Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Bravida Holding AB: Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 26 april 2019

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade
aktieägarna följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition
och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018
intagna resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades
även, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till
aktieägarna om 2,00 kronor per aktie, totalt 404 254 968 kronor. Det
angivna beloppet är beräknat på det totala antalet stamaktier i
bolaget minskat med bolagets innehav av egna stamaktier. Beslutades
vidare att resterande vinstmedel disponeras så att 3 517 757 028
kronor överförs till överkursfond och bolagets återstående fria egna
kapital, 882 457 715 kronor, överförs i ny räkning. Tisdagen den 30
april 2019 fastslogs som avstämningsdag för utdelning. Årsstämman
beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att
antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Fredrik Arp, Jan Johansson, Staffan
Påhlsson, Cecilia Daun Wennborg, Mikael Norman och Marie Nygren.
Fredrik Arp omvaldes till styrelseordförande. KPMG omvaldes som
revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till högst 4 050
000 kronor, att fördelas med 1 150 000 kronor till ordföranden och
450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 180 000
kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor
vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 110 000
kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor
vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvodet till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen som
motsvarar de principer som tillämpats tidigare år, dock med
justeringen att principerna nu gäller tillsvidare.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av
så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att
bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets
kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera
förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier
syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med
egna aktier.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från årsstämman kommer
vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter
årsstämman.

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och
installationstjänster i Norden, med fler än 11 000 medarbetare.
Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom
el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk
fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på ett
160-tal orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bravida-holding-ab/r/kommunike-fran-bravida-h...
https://mb.cision.com/Main/8835/2798246/1033020.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.