Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

BrainCool: BrainCools dotterbolag PolarCool offentliggör emissionsvillkor inför notering

PolarCool AB (publ), dotterbolag till BrainCool AB (publ), avses att
noteras på Spotlight Stock Market efter utdelning av aktierna till
BrainCools aktieägare. I samband med den planerade noteringen
genomför PolarCool en företrädesemission om högst cirka 18 MSEK.
Styrelse och ledning i såväl PolarCool som BrainCool deltar i
företrädesemissionen

Om PolarCool

Verksamheten inom idrottsmedicin i BrainCool AB (publ) har sedan 2017
bedrivits i det helägda dotterbolaget PolarCool AB (publ). BrainCool
kommunicerade 2016 att verksamheten inom idrottsmedicin ska delas ut
till aktieägarna, och tidigare under 2018 meddelades att bolaget
erhålllit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden
avseende en skattefri utdelning enligt lex Asea reglerna. BrainCool
har i egen regi drivit processen för en lex Asea-utdelning.

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och
säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling
av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ)
har sitt säte i Lund.

Emissionsvillkor

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har fastställt teckningskurs och andra
villkor för den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som
styrelsen bemyndigades fatta beslut om vid extra bolagsstämma 24
augusti, enligt nedan villkor:

Aktieägare i PolarCool erhåller, för en (1) på avstämningsdagen
innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4)
teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 2
SEK.

-Högst 8 998 108 nya aktier ska ges ut

-Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 125 000 SEK

-Avstämningsdagen för rätt att erhålla teckningsrätter är 5 oktober
2018

Vid full teckning av emissionen tillförs Bolaget cirka 18 000 000 SEK
före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 200 000 SEK.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera bolaget fram till och med
Q4 2019 vilket inkluderar*:

1. Organisationsutveckling och cirka 55 % marknadsetablering

2. Forskning och utveckling samt cirka 35 % kliniska studier

3. Licens & IP cirka 10 %

*Ovanstående beräkning inkluderar reglering av mellanhavandet med
BrainCool AB om cirka 6,1 MSEK som avser finansiering av verksamheten
i PolarCool sedan 2017 i form av forskning och utveckling, förvärv av
varulager, kliniska studier, immaterialrätt samt licensrättigheter.

Utspädning

Erbjudandet kommer vid full teckning innebära att antalet aktier i
Bolaget ökar med 8 998 108 från 35 992 435 till 44 990 543 aktier.
För befintliga ägare som inte deltar i företrädesemissionen uppkommer
en utspädningseffekt om 20 procent.

Preliminär tidsplan

25 september 2018 Sista dag för handel med BrainCools aktie inklusive rätt att erhålla aktier i PolarCool

27 september 2018 Avstämningsdag i BrainCools aktie för rätt att erhålla aktier i PolarCool

5 oktober 2018 Avstämningsdag i PolarCools aktie för rätt att erhålla teckningsrätter

9 - 23 oktober 2018 Teckningstid i PolarCools företrädesemission

7 november 2018 Planerad notering på Spotlight Stock Market**

** PolarCools aktie är planerad att noteras på Spotlight Stock Market
under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att Spotlight
Stock Market godkänner Bolaget. Första dag för handel beräknas bli
den 7 november 2018.

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt övrig
information om PolarCool kommer att framgå av
investeringsmemorandumet som offentliggörs innan teckningstiden
inleds.

Styrelse och ledning i både PolarCool och BrainCool avser att delta i
företrädesemissionen.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några
värdepapper i PolarCool. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare
eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land
där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller
strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units,
aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper
utgivna av PolarCool har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga aktier, betalda tecknade aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av PolarCool
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än
i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen
riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför
Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av
artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra
personer till vilka den lagligen kan riktas.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 september 2018.

För mer information

Iman Ziai - CFO
+46 - 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund.

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som
utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem
för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom
sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och
Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braincool/r/braincools-dotterbolag-polarcool-o...
http://mb.cision.com/Main/11624/2626044/914702.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.