Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-28

Brighter AB : Halvårsrapport januari - juni 2015

----
| |
----

------------------
| Halvårsrapport |
|januari - juni |
|2015 |
------------------

| Om Brighter AB (publ).Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för
människor som lever med en sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som
förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6
miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller
genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka
banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom
m-hälsa - en marknad som redan i år, 2015, är värd 120 miljarder kronor
globalt.

Bolagets aktie är listad på NASDAQOMX First North/BRIG.

För mer information:
www.brighter.se

| Delårsredogörelse 1 januari - 31 juni 2015. * Rörelseintäkter uppgick till 941 tkr (751 tkr).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 168 tkr (-3 629 tkr).
* Resultat per aktie före utspädning: -0,19 kr.
* Resultat per aktie efter utspädning: -0,19kr.

| Tidpunkter för ekonomisk information.Delårsredogörelse jan-sep 2015: 2015-11-30.

Bokslutskommuniké 2015: 2016-02-19

Delårsredogörelse jan-mar 2016: 2016-05-20

| Väsentliga händelser under perioden. * 2015-01-15 - Remium Nordic tillträder som Certified Adviser.
* 2015-01-26 - Brighter knyter till sig Docent Michael Alvarsson som
rådgivare.
* 2015-02-06 - Beslut om att avbryta lansering av Brighter One. Styrelsen
ålägger ledningen att utreda möjligheten att yrka skadestånd mot
teknikpartnern.
* 2015-02-10 - Brighter framställer krav om skadestånd mot tidigare
teknikpartner.
* 2015-02-20 - Brighter väljer Veryday AB som industridesignpartner.
* 2015-03-16 - Brighter väljer Helbling som design&development partner.
* Styrelsen har vidtagit åtgärder i syfte att säkerställa finansiering av
bolaget. * 2015-03-26 - Brighter publicerar pressmeddelande om att man
samarbetar med Microsoft inom e- och m-hälsa. * 2015-03-30 - Brighter
säkrar lån om 3 MSEK. * 2015-03-30 - Brighter beslutar att genomföra
företrädesemission med överteckningsemission.
* 2015-04-17 - Brighter offentliggör informationsmemorandum i samband med
bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 16,3 MSEK.
* 2015-04-24 - Brighter informerar marknaden om att PRV -
Patent&Registreringsverket avser bevilja bolaget patent för den unika
injektionsteknik som kommer att användas i nästa generations Brighter
One(TM).
* 2015-04-27 - Brighter meddelar marknaden att man utökar sitt globala skydd.

* 2015-05-08 - Brighter meddelar marknaden om att emissionerna övertecknats 1
219 procent. Totalt har bolaget därmed anskaffat 19,3 MSEK före
emissionskostnader.
* 2015-05-27 - Brighter publicerar Årsredovisningen för 2014.
* 2015-06-18 - Brighter genomförde årsstämman 2014. Utöver omval av styrelsen
så nyvaldes Jan Stålemark.

| Väsentliga händelser efter periodens utgång. * 2015-07-03 - Brighter lanserar Go Diabetes - en nyhetsapp för diabetiker.
* 2015-08-26 - Brighter meddelar att man stämt sin tidigare
utvecklingspartner HotSwap AB.

| VD har ordet.
Våren inleddes med ett extremt högt tempo och våra nya partner Veryday och
Helbling har jobbat närmast fanatiskt med utvecklingen av nästa generations
Brighter One under året. Kapitalet från den framgångsrika emissionen i våras
har möjliggjort stora framgångar och tagit Brighter till en helt ny nivå där
många nya intressanta möjligheter nu finns inom räckhåll. Den här rivstarten
är bara början, och vi kommer alla jobba minst lika hårt resten av året nu
när bollen åter är i rullning och det börjar hända riktigt stora saker.

Dessa framgångar har framförallt varit möjliga tack vare alla våra fantastiska
aktieägare som visat stort tålamod.

Tillsammans med Veryday och Helbling har vi bland annat hunnit genomföra flera
oerhört lyckade fokusgrupper som resulterat i en design och funktion långt
över förväntan. En mängd spännande projekt utöver nästa generations Brighter
One är på gång och vi utökar nu vårt team för att kunna erbjuda helt nya
möjligheter för morgondagens uppkopplade enheter, där The Benefit Loop spelar
en nyckelroll.

Stämningen av vår tidigare utvecklingspartner fortskrider och vi ser med
tillförsikt fram mot rättens beslut. HotSwap klarade tyvärr inte av att
upprätthålla den specificerade kvalitetsnivån och vi räknar därför givetvis
med att få ersättning för de problem som uppstått som ett resultat av detta.
Att HotSwap hävdar "bättre rätt" till ett av våra patent ser vi som
ovidkommande då de avskrivit sig alla sådana rättigheter i vårt avtal.

