Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Brighter AB (publ): Brighter kallar till extra bolagsstämma.

Styrelsen i Brighter AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra
bolagsstämma i Bolaget måndagen den 11 november 2019. Närmare
detaljer beträffande förslag till stämman framgår av kallelsen som
redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på
bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER AB (PUBL)

Brighter AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 11 november
2019 klockan 10.00 på bolagets adress Norgegatan 2, i Kista.
Inregistrering sker från klockan 9.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

Dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 5 november 2019,

Dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 5
november 2019.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till ir@brighter.se eller
skriftligen till bolaget på adress Brighter AB (publ), Norgegatan 2,
164 32 Kista. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma,
personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt
ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 november 2019.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.brighter.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget
på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om
det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om nyemission av aktier (Punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 131 471,50 kronor genom
nyemission av högst 2 629 430 aktier.

2. Nyemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Teckningsberättigade är de som skulle ha varit
innehavare av teckningsoptioner i program 2016/19 serie I och II,
beslutat av årsstämman den 17 maj 2016, om teckningsoptionerna hade
registrerats hos Bolagsverket.

3. Teckning av aktier ska ske från och med den 11 november 2019 till
och med den 18 november 2019. Teckning ska ske på teckningslista.
Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

4. Teckningskursen ska vara 7,30 kronor per aktie.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 25
november 2019. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av
betalningstiden.

6. Tilldelning av aktier ska ske till tecknarna pro rata i
förhållande till det antal teckningsoptioner som dessa skulle ha
varit innehavare av i program 2016/19 serie I och program 2016/19
serie II, om teckningsoptionerna hade registrerats hos Bolagsverket.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

Så som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får
styrelsen anföra följande.

Bolaget beslutade vid årsstämman den 17 maj 2016 att emittera
teckningsoptioner inom ramen för program 2016/19 serie I (överlåtelse
till dåvarande styrelseledamöter) och program 2016/19 serie II
(överlåtelse till dåvarande personal och nyckelpersoner). Av
förbiseende kom de beslutade teckningsoptionerna i program 2016/19
serie I och program 2016/19 serie II aldrig att registreras hos
Bolagsverket.

För att kompensera de som skulle ha innehaft teckningsoptionerna för
utebliven möjlighet att teckna aktier i bolaget ges dessa personer
rätt att teckna aktier inom ramen för nyemissionen. Teckningskursen
motsvarar den omräknade teckningskursen (strike price) enligt
villkoren för teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och
program 2016/19 serie II. Teckningskursen baseras på att nyemissionen
är en kompensation för att tecknarna inte erhöll de teckningsoptioner
de hade tilldelats och betalat för i nämnda program, samt att
tecknarna har betalat marknadsvärdet för de aktuella
teckningsoptionerna.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare
representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats
www.brighter.se senast från och med två veckor före stämman och
skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att
finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

__________

Stockholm i oktober 2019

Brighter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare
vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en
datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra
lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och
behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras
vårdgivare - vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen
på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning.
Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till
vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 -
684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/brighter-ab--publ-/r/brighter-kallar-till-ext...
https://mb.cision.com/Main/13292/2939544/1128403.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.