikt och lönsamt gruvprojekt. Med dagens guldpriser och
aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan
realiseras.

· Botnia har idag två stycken bearbetningskoncessioner, Fäbodtjärn K
nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Vi har, i en allt tuffare marknad,
lyckats nå framgång i tillståndsprocessen med vår strategi att
fokusera på guld och småskalighet. Arbetet med miljötillståndsansökan
fortgår och förväntas att lämnas in hösten 2017.

· Mineraltillgångsberäkningen av Fäbodtjärn och resultaten från
dikesgrävningen har stärkt vår geologiska kunskap och stärkt vår
bedömning att Fäbodtjärn kommer bli en framgångsrik guldfyndighet.
Guldhalterna är nu bekräftat höga även i kvartsgångens översta
nivåer. Detta kan leda till ett positivt kassaflöde i ett tidigt
skede av gruvans livslängd. Geologiska experter menar att denna
malmtyp normalt är uthållig mot djupet och bedömer det som troligt
att mineraliseringen har potential att fortsätta mot djupet.

· Resultat från undersökningsborrningar i Fäbodliden A och
Fäbodliden B har stärkt vår bedömning att potentialen för ytterligare
brytbara tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för
småskalig brytning. Området innehåller ytterligare flera
satellitfyndigheter som kräver fortsatt prospektering.

· Testerna av kvarts från Fäbodtjärn som pågår hos Boliden visar att
guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då
även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar
detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/delarsrapport-januari---j...
http://mb.cision.com/Main/6229/2327999/711015.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.