Du är här

2018-08-24

Botnia Exploration: DELÅRSRAPPORT JANUARI -- JUNI 2018

Kvartalet april -- juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -1 424 (-1 365).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -1 506 (-1 515).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,08).

Halvåret januari -- juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till kSEK 0 (0).
· Rörelseresultatet uppgick till kSEK -2 670 (-2 861).
· Resultat efter skatt uppgick till kSEK -2 834 (-3 124).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,12 (-0,16).

Viktiga händelser under andra kvartalet

· Bolaget presenterade en feasibility studie sammanställd av
GeoVista AB som visar genomförbarheten av projektet Vindelgransele
gruvor, främst representerat av den guldförande kvartsgången i
Fäbodtjärn. Den kassaflödeskalkyl som upprättats visar att projektet
under de 3 första åren kommer att generera ett överskott på 117 MSEK.

· Bolaget har genomfört en första bedömning av mineralreserver för
guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession baserat på feasibility
studien. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kton,
med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7,7 gram guld per ton.
Reserverna beräknas möjliggöra kontinuerlig gruvdrift vid Fäbodtjärn
under en period av tre år. De antagna tillgångarna och det faktum att
mineraliseringen är öppen mot djupet indikerar goda möjligheter till
att utöka gruvans livslängd. Fäbodtjärn bedöms vara en så kallad
orogen guldfyndighet som kan ha ett stort djupgående. En
mineralreserv är den del av en mineraltillgång där ekonomisk
utvinning visats genom en feasibilitystudie innehållande en
lönsamhetsstudie. Detta betyder att en mineralreserv har en högre
säkerhet jämfört med en mineraltillgång och kan därför användas som
underlag då finansiering via bank eller andra institut krävs.

Viktiga händelser tidigare under året

· Bolaget återbetalade i förtid lånet på 5,5 MSEK med 4 % ränta till
Need Invest AB, sammanlagt 5,8 MSEK.

· För att fullt ut fokusera på uppstartsarbetet av Fäbodtjärn och
Vargbäcken beslutade Bolaget att återkalla sitt överklagande angående
ansökan om förlängning av undersökningstillstånd Granselliden nr 3.
Samtidigt har Bolaget återlämnat undersökningstillstånden gällande
området Vandelån i Hälsingland till Bergsstaten.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

· Bolaget lämnade in miljötillståndsansökan till Mark- och
miljödomstolen den 15 augusti 2018. Ett miljötillstånd är det sista
steget i tillståndsprocessen innan brytning kan påbörjas.

· Bolaget har avslutat efterbehandlingsarbetet efter provbrytningen
i Fäbodtjärn.

· Undersökningsborrningar i Vindelgranseleområdet har avslutats och
bolaget inväntar analysresultat.

Framtidsutsikter

· Botnia Exploration har i och med inlämnandet av
miljötillståndsansökan nått en viktig milstolpe i utvecklingen från
att vara enbart ett prospekteringsbolag till att bli ett
guldproducerande bolag med intäkter.

· Botnia Explorations ambition är att Vindelgranseleområdet ska bli
ett framgångsrikt och lönsamt projekt. Med dagens guldpriser och
aktuell dollarkurs ser bolaget stora möjligheter till att detta kan
realiseras.

· Botnia Exploration innehar två stycken bearbetningskoncessioner i
Vindelgranseleområdet, Fäbodtjärn K nr 1 och Vargbäcken K nr 1. Vi
har, i en allt tuffare marknad, lyckats nå framgång i
tillståndsprocessen med vår strategi att fokusera på guld och
småskalighet.

· Botnia Exploration har goda förutsättningar att fortsätta
utvecklingen av Vindelgranseleområdet och att utvecklas till ett
lönsamt bolag.

· Feasibility studien av Fäbodtjärn har stärkt vår bedömning att
Fäbodtjärn kommer bli en lönsam guldfyndighet. Guldhalterna är
bekräftat höga även i kvartsgångens översta nivåer, vilket kan leda
till ett positivt kassaflöde i ett tidigt skede av gruvans livslängd.
Geologiska experter menar att denna malmtyp normalt är uthållig mot
djupet och bedömer det som troligt att mineraliseringen har potential
att fortsätta mot djupet vilket då kan leda till ökad livslängd.

· Bolagets bedömning är att potentialen för ytterligare brytbara
tillgångar i Vindelgranseleområdet är hög och lämpliga för småskalig
brytning. Området innehåller ytterligare flera satellitfyndigheter
som kräver fortsatt prospektering.

· Testerna av kvarts från Fäbodtjärn hos Boliden Rönnskär visar att
guld som sitter i kvarts har fått ett ökat prospekteringsvärde. Då
även Botnias övriga guldfyndigheter generellt sitter i kvarts öppnar
detta för nya potentiella affärsmöjligheter i Vindelgranseleområdet.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Ljung, VD - Botnia Exploration Holding AB (publ)
Telefon: +46 70 855 01 50
E-post: thomas.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl.
08:30.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på Nasdaq First North
(BOTX). Erik Penser Bank AB är Certified Advisor till bolaget. För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/delarsrapport-januari---j...
http://mb.cision.com/Main/6229/2599432/896351.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.