Trots problemen som uppstått under året är vi nöjda och stolta över de
framsteg som faktiskt skett. Vi ser oerhört positivt på framtiden och de
möjligheter som nu ligger framför oss.
Truls Sjöstedt,
VD Brighter AB (publ
We are passionate about

understanding people
| Investeringar.Bolagets investeringar består i huvudsak av aktiveringar av
utvecklingskostnader - både externa och interna - samt patent. Under perioden
januari till juni 2015 återupptogs aktiveringarna i samband med att bolaget
inledde utvecklingen av nästa generations Brighter One och the Benefit Loop.
Under perioden uppgår investeringarna till 5,8 (7,4) MSEK

Balanserade utgifter för forskning och utveckling, inventarier och verktyg,
installationer på annans fastighet uppgick vid periodens slut till totalt 10
386 MSEK. Huvudsakligen avser det utvecklingsarbete för nästa generations
Brighter One(TM) samt the Benefit Loop.

| Risker.Riskerna avseende verksamheten är beskrivna i årsredovisningen för
verksamhetsåret 2014 samt iemissionsmemorandumetapril 2015.

| Finansiell ställning.Bolagets likvida medel uppgick per den 30 juni 2015 till cirka 10,6 (24.1)
MSEK.

Bolagets eget kapital uppgick vid halvårsskiftet till cirka 21,1 (28,8) MSEK,
påverkat av nyemission samt förlusten 2014.

Under april och maj 2015 genomförde Brighter två nyemissioner av units, vilka
sammanlagt tillförde ca 19,3 MSEK emissionslikvid före emissionskostnader.
Bolaget hade under emissionsperioden tagit upp ett kortfristigt lån om 3 MSEK
som återbetalades ur emissionslikviden.

| Kassaflöde.Brighters kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden
januari till juni 2015 till ca -3,7 (-2,1) MSEK, kassaflödet från
investeringsverksamheten till cirka -5,8 (-7,4) MSEK och kassaflödet från
finansieringsverksamheten till cirka +16,3 (+24,1) MSEK.

Bolagets löpande kostnader består generellt av hyra, personalkostnader och
övriga administrationskostnader. Bolagets investeringar under perioden bestod
av forskning och utveckling och patent. Finansieringen bestod uteslutande av
emissionslikvid från de två genomförda emissionerna under perioden april/maj
2015.

| Resultatutveckling.Nettoomsättning under januari - juni 2015 var cirka 0,0 MSEK oförändrat sedan
föregående år.

Rörelseresultatet för perioden blev cirka -5,2 MSEK (-3,6).

Under januari gjordes inga aktiveringar av utvecklingskostnader. Detta är
kopplat till Styrelsens beslut om att avbryta lanseringen av Brighter One.
Aktivering av utvecklingskostnader återupptogs från och med februari då
arbetet med nästa generations Brighter One och the Benefit Loop var i full
gång.
| Aktien.Brighter AB (publ) är listad på NASDAQOMX First North under kortnamnet BRIG.
NASDAQOMX First North är en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral
Trading Facility). Den 30 juni 2015 var 33 020 966 aktier utgivna. Samtliga
aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Brighters Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Remium Nordic AB.

| Aktiekapitalets utveckling.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| År Händelse Förändring aktier Förändring aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital Kvotvärde |
| 2007 Bolagsbildning - - 1 000 000 100 000,00 0,10 |
| Sammanläggning -925 000 - 75 000 100 000,00 1,33 |
| 2011 Fondemission 25 000 33 333,00 100 000 133 333,00 1,33 |
| Fondemission - 366 667,00 100 000 500 000,00 5,00 |
| Split 9 900 000 - 10 000 000 500 000,00 0,05 |
| 2011 Nyemission 1 236 510 61 825,50 11 236 510 561 825,50 0,05 |
| 2012 Nyemission 660 971 33 048,55 11 897 481 594 874,05 0,05 |
| 2014 Nyemission 3 571 428 178 571,40 15 468 909 773 445,45 0,05 |
| Nyemission 1 487 185 74 359,25 16 956 094 847 804,70 0,05 |
| 2015 Företrädes-emissionen 13 564 872 678 243,60 30 520 966 1 526 048,30 0,05 |
| 2015 Övertecknings-emissionen 2 500 000 125 000,00 33 020 966 1 651 048,30 0,05 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Insynspersoners innehav.-------------------------------------------------------------------------------
| Aktier. 2014-06-30 Förändring. 2015-06-30 |
| Truls Sjöstedt - VD 4 924 343 + 424 737 5 349 080 |
| Michael Frantzén 3 745 310 0 3 745 310 |
| Gert Westergren - Ordförande 380 386 + 125 000 505 386 |
| Lars Flening - Styrelseledamot 26 696 + 28 179 53 041 |
| Henrik Norström - vice VD 23 744 + 389 124 412 868 |
| Nadezda Ershova - Chef QA/RA 5 889 + 5 108 10 997 |
| Afsaneh Ghatan Bauer - Styrelseledamot 0 + 51 600 51 600 |
| Petra Kaur Ljungman - Styrelseledamot 0 +11 780 11 780 |
| Sara Murby Forste - Styrelseledamot 0 + 10 480 10 480 |
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
| Optioner. 2014-06-30 Förändring. 2015-06-30 |
| Truls Sjöstedt - VD 71 125 + 284 868 355 993 |
| Michael Frantz...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.