Du är här

2017-09-13

Botnia Exploration: Kallelse till extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ)

Aktieägarna i Botnia Exploration Holding AB (publ), 556779-9969,
kallas till extra bolagsstämma den 11 oktober 2017 kl. 10.00 i Erik
Penser Bank ABs lokaler, belägna på Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska;

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
5 oktober 2017,

· dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress Botnia
Exploration Holding AB (publ), "Extra bolagsstämma", Box 1113,
Cylindervägen 18, 8 tr, 131 26 Nacka Strand, eller per telefon +46
708 55 01 50, eller via e-post till
thomas.ljung@botniaexploration.com senast kl. 16.00 den 6 oktober
2017.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer,
telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall
uppgift om ombud och biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 5
oktober 2017. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig,
bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före den 5
oktober 2017.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad
tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna
förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta
inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar
bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets webbplats www.botniaexploration.com och skickas med post
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 - Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av
bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om sammanläggning av
bolagets aktier innebärande att fem aktier sammanläggs till en aktie.
Styrelsens förslag är föranlett av kraven för upptagandet till handel
av bolagets aktier på First North. För sammanläggningen ska följande
villkor gälla:

(a) Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för
sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla före
tidpunkten för registrering av beslutet om sammanläggning hos
Bolagsverket.

(b) Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för
sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av
avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet
för sammanläggningen.

(c) §§ 4-5 bolagsordningen ändras enligt följande:

Lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst Aktiekapitalet ska utgöra lägst
7 350 000 kronor och högst 29 400 000 15 000 000 kronor och högst 60 000 000
kronor. kronor.
§ 5 Antal aktier § 5 Antal aktier
Antalet aktier ska utgöra lägst Antalet aktier ska utgöra lägst
49 000 000 stycken och högst 196 000 000 20 000 000 och högst 80 000
000.

stycken.
Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet
aktier utgör del av och en förutsättning för styrelsens förslag om
sammanläggning.

(d) Inför sammanläggningen tillskjuter Erik Penser Bank AB på bolagets
uppdrag till de aktieägare, vars antal aktier inte är jämnt delbart
med fem, vederlagsfritt det antal aktier som medför att sådana
aktieägares antal aktier är jämnt delbart med fem. Värdet av sådana
utjämningsaktier bedöms vara försumbart och kostnaden härför ska
bäras av bolaget.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga
för registreringen av sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid
verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att
förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda
aktierna.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier och röster i bolaget till 115 766 055.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till sammanläggning av aktier och
ändring av bolagsordningen, såsom angivet i kallelsen, kommer att
finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats,
www.botniaexploration.com, och skickas utan kostnad för mottagaren
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Det
fullständiga förslaget kommer även att finnas tillgängligt på
stämman.

Lycksele i september 2017

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Denna information är insiderinformation som Botnia Exploration Holding
AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/kallelse-till-extra-bolag...
http://mb.cision.com/Main/6229/2344612/721444.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.