Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

C-Rad AB: C-RAD avser genomföra en riktad nyemission av aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG,
JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA
REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Press release 2020-02-19

C-RAD avser genomföra en riktad nyemission av aktier

C-RAD AB (?C-RAD? eller ?Bolaget?) offentliggör idag en avsikt att
genomföra en riktad nyemission om upp till 2 500 000 aktier till svenska
och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen
").

Transaktionen i korthet

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019.
C-RAD har gett i uppdrag till Pareto Securities AB (?Pareto Securities?)
att utreda förutsättningarna för nyemission av aktier genom ett så kallat
accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart.
Teckningskursen och allokeringen av de nya aktierna kommer att bestämmas
innan dess att handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas den 20 februari 2020.
Bolaget kommer att informera om utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett
pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Bookbuilding-förfarandet, fastställandet av teckningskursen och
allokeringen kan, om Bolaget eller Pareto Securities så beslutar, komma att
förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas och Bolaget kan
således välja att inte fullfölja genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

Bakgrund och användning av nettolikvid
Anledningen till att den Riktade Nyemissionen genomförs är i första hand
för att stödja Bolagets tillväxt, vilket inkluderar investeringar i att
expandera C-RADs produktportfölj för att öka effektiviteten och säkerheten
inom strålterapi.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera
ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella
investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa
kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med
sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180
kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade
Nyemissionen. Styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen som äger
aktier och/eller teckningsoptioner har åtagit sig att inte sälja några
aktier i C-RAD under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande
av resultatet av den Riktade Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare
Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner och Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade
Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB
Telefon +46-18-666930,
E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 19 februari 2020 kl. 17.31 (CET).

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget
har för närvarande 59 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för
direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD
(Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa
International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har
integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande
kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av
detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa
sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,
eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i
någon jurisdiktion, varken från C-RAD eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till
en investering i de nya aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av
den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt
tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan
information har inte oberoende kontrollerats av Pareto Securities.
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Pareto
Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte
för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvariga gentemot
någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls
deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller
avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella
investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare
eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och
utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta
meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på
värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen
vägledning för framtida resultat. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller
uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses
här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från
registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (?
Securities Act?), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en
transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det
finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA
eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras,
kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i
eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet,
publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa
gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering
eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid
med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förodning
(EU) 2017/1129 (?Prospektförordningen?) och har inte blivit godkänt av
någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. C-RAD har inte godkänt
något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon
medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas
fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar
sig detta meddelande endast till ?kvalificerade investerare? i den
medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri, endast till, och varje
investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig
till, är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av
?kvalificerade investerare? som är (i) personer med professionell
erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen
av ?investment professionals? i artikel 19.5 i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (?Ordern?);
eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2
(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas ?relevanta
personer?). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som
detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att
involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska
inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera
eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för
Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling,
likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och
möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden
är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att
de innehåller ord såsom ?tro?, ?förvänta?, ?förutse?, ?avse?, ?kan?,
?planera?, ?uppskatta?, ?bör?, ?kunde?, ?sikta? eller ?kanske? eller, i
varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika
antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots
att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade
uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att
inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar
sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och
osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig
väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett
resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda
händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser
skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är
underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget
garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.