Du är här

2017-09-07

Bublar Group AB: Bublar Group AB (publ) genomför nyemission om 23,5 Mkr och offentliggör memorandum

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE
VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG
INFORMATION NEDAN.

Styrelsen för Bublar Group AB (publ) ("Bublar" eller "Bolaget") har,
baserat på bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2017, beslutat
att genomföra en nyemission av aktier om 23,5 Mkr riktad mot
allmänheten och institutionella placerare i Sverige ("Erbjudandet").
Bolaget har även ansökt om notering av Bolagets aktie på NGM Nordic
MTF. Ett memorandum offentliggörs idag den 7 september 2017.

Bublar i korthet
Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla
spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom det
snabbväxande segmentet Augmented Reality (AR) och platsbaserade
tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör
att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i
realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra.
Plattformens funktioner öppnar upp helt nya möjligheter för nya
spelidéer och för befintliga spel som kan få en helt ny virtuell
spelplan. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför
lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social upplevelse
där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras
innehåll.

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet omfattar nyemission av Units
· En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie
2017/18. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1)
aktie för 6,40 kronor under teckningsperioden 1 till 30 december
2018.

· Teckningskursen i Erbjudandet är 3,67 kronor per Unit. Totalt
uppgår Erbjudandet till 23,5 Mkr före emissionskostnader. Vid
eventuell överteckning av Erbjudandet har Bolaget även möjlighet att
besluta om att utöka Erbjudandet med 5,0 Mkr före emissionskostnader.
Utökningen kan endast riktas mot så kallade professionella
investerare.

· Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om ca 64
Mkr före Erbjudandet.

· Teckningstiden är 7 september 2017 till 26 september 2017
· Efter Erbjudandet inklusive utökningen kommer antalet aktier i
Bolaget att öka med 7 762 398 aktier från 17 503 047 till 25 265 445
aktier.

· Totalt har 20 Mkr, motsvarande 85 procent, av det totala
emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från
huvudägare, ledning och nytillkommande aktieägare om 5 Mkr samt ett
garantikonsortium om 15 Mkr. Bolaget har dock varken begärt eller
erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

· Beräknad första handelsdag på NGM Nordic är i slutet av oktober
2017 under kortnamnet "BUBL".

Bakgrund och motiv
Bublar grundades 2015 och har sedan verksamheten påbörjades utvecklat
en mjukvaruplattform för mobilspel och applikationer, som kombinerar
augmented reality (AR) med platstjänster. AR kombinerar en fysisk
miljö med datorgenererad miljö. AR förväntas bli den nästa stora
trenden inom mobila spel och andra appar och förutspås en kraftig
tillväxt under de närmaste åren. AR-spel, i kombination med
platstjänster och multiplayer-funktion, vilket Bublars
mjukvaruplattform erbjuder, kräver en teknisk höjd vilket försvårar
för potentiella konkurrenter att utmana dagens aktörer. Det finns en
handfull AR-baserade spel på marknaden idag, men förutom Niantics
Pokémon Go är de flesta single-player spel och använder sig enbart av
mobilkameran, ej platstjänster.

Bolaget är nu redo att kommersialisera sin mjukvaruplattform. Den
första egenutvecklade produkten är en lekfull social app som
möjliggör för användare att skapa, upptäcka och interagera med egna
och andra användares bilder på platser i verkligheten. Appen har
testats på en begränsad krets användare och planeras att lanseras
successivt på olika geografiska marknader under fjärde kvartalet
2017. Bublar avser att etablera samarbeten med stora varumärken med
målsättningen att tillsammans med dessa utveckla och lansera tekniskt
avancerade AR-spel och tjänster. Flera kontakter är tagna för att
inleda sådana samarbeten.

Emissionslikviden kommer att användas enligt följande:

· Vidareutveckling av mjukvaruplattform samt nya appar.
· Lanserings- och marknadsföringskostnader för den första appen
· Försäljningsinsatser och bearbetning av samarbets- och
licenspartners.

Fördelningen av emissionslikviden beräknas vara cirka 60 procent till
produktutveckling, cirka 30 procent till lansering och
marknadsföringskostnader och cirka 10 procent till bearbetning av
samarbetspartners.

Under december 2018 kan Bolaget komma att erhålla upp till 23,4 Mkr
vid full lösen av utestående teckningsoptioner som emitteras inom
ramen för Erbjudandet samt tidigare genomförd riktad emission. Detta
belopp samt en eventuell övertilldelning och därmed hörande
teckningsoptioner, kommer i så fall att användas för att underbygga
en fortsatt expansion samt stärka balansräkningen.

Fakta om Erbjudandet
Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella
investerare i Sverige och omfattar nyemitterade Units i Bublar till
ett sammanlagt värde om 23,5 Mkr. En Unit består av en (1) aktie och
en (1) teckningsoption av serie 2017/18. Tre (3) teckningsoptioner
berättigar till teckning av en (1) aktie för 6,40 kronor under
teckningsperioden 1 till 30 december 2018.

Utöver Erbjudandet har styrelsen även möjlighet att besluta om en
eventuell utökning av Erbjudandet om 5,0 Mkr. Teckningskursen uppgår
till 3,67 kronor per Unit. Courtage utgår ej. Minsta teckningspost är
1 400 Units.

Memorandum
Memorandum finns att ladda ner via www.bublar.com, www.gwkapital.se
samt www.aktieinvest.se eller kan beställas i tryckt format från G&W
Fondkommission på info@gwkapital.se eller per telefon på +46 (0) 8
503 000 50.

Viktiga datum
Händelse Datum
Anmälningsperiod 7 september 2017 - 26 september 2017
Offentliggörande av utfall Omkring 28 september 2017
Besked om tilldelning Omkring den 1 oktober 2017

Investerarpresentationer
Bolaget bjuder in till följande investerarpresentationer

· Aktiedagen i Stockholm den 11 september 2017

Det kommer även ges möjlighet att ställa frågor till VD Magnus
Granqvist via Facebook.

Gällande aktiedagen i Stockholm finns det ytterligare information på
www.aktiespararna.se.

Rådgivare
I samband med Erbjudandet har G&W Fondkommission agerat finansiell
rådgivare och Aktieinvest FK AB emissionsinstitut. Berghco
Advokatbyrå har agerat legal rådgivare. G&W Fondkommission kommer
vara Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information
Vänligen besök www.bublar.com eller kontakta Magnus Granqvist (VD) på
magnus.granqvist@bublar.com eller tel +46 (0) 8 559 251 20.

VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt
eller investeringsdokument och investerare ska inte teckna eller köpa
värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den
information som finns i det memorandum som kommer hållas tillgängligt
på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör
informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen
i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja
aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske
någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i
någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa
eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt,
memorandum eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara
lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från
registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett
erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer
inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från
1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill
relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till
allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får
inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt
eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon
annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta
pressmeddelande skulle vara olagligt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bublar-group-ab/r/bublar-group-ab--publ--genom...
http://mb.cision.com/Main/16283/2342417/719664.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.