Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

Byggpartner: ByggPartner avser att noteras på Nasdaq First North Premier

Bygg Partner i Dalarna Holding AB ("ByggPartner" eller "Bolaget"), ett
renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande verksamhet inom
byggservice och byggnadsställningar, offentliggör idag sin avsikt att
genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North
Premier ("Noteringen") och samtidigt genomföra en försäljning av
befintliga aktier i Bolaget.

Erbjudandet

· ? Erbjudandet omfattar 6 053 552 befintliga aktier i Bolaget,
motsvarande 50 procent av antalet utestående aktier ("Erbjudandet").
Inga nyemitterade aktier erbjuds.

· ? Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, har de
säljande aktieägarna åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities,
sälja ytterligare högst 908 032 befintliga aktier i Bolaget,
motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av
Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").

· ? Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer
Erbjudandet omfatta högst 6 961 584 aktier, motsvarande ca 57,5
procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

· ? Transaktionen förväntas genomföras med ett sedvanligt
prisintervall där det slutliga erbjudandepriset fastställs genom en
anbudsprocess. Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas
tillgängliga i ett prospekt.

· ? Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt
institutionella investerare i Sverige och internationellt.

· ? Cornerstone Investors har åtagit sig att, på vissa villkor,
teckna motsvarande 25,9 procent av antalet utestående aktier i
Bolaget eller motsvarande 45,0 procent av Erbjudandet givet full
teckning i Erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas
till fullo. Cornerstone Investors och deras respektive åtagande
utgörs av:

? - Dan Sten Olsson med familj: 11 procent av antalet aktier i Bolaget

? - Gerald Engström via Färna Invest AB: 5 procent av antalet aktier i Bolaget

? - GADD Gruppen: 5 procent av antalet aktier i Bolaget

? - AS Toluma: 4,9 procent av antalet aktier i Bolaget

· ? Extra bolagsstämman beslutade den 8 november 2016 att välja Tore
Hallersbo till styrelseledamot i Bolaget. Beslutet är villkorat av
att Noteringen genomförs.

· ? ByggPartner har som avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm inom
tolv månader efter att Noteringen fullföljts.

· ? Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Avanza är
Selling Agent och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i
Erbjudandet.

Sverker Källgården, VD, kommenterar:

"Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra
kunder och aktieägare. Det gör vi genom att göra det vi är bäst på,
bygga fastigheter och fortsätta utveckla vår partneringmodell. Vi
jobbar hårt för att visa att ByggPartner är ett byggbolag med stabil
lönsamhet och tillväxt. Nu siktar vi på en notering på Nasdaq First
North Premier. Det är en notering som varmt välkomnas av mig och våra
medarbetare."

Torsten Josephson, styrelseordförande, kommenterar:

"ByggPartner har ett tydligt erbjudande som byggentreprenör och har
alla förutsättningar att med en stabil bas vidareutvecklas med
bibehållen lönsamhet. Ett gediget hantverkskunnande, en kompetent
ledning och engagerade medarbetare gör det riktigt roligt att vara en
del i företaget och dess fortsatta utveckling. Vi ser fram emot en
notering och välkomnar nya aktieägare med bolagets ledord - enkelt,
effektivt och engagerat."

Louise Nilsson, VD Priveq Investment och styrelseledamot, kommenterar:

"Under våra tio år som ägare har vi drivit en strukturerad utveckling
av ByggPartner från entreprenörsbolag till renodlat byggföretag med
stark företagsledning och stabil lönsamhet. Idag kommer två
tredjedelar av vår omsättning från Stockholm/Mälardalen och i Dalarna
är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. När ByggPartner nu går
in i nästa fas där effekterna från initiativen fullt ut ska tas
tillvara är det vår och Bolagets bedömning att det är en lämplig
tidpunkt att notera Bolaget och därmed också öka synligheten för
ByggPartner på marknaden."

ByggPartner i korthet och bakgrund till Noteringen

ByggPartner är ett renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande
verksamhet inom byggservice och byggnadsställningar. Den huvudsakliga
verksamheten inom byggentreprenad omfattar ny- och ombyggnation av
kommersiella fastigheter, bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget
är verksamt i Stockholm, Mälardalen, Uppsala, där det ser en stor
tillväxtpotential samt i Dalarna där Bolaget är ett av de
marknadsledande byggföretagen.

ByggPartner grundades i Falun 1992 av Bo Olsson som varit operativt
verksam i Bolaget fram tills 2008 samt agerade som tillförordnad VD
under delar av 2012 och 2013. Bo Olsson sitter idag i styrelsen och
äger, via AB Surditet, ca 31 procent av Bolagets aktier.

