Du är här

2017-10-02

Bråviken: Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Bråviken Logistik AB (publ)

Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Bråviken Logistik AB (publ)
fattades följande beslut:

· Mattias Friberg från Roschier Advokatbyrå utsågs till
ordförande vid årsstämman.

· Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och
koncernredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 intagna resultat-
och balansräkningarna.

· Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den
fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 506 006 646 kronor, ska utdelning ske
med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning
om totalt 43 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid
fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med lika belopp,
innebärande att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2 kronor
per aktie, eller totalt 10 900 000 kronor. Det beslutades vidare att
avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 5 oktober
2017, 29 december 2017, 29 mars 2018 respektive 29 juni 2018. Det
beslutades att 462 406 646 kronor balanseras i ny räkning

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för
styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende
räkenskapsåret 2016/2017.

· Det beslutades att till styrelsen omvälja Christer Rapp, Erica
Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill
slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Christer Rapp
till styrelsens ordförande.

· Det beslutades om att styrelsearvode för tiden intill slutet av
nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr
ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var
och en av de övriga ledamöterna.

· Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget
Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade
revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.

· Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill
slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, huvudsakligen
innefattande införande av en bestämmelse om att aktieägare, för att
äga rätt att delta på bolagsstämma, även måste anmäla aktieägarens
och eventuella biträdens deltagande till bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till bolagsstämman, samt en justering av
bestämmelsen om kallelsesätt så att annonsering om att kallelse har
skett ska göras i Svenska Dagbladet.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Johan Åskog, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

+46 8 402 53 81

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca
139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter
belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt
uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och
bolagets aktier handlas på AktieTorget. Bolagets VD är Johan Åskogh
och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bråviken Logistik AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/braviken/r/kommunike-fran-arsstamma-den-2-okto...
http://mb.cision.com/Main/15855/2358680/730590.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.