Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Bravissima Holding AB: Försäljning av aktier i Bravida Holding AB (publ)

Pressmeddelande, Stockholm, 18 maj 2016

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA,
AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN
ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIGT LAG. DETTA
MEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA ELLER NÅGOT
ANNAT LAND.

SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA MEDDELANDE.

Bravissima Holding AB ("Säljaren") har sålt totalt 22 000 000
stamaktier i Bravida Holding AB (publ), ett bolag som är noterat på
Nasdaq Stockholm, ("Bravida") genom en så kallad accelererad
bookbuilding-process riktad till institutionella investerare till ett
pris av 51,50 kronor per aktie ("Placeringen"). Placeringen utökades
från maximalt 20 000 000 stamaktier till 22 000 000 stamaktier som en
följd av stark efterfrågan från investerare.

Efter Placeringen äger Säljaren 91 390 399 stamaktier, vilket
motsvarar 45,07 procent av det totala antalet aktier och 45,31
procent av det totala antalet röster i Bravida. Säljaren har
förbundit sig till en lock-up på 90 dagar avseende det återstående
ägandet i Bravida.

Morgan Stanley & Co. International plc och Nordea Bank AB (publ) har
varit joint bookrunners i samband med Placeringen. Rothschild har
varit finansiell rådgivare till Säljaren.

Bravissima Holding AB är en enhet som indirekt kontrolleras av
investeringsfonder under Bain Capital Private Equity, LP och
närstående.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier, någon stat i
USA eller District of Columbia), Kanada, Australien eller Japan eller
någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution
skulle vara olaglig. Distributionen av detta pressmeddelande kan vara
föremål för restriktioner enligt lag i vissa jurisdiktioner och
personer som får del av detta pressmeddelande eller annan information
som refereras till häri bör informera sig själva om och iaktta sådana
restriktioner. Att inte iaktta sådana restriktioner kan utgöra ett
brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Ingen
åtgärd har vidtagits som skulle möjliggöra ett erbjudande av
värdepapper eller publicering eller distribution av detta
presmeddelande i någon jurisdiktion där sådana åtgärder erfordras.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper
eller ett erbjudande om att teckna värdepapper i USA eller någon
annan jurisdiktion. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer
inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande
amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte
erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i USA utan att de
registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med
Securities Act. Inget offentligt erbjudande av värdepapper görs i USA
eller någon annan jurisdiktion.

I en medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EEA") som
har implementerat Prospektdirektivet (vardera en "Medlemsstat")
riktar sig detta meddelande och ett eventuellt framtida erbjudande
endast till "kvalificerade investerare" enligt Prospektdirektivets
definition ("Kvalificerade Investerare"). Med "Prospektdirektivet"
avses direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella tillägg
därtill, inklusive direktiv 2010/73/EU, i den utsträckning de är
implementerade i Medlemsstaten) och innefattar eventuella
implementeringsåtgärder i Medlemsstaten. I Storbritannien
distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, Kvalificerade Investerare som är (i) personer som har
professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som
faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel
19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter
med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i
Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta
några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller
förlita sig på det.

Investeringsbeslut i samband med Placeringen måste fattas på basis av
all offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets
aktier. Sådan information har inte verifierats. Informationen i detta
pressmeddelande är endast en bakgrundsbeskrivning och påstår sig inte
vara fullständig eller komplett. Ingen får förlita sig på
informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet för något syfte.

I samband med Placeringen kan Morgan Stanley, Nordea eller någon av
deras dotterbolag komma att ta en andel av aktierna i Placeringen som
en position och kan i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda
att sälja för egen del sådana aktier eller andra värdepapper i
bolaget eller relaterade investeringar i samband med Placeringen
eller i övrigt. Således ska referenser till att aktier emitteras,
erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller i övrigt handlas i läsas
som att de innefattar emissioner till eller erbjudanden till, eller
teckning, förvärv, placering eller handel av Morgan Stanley, Nordea
och deras respektive dotterbolag som investerare för egen del. Morgan
Stanley och Nordea avser inte att offentliggöra omfattningen av
sådana investeringar eller transaktioner annan än i enlighet med vad
som krävs av lag eller regulatoriska skyldigheter.

Detta pressmeddelande påstår sig inte identifiera risker (direkta
eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolaget
eller Bolagets aktier. Morgan Stanley, som har tillstånd från
Prudential Regulatory Authority och står under tillsyn av Financial
Conduct Authority och Prudential Regulatory Authority, och Nordea
agerar endast för Säljarens räkning i samband med Placeringen och
inte för någon annans räkning, och kommer inte vara ansvariga
gentemot någon annan än Säljaren för att erbjuda det skydd som
tillkommer Morgan Stanleys eller Nordeas kunder eller för att erbjuda
rådgivning i samband med Placeringen.

N M Rothschild & Sons Ltd ("Rothschild"), som har tillstånd i
Storbritannien från Prudential Regulatory Authority och står under
tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulatory
Authority agerar för Bravissima Holding AB och inte för någon annan i
samband med transaktionen och kommer inte vara ansvarig gentemot
någon annan än Bravissima Holding AB för det skydd som tillkommer
Rothschilds kunder eller för att erbjuda rådgivning i samband med
transaktionen, innehållet i detta pressmeddelande eller någon
transaktion, något arrangemang eller något annat ärende som refereras
till i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bravissima-holding-ab/r/forsaljning-av-aktier-...
http://mb.cision.com/Main/14397/2011382/517108.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.