Du är här

2017-05-18

Botnia Exploration: Offentliggörande av prospekt

Botnia Exploration Holding AB (publ) offentliggör prospekt för
beslutad företrädesemission med teckningsperiod 19 maj - 2 juni

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt
folder och anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Botnia
Explorations (www.botniaexploration.com
(http://www.botniaexplorations.com/)), AktieTorgets
(www.aktietorget.se) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive
hemsidor.

Emissionen i sammandrag

· Aktieägare i Botnia Exploration har företrädesrätt att teckna en
(1) nyemitterad aktie per fyra (4) befintliga aktier som innehas på
avstämningsdagen den 15 maj 2017

· Emissionskursen är 2,05 SEK per aktie
· Bolaget tillförs vid full teckning 47,5 MSEK före
emissionskostnader

· Teckning sker under perioden 19 maj - 2 juni 2017
· Handel i teckningsrätter sker under perioden 19 - 31 maj 2017
· Emissionen är säkerställd med teckningsförbindelser och
emissionsgarantier upp till 38,9 MSEK motsvarande 81,9 procent av
emissionsbeloppet

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Botnia Exploration i
samband med emissionen. Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till
Botnia Exploration.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Botnia Exploration Holding AB (publ). Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Botnia Exploration Holding AB
kommer endast att ske genom det prospekt som Botnia Exploration
Holding AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits,
eller kommer att vidtas, av Botnia Exploration Holding AB för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än
Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala
restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras,
enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och
får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller
indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Botnia
Exploration Holding AB och enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepappers-lagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: bengt.ljung@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
målsättningen att driva småskalig gruvbrytning med fokus på guld och
basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För
ytterligare information besök bolagets hemsida
www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/offentliggorande-av-prosp...
http://mb.cision.com/Main/6229/2269079/676719.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.