Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

C-Rad AB: Kommuniké från årsstämma i C-RAD den 8 maj 2019

Årsstämman 2019 i C-RAD AB hölls den 8 maj 2019 varvid aktieägarna fattade
följande beslut.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt
att årets resultat, ? 3 391 103 SEK, avräknas mot överkursfonden och att
resterande del av överkursfonden, 161 138 596 SEK, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Till styrelseledamöter omvaldes Lars Nyberg (ordförande), Peter Hamberg,
Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Peter Eidensjö och David Sjöström.

Öhrling PWC AB omvaldes som ordinarie revisor med auktoriserade Michael
Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med ett årligt belopp om
totalt
1 400 000 SEK, varav styrelseordföranden skall ersättas med 400 000 SEK och
övriga med 200 000 SEK per ledamot. För utskottsarbete i revisionsutskott
utgår ersättning om 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisorerna utgår
enligt löpande godkänd räkning.

Emission av teckningsoptioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om nyemission av högst
100 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma
att öka med högst 15 000,00 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till
nyteckning av B-aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer C-Rad Positioning (10 000
teckningsoptioner) och anställda i C-RAD-koncernen, med (90 000
teckningsoptioner). Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd skall
inte äga rätt att teckna optioner.

Teckningsoptionerna kan tecknas den 23 maj 2019. Teckningsoptionerna
emitteras till ett pris baserat bl.a. på Black & Scholes värderingsmodell.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i
bolaget till en teckningskurs motsvarande genomsnittligt aktiepris under
perioden  maj 2019 – 22 maj 2019 plus 30 procent. Teckning av nya aktier
kan ske under perioden från och med den 1 februari 2022 till och med den 30
april 2022.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B,
konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av
aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med
högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de
gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom apport
och/eller genom kvittning.

För C-RAD AB
Styrelsen

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad
strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom
patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All
produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB,
C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget
har för närvarande 54 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för
direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i
Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett
helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på
NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 11:40 CEST.

Bilaga

* PR 20190508 Kommuniké från årsstämma maj 2019

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.