Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

BrandBee Holding AB: Publicering av förslag till punkter 9-15 Ordinarie Årsstämma i Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB håller årsstämma 2019-05-17 kl. 9.00 i bolagets
lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor. Nedan publiceras huvudägarnas
jämte styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-15.

Punkt 9-11. Huvudägarna i Bolaget föreslår omval av Johan Eriksson,
Jonas Litborn och Gunnar Mannerheim samt nyval av Stephan Knowles.
Arvodet till styrelsen föreslås vara 100.000 kr att fördelas lika
mellan styrelsens ledamöter. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB
omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode
enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 12. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen föreslår
ersättningspolicy, villkor och riktlinjer till bolagsledningen enligt
följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets
ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda
samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera
kompetent personal till bolaget samt behålla medarbetarna under en
längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen
ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare
kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga
ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast
ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes
ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen
ska baseras på bolaget finansiella utveckling och utvärderas mot
fastställda mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år
kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. För att avgöra
vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande
nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och
marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig
totalersättning. Styrelsen skall årligen utvärdera behovet av
aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att
framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt
aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare
och/eller övriga anställda.

Styrelsen för Brandbee Holding AB ska kunna avvika från dessa
riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 13a. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen
enligt följande:

- en höjning av gränserna för aktiekapitalet (4 §) från lägst 1 000
000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och
högst 8 000 000 kronor,

- en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5) från
lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier till lägst 40 000
000 aktier och högst 160 000 000 aktier, samt

- en uppdatering av formuleringen av avstämningsförbehållet (§ 10) mot
bakgrund av namnändringen av lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 13b. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning skall, i
enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom
kvittning eller apportegendom.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier
som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till
ska sammanlagt uppgå till högst 60 000 000 aktier motsvarande en
ökning av aktiekapitalet om 3.000.000 kronor. Skälet till avvikelsen
från aktieägarna företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller
företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall.

Punkt 14. Huvudägarna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar
att Bolaget, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, emitterar
högst 5 000 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning
av 5 000 000 nya aktier på villkor enligt nedan. Rätt att teckna
teckningsoptionerna skall endast tillkomma Bolagets helägda
dotterbolag Brandbee AB, org. nr. 556852-0042 ("Dotterbolaget").

Dotterbolaget skall förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med
rätt och skyldighet att erbjuda anställda i Bolaget samt i övrigt
personer som anses nyttiga att knyta till Bolaget, att förvärva
teckningsoptionerna. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att
under perioden från och med den 31 oktober 2020 till och med den 30
april 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs uppgående till 0,20 kr per tecknad
aktie.

Huvudägarnas motiv till ovanstående förslag är att ett personligt
långsiktigt ägarengagemang hos de anställda samt hos andra
nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt
samhörighetskänslan med Bolaget. Huvudägarna bedömer därför att
erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.
Huvudägarna föreslår vidare att bolagsstämman (i enlighet med 16 kap
aktiebolagslagen) beslutar att godkänna överlåtelser från
Dotterbolaget till anställda i Bolaget, samt i övrigt personer som
anses nyttiga att knyta till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med högst 250 000
kronor genom utgivande av högst 5 000 000 aktier, var och en med ett
kvotvärde om 0,05 kr, dock med förbehåll för den höjning som kan
föranledas av att omräkning av optionsvillkoren kan komma att ske
till följd av emissioner mm. Detta innebär att vid fullt utnyttjande
av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna
att motsvara cirka 8,59 % procent av rösterna i Bolaget.

Punkt 15 utgår.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 13 är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman och beslut enligt punkt 12 är
giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande
direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jonas Litborn, VD
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring
som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera
och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt
sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill
stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och
varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brandbee-holding-ab/r/publicering-av-forslag-...
https://mb.cision.com/Main/14440/2797273/1032191.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.