Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Bufab Group: Delårsrapport januari - mars 2014

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

* Nettoomsättningen för koncernen ökade till 552 (495) MSEK, en ökning med
11,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror
främst på en förstärkt konjunktur relativt ett svagt första kvartal 2013,
men även på att de strategiska initiativen resulterat i ökade
marknadsandelar.
* Orderingången översteg nettoomsättningen.
* Det justerade rörelseresultatet uppgick till 52 (41) MSEK. Aviserade
engångskostnader om 18 (0) MSEK avseende noteringen har belastat
rörelseresultatet, vilket uppgick till 33 (41) MSEK.
* Den justerade rörelsemarginalen ökade till 9,4 (8,2) procent.
* Bufab-aktien noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 21 februari.

VD-kommentar

Vår strategi med fokus på lönsam tillväxt och effektivitet fortsätter att
generera resultat.

Under perioden upplevde Bufab en ökad efterfrågan jämfört med ett svagt första
kvartal 2013, men även jämfört med föregående kvartal. Sammantaget ökade
nettoomsättningen med 11,5 procent. Såväl våra svenska som våra
internationella bolag bidrog till omsättnings-ökningen, som främst beror på
en stärkt industrikonjunktur. Men vi ser också att vår strategi som sjösattes
2012 börjar ge resultat i form av ökade marknadsandelar. Vi har därför under
kvartalet fortsatt att stärka vår försäljnings-organisation.

Orderingången under kvartalet översteg försäljningen, varför vi går in i andra
kvartalet med goda förutsättningar.

Vår bruttomarginal förbättrades relativt föregående år. Det är resultatet av
ett målmedvetet arbete inom vårt strategiska initiativ för ökad effektivitet,
vilket har lett till såväl sänkta inköpspriser som lägre kostnader i vår
logistikkedja.

Våra rörelsekostnader ökade relativt föregående år och relativt föregående
kvartal. Framförallt beror ökningen på vår satsning på
försäljnings-organisationen inom Segment International, där vi också såg en
omsättningstillväxt om 15,7 procent.

Sammantaget ökade den justerade rörelsemarginalen för kvartalet från 8,2
procent till 9,4 procent.

Den 21 februari noterades Bufab-aktien för handel på NASDAQ OMX Stockholm.
Noteringen föregicks av en ägarspridning från vår huvudägare Nordic Capital
Fond V. Noteringen innebär förutom att vi får tillgång till kapitalmarknaden
att kännedomen om Bufab och dess verksamhet kommer öka högst väsentligt och
utgör även en kvalitetsstämpel.

Jörgen Rosengren, VD och koncernchef

Övrig information

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering
och Årsredovisnings-lagen. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt
årsredovisningslagen kapitel 9, och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2.

De tillämpade redovisningsprinciperna överensstämmer med de redovisnings - och
värderingsprinciper som presenteras i årsredovisningen för 2013.
Årsredovisningen för 2013 finns tillgänglig påwww.bufab.com.

RISKER OCH RISKHANTERING

Exponering för risker är en naturlig del av affärsverksamhet och detta
återspeglar Bufabs inställning till riskhantering. Denna syftar till att
identifiera och förebygga att risker uppkommer samt att begränsa eventuella
skador från dessa risker. De väsentligaste riskerna som koncernen exponeras
för är relaterade till konjunkturens påverkan på efterfrågan. För vidare
information hänvisas till årsredovisningen för 2013 not 3.

SÄSONGSVARIATIONER

Bufab har ingen väsentlig säsongsvariation men omsättningen över året varierar
med kundernas antal produktionsdagar i varje kvartal. Normalt är
nettoomsättning och rörelseresultat lägst i tredje kvartalet.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE BOLAG

Under perioden har inlösen av preferensaktier samt kvittningsemission
genomförts samt en styrelseledamot har utnyttjat sina teckningsoptioner (se
sidan 9). I övrigt har inga transaktioner med närstående bolag förekommit
under perioden.

ANSTÄLLDA

Antalet anställda i koncernen uppgick på balansdagen till 801 (766).

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Under delårsperioden skedde inga väsentliga förändringar av
eventualförpliktelser.

NOTERING

Den 21 februari noterades Bufab på NASDAQ OMX Stockholm, då Bufab och
huvudägaren Nordic Capital Fond V beslutat att genomföra en ägarspridning av
Bufabs aktier. Noteringen ger Bufab tillgång till de svenska och
internationella kapitalmarknaderna vilket bedöms främja bolagets fortsatta
tillväxt och utveckling. Noteringen är ett logiskt och viktigt steg i Bufabs
utveckling och kommer att bidra till ökad kännedom om Bufab och dess
verksamhet.

ÅRSSTÄMMA 2014

Årsstämman för Bufab Holding AB (publ) kommer äga rum den 5 maj 2014 i
Värnamo.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2013.

Kallelse och fullständigt förslag finns påwww.bufab.com.

REVISORSGRANSKNING

Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsstämma

5 maj 2014 i Värnamo

Delårsrapport januari-juni

13 augusti 2014

Delårsrapport januari-september

4 november 2014

Bokslutskommuniké januari-december

20 februari 2015

Stockholm den 29 april 2014

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer hållas den 29 april 2014 kl 10.00 CET. Jörgen
Rosengren, VD&koncernchef samt Thomas Ekström, CFO kommer presentera
resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av föjande telefonnummer; +44 (0)
1452 555566, UK 08444933800, Luxemburg 20880695, Sverige 0850336434 alt USA
16315107498. Konferenskod: 29695977. Vänligen ring 5-10 minuter innan
konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.

Denna delårsrapport offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel men finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX
Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 kl
08.00.

------------------------------------------------------
|KONTAKT |
|Jörgen Rosengren Thomas Ekström |
| |
| |
|CEO CFO |
|+46 370 69 69 01 +46 370 69 94 01 |
|jorgen.rosengren@bufab.com thomas.ekstrom@bufab.com |
| |
| |
|Boel Sundvall |
| |
| |
|Communications&IR |
|+46 370 69 69 61 |
|boel.sundvall@bufab.com |
------------------------------------------------------

OM BUFAB
Bufab Holding AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som
erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp,
kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs
kunderbjudande Global Parts ProductivityTM syftar till att förbättra
produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med
verksamhet i 23 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har ca 800
anställda. Bufabs omsättning uppgick 2013 till 2 031 MSEK och
rörelseresultatet till 201 MSEK. Bufab-aktien är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm under kortnamnet "BUFAB".

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Delårsrapport januari - mars 2014
http://hugin.info/159429/R/1780779/608970.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bufab Group via Globenewswire

HUG#1780779

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.