Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-21

Cabonline Group AB: Kallelse till årsstämma i Cabonline Group Holding AB (publ)

Aktieägare i Cabonline Group Holding AB (publ), org.nr 559002-7156,
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 kl. 16:00 i
bolagets lokaler på Kungsgatan 44 i Stockholm.

Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för
årsstämman är införd i aktieboken.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får
utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cabonline.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om ordning för valberedningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

16. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Punkt 8 (b) - Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018
och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till
fem utan suppleanter.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600
000 kr samt med 200 000 kr till respektive övrig stämmovald ledamot.
Det föreslås vidare att arvode för revisionsutskottets ordförande ska
utgå med 100 000 kr samt med 60 000 kr till övriga ledamöter i
revisionsutskottet. Det föreslås vidare att arvode för
ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kr samt med 20
000 kr till övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Det föreslås att omval ska ske av styrelseledamöterna Jon Risfelt,
Andreas Rosenlew, Anna Söderblom, Carl Harring och James Mitchell och
att inga suppleanter ska utses.

Det föreslås att Jon Risfelt ska omväljas till styrelsens ordförande.

Det föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att
Ernst & Young AB ska omväljas som revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningen enligt
Bilaga 1A antas som ny bolagsordning. I den nya bolagsordningen (i)
utgår bestämmelser avseende förköps- respektive hembudsförbehåll (§
11 och § 12); (ii) ändras bestämmelserna rörande kallelse till
bolagsstämma (§ 7) på det sätt som framgår av Bilaga 1B; (iii) ändras
bestämmelserna rörande styrelsen (§ 5) på det sätt som framgår av
Bilaga 1B; (iv) ändras bestämmelserna rörande årsstämma (§ 9) på så
sätt som framgår av Bilaga 1B och (v) införs ett avstämningsförbehåll
(ny § 11) på så sätt som framgår av Bilaga 1B.

Den verkställande direktören föreslås vara bemyndigad att vidta de
smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband
med registreringen vid Bolagsverket.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare:

Allmänt

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare, definierade som bolagets ledningsgrupp, ska vara
marknadsmässig, konkurrenskraftig och strukturerad på ett sätt som
främjar en långsiktig värdeutveckling. Ersättning utgörs av fast
grundlön, rörlig ersättning, pension, från tid till annan gällande
långsiktigt incitamentsprogram samt övriga ersättningar. Styrelsen
beslutar om huvudvillkoren för verkställande direktören och
styrelsens ersättningsutskott bereder och beslutar i övrigt kring
incitamentsfrågorna för de ledande befattningshavarna i företaget.

Fast grundlön

Fast grundlön för verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare omprövas årligen. Fördelning mellan grundlön och
rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavares ansvar
och befogenheter.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och övriga
ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt sex månadslöner.
Den rörliga ersättningen baseras på utfallet av ett antal, i
huvudsak, kvantitativa parametrar kopplade till budget eller andra
operativa planer samt personliga verksamhetsanknutna mål.

Långsiktiga incitamentsprogram

Som en del av ersättningen till ledande befattningshavare kan även
långsiktiga ersättningsprogram användas i syfte att skapa en god
balans mellan kortsiktig värdeutveckling och ett mer långsiktigt
fokus.

Pension och uppsägningsvillkor

Pensioner ska vara premiebaserade för att skapa förutsägbarhet. För
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får
premien maximalt utgöra 30 procent av den fasta lönen. Pensionsålder
inträder generellt vid 65 år.

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida får
ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett
belopp som motsvarar maximalt en årslön.

Övrigt

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter
bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer liksom för de fall
ändringar görs i befintliga villkor efter bolagsstämmans beslut.

Punkt 14 - Beslut om ordning för valberedningen

Det föreslås att årsstämman antar följande ordning för valberedningens
tillsättande och instruktioner avseende dess arbete, vilken ska gälla
till dess årsstämman fattar annat beslut:

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningen ska bestå av tre ledamöter
utsedda av de tre största aktieägarna efter utgången av augusti månad
varje räkenskapsår, jämte styrelsens ordförande. Med de största
aktieägarna avses de största ägarregistrerade aktieägarna eller
största aktieägarna som på annat sätt är kända, efter utgången av
tredje kvartalet.

En ledamot i valberedningen ska innan uppdraget accepteras noga
överväga huruvida en intressekonflikt föreligger. Valberedningens
ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på
bolagets hemsida. Om ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget
fullgjorts ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny
ledamot. Skulle ägare som utsett ledamot i valberedningen väsentligt
minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar,
nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen.
Aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen ska ha rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot. När sådan ledamot
utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare
ledamot av valberedningen som inte längre är utsedd av en av de tre
största aktieägarna.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i
Koden. Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till
valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på
valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls,
ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av
ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot till
följd av väsentliga ägarförändringar, ska den aktieägare som ska utse
en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga
valberedningens sammansättning. Ändringar i valberedningens
sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningen ska inom
sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte
vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda
valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med
eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta
om nyemission av aktier (oavsett aktieslag). Skälet till att
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att
möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra
företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att
möjliggöra emission till institutionella investerare och allmänheten
i samband med en notering av bolaget. Det totala antalet aktier som
ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier får uppgå till
det maximala antalet aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. I
den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Den verkställande direktören föreslås vara bemyndigad att vidta de
smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband
med registreringen vid Bolagsverket.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen,
på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp
på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats
www.cabonline.com, under minst tre veckor närmast före årsstämman
samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Stockholm i mars 2019
Cabonline Group Holding AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 1A

BOLAGSORDNING FÖR CABONLINE GROUP HOLDING AB (PUBL)

Org. nr 559002-7156

§ 1 Firma

Bolagets firma är Cabonline Group Holdi...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.