Sedan 2006 äger Priveq Investment, via bolag, ca 41 procent av
ByggPartner och har sedan investeringen bedrivit ett aktivt arbete
för att växa Bolagets verksamhet och etablerat strukturer för
fortsatt lönsam tillväxt. Som del i Priveq Investments
investeringsstrategi ingår det att avyttra de förvärvade bolagen när
uppsatta mål har uppnåtts. Mot bakgrund av detta anser Priveq
Investment och styrelsen att det nu är rätt tidpunkt för att bredda
Bolagets ägarbas.

ByggPartners ledande befattningshavare och styrelse anser att
Erbjudandet och Noteringen kommer att gynna Bolagets framtida
tillväxt genom att öka medvetenheten om Bolagets verksamhet både i
och utanför de geografier vari Bolaget är verksamt. Det bedöms även
stärka Bolagets profil och förhandlingsstyrka gentemot kunder,
leverantörer och underentreprenörer samt förbättra Bolagets förmåga
att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Erbjudandet
kommer att bredda ByggPartners aktieägarkrets och även ge Bolaget
tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.
Därigenom kommer fler finansieringskällor för Bolaget att
tillgängliggöras, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt
och utveckling.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan avser ByggPartner att notera
Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Ett byggbolag med fokus på partnering

Partnering är ett fokusområde som ByggPartner utvecklat i mer än 24 år
i nära sammarbete med sina kunder. Partnering kännetecknas av större
projekt i samverkan med kund med stabil lönsamhet över tid och hög
andel återkommande kunder, vilket anses vara viktiga faktorer för att
uppnå Bolagets finansiella mål. Bolaget avser öka andelen
partneringkontrakt framgent från dagens redan höga nivå. Per 30
september 2016 utgjorde partneringkontrakt ca 58 procent av
orderbokens värde.

Finansiella mål

· ? Bolaget har som mål att på medellång sikt uppnå en årlig
försäljningstillväxt om 10-15 procent.

· ? På medellång sikt ska ByggPartner ha en EBIT-marginal om 5
procent.

· ? ByggPartners mål är att betala ut en stabil utdelning om minst
50 procent av resultatet efter skatt, beroende av Bolagets behov av
medel för att utveckla verksamheten.

Nyckeltal

[image]

· Bolagets orderintag har ökat med i genomsnitt 18 procent årligen
sedan 2013 och den nuvarande orderboken är idag värd ca 1 400 MSEK
per 30 september 2016.

· ByggPartners hittills största kontrakt, kvarteret Å-promenaden i
Uppsala, vann Bolaget under 2015 och överstiger ett värde om 400
MSEK.

För ytterligare information, kontakta:

Sverker Källgården, VD, ByggPartner

Tel: +46 243 55 95 70

Mob: +46 70 416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, ekonomichef, ByggPartner

Tel: +46 243 55 95 44

Mob: +46 70 419 97 44

E-post: claes.thelander@byggpartner.se

Om ByggPartner

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Stockholm, Mälardalen,
Uppsala och Dalarna. I Stockholm, Mälardalen och Uppsala är målet att
fortsätta expandera och i Dalarna är Bolaget ett av de
marknadsledande byggföretagen. ByggPartner erbjuder byggentreprenad,
byggservice och ställningsentreprenad. För mer information, se
www.byggpartner.com.

Om Priveq Investment

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma
tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga
investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag.
Fram till idag har Priveq fått förtroendet att ansvara för
förvaltandet av över sex miljarder kronor. Priveq har genom sin
långsiktiga och framgångsrika verksamhet lockat välkända
institutionella investerare att investera i fonderna. För mer
information, se www.priveq.se.

Om Tore Hallersbo, nyinvald styrelseledamot i Bolaget

Tore Hallersbo är arbetande styrelseordförande i Modern Sprängteknik i
Norden, styrelseordförande i Norvatek, Bengt Dahlgren Göteborg och
styrelseledamot i Envac, Sigicom, Con-Form samt Acobia flux. Han har
tidigare haft ett flertal ledande positioner inom bygg bl.a. som vice
VD i Peab, divisionschef för Peab Sverige och som vice VD för Skanska
Sverige. Tore Hallersbo har en civilingenjörsexamen från Chalmers
Tekniska Högskola.

Viktig Information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om
att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas
inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien,
Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan
jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva
registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i
denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller
säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig

värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna
kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna
kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i
de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer,
förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna
kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade
investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i
Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan
vara mottagare av ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.