Du är här

2014-05-09

Brighter AB : delårsrapport januari - mars 2014

--
||
--

----------------------------------
|Brighter AB (publ) |
|Delårsrapport januari-mars 2014 |
| |
----------------------------------

Om Brighter AB (publ)

Brighter One(TM) - den patenterade allt-i-ett lösningen som ersätter de fem
saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag för att
överleva och må bra.

Brighter utvecklar och kommersialiserar banbrytande lösningar för egenvård av
diabetes. Bolagets aktie är listad på NASDAQOMX First North, mer information
finns på
nasdaqomxnordic.com.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

* Nettoomsättningen uppgick till 0 kr (0 kr)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 350 tkr (-650 tkr)

Väsentliga händelser under perioden

* Bolaget genomförde två nyemissioner, en riktad om 24 999 996 kr och en
företrädes om 10 410 295 kr, varvid bolaget tillfördes drygt 35 000 000 kr
före emissionskostnader.
* Aktiekapitalet ökades med 252 930,65 kr och uppgår idag till 847 804,70 kr.

* Den 14 mars 2014 överfördes handeln i Brighter AB (publ) aktier från
AktieTorget till NASDAQOMX First North. Avsikten med detta var att bredda
ägandet och nå ut till en internationell investerarbas.
* Under perioden har arbetet med produktionssättning och certifiering av
produkten samt certifiering av bolaget fortlöpt enligt plan.

Tidpunkter för ekonomisk information

Halvårsrapport 2014: 2014-08-15

Delårsrapport januari - september 2014: 2014-11-14

Bokslutskommuniké för 2014: 2015-02-20

VD har ordet

Första kvartalet 2014 har varit mycket positivt för Brighter eftersom vi genom
våra emissioner dels tillfördes nytt kapital, dels fick in nya investerare
som har en långsiktig syn på sina investeringar. Arbetet med emissionerna
krävde mycket resurser men parallellt kunde arbetet med produktionssättning -
framtagande av verktyg, mm - och certifiering fortsätta enligt plan.

På ett personligt plan känns det mycket positivt att få bevis på, genom det
stora investerarintresset, att vårt bolag och personalen jobbar mot rätt mål
- att hjälpa diabetiker runt om i världen med en bättre behandlingsform.

Under andra kvartalet kommer vi fortsätta att arbeta med att få produkten till
produktion men även stärka organisationen med relevant kompetens och
engagemang. Den 18 juni har vi planerat vår årsstämma och då avser vi också
presentera och välja in nya styrelseledamöter - som var och en har relevant
kompetens och som har visat stort engagemang i vårt bolag under
rekryteringsprocessen.

Truls Sjöstedt
VD Brighter AB (publ)

Aktien

Den 14 mars 2014 listades Brighter AB (publ) på NASDAQOMX First North efter
att tidigare, från 3 februari 2012 ha varit listad på AktieTorget. NASDAQOMX
First North är en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading
Facility). Den 31 mars 2014 var 16 956 094 aktier utgivna. Samtliga aktier
har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Insynspersoners innehav

----------------------------------------------------------------------------------
|Aktier 2013-03-31 Förändring 2014-03-31 |
|Truls Sjöstedt - VD&Styrelseledamot 4 781 486 + 142 857 4 924 343 |
|Michael Frantzén - Styrelseledamot 3 745 310 0 3 745 310 |
|Gert Westergren - Styrelseordförande 237 526 + 142 860 380 386 |
|Lars Flening - Styrelseledamot 16 862 + 10 107 26 969 |
|Henrik Norström (närstående) - styrelseledamot 16 764 + 6 980 23 744 |
----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
|Optioner 2013-03-31 Förändring 2014-03-31 |
|Truls Sjöstedt - VD&Styrelseledamot 41 111 + 30 014 71 125 |
|Michael Frantzén - Styrelseledamot 0 +30 014 30 014 |
|Gert Westergren - Styrelseordförande 220 000 + 292 459 512 459 |
|Lars Flening - Styrelseledamot 550 000 + 30 014 580 014 |
|Henrik Norström (närstående) - styrelseledamot 0 0 0 |
----------------------------------------------------------------------------------

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten januari-mars 2014 är upprättad enligt K3-regelverket om ej
annat anges. Rapporten är upprättad i enlighet med redovisningsrådets
rekommendation om delårsrapportering.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Avlämnande av delårsrapport januari - mars 2014

Stockholm den 9 maj 2014
Brighter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO

Telefon: +46 709 73 46 00
E-post:truls.sjostedt@brightercompany.com

Henrik Norström, COO/Controller
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post:henrik.norstrom@brightercompany.com

Gert Westergren, Styrelseordförande
Telefon: + 46 705 55 77 99
E-post:gert.westergren@brightercompany.com

Resultaträkning i tusental kronor

----------------------------------------------------------------------------------------
| 2014-01-01 2013-01-01 |
| 2014-03-31 2013-03-31 |
| |
|Rörelsens intäkter 273 0 |
|Aktivering av arbete för egen räkning 271 0 |
|Övriga rörelseintäkter 2 0 |
| |
|Rörelsens kostnader -1 489 -637 |
|Övriga externa kostnader -745 -124 |
|Personalkostnader -386 -259 |
|Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella -358 -141 |
|anläggningstillgångar |
|Övriga rörelsekostnader 0 -113 |
| |
|Rörelseresultat -1 216 -637 |
| |
|Resultat från finansiella poster -134 -22 |
|Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 |
|Räntekostnader och liknande resultatposter -134 -22 |
| |
|Resultat efter finansiella poster -1 350 -659 |
| |
|Resultat före skatt -1 350 -659 |
| |
|Beräknat resultat -1 350 -659 |
----------------------------------------------------------------------------------------

Balansräkning i tusental kronor

------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2014-03-31 2013-03-31 |
|TILLGÅNGAR |
|Anläggningstillgångar |
|Immateriella anläggningstillgångar 10 571 5 392 |
|Balanserade utgifter för forsknings och utvecklingsarbeten och liknande 9 535 4 508 |
|arbeten |
|Koncessioner, patent, licenser, varumärken liknande rättigheter 1 036 884 |
|Materiella anläggningstillgångar 610 112 |
|Inventarier, verktyg och installationer 610 112 |
|Summa anläggningstillgångar 11 181 5 504 |
| |
|Omsättningstillgångar |
|Kortfristiga fordringar 912 422 |
|Fordringar för tecknat ej inbetalt aktiekapital 0 0 |
|Övriga fordringar och förutbetalda kostnader 912 422 |
|Kassa och bank 23 960 876 |
|Summa omsättningstillgångar 24 872 1 298 |
| |
|SUMMA TILLGÅNGAR 36 053 6 802 |
| |
|EGET KAPITAL OCH SKULDER |
|Eget kapital |
|Bundet eget kapital 848 595 |
|Aktiekapital 848 595 |
|Ej registrerat aktiekapital |
|Fritt eget kapital/ansamlad förlust 30 310 1 827 |
|Summa eget kapital 31 158 2 422 |
| |
|Lånfristiga skulder 2 743 2 394 |
|Checkräkningskredit (limit 250 000kr) 102 0 |
|Övriga långfristiga skulder 2 641 2 394 |
|Kortfristiga skulder 2 152 1 985 |
|Leverantörsskulder 1...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.