Du är här

2018-08-16

Calliditas Therapeutics: Delårsrapport Q2 2018

Stockholm 16 augusti, 2018

Framgångsrik kapitalanskaffning och notering på Nasdaq Stockholm

"I juni reste vi framgångsrikt 650 Mkr i samband med vår notering på
Nasdaq Stockholm för att säkra den finansiering som krävs för att
initiera vår registreringsgrundande fas 3-studie av vårt huvudprojekt
Nefecon, för behandling av IgA-nefropati (IgAN), som är en allvarlig
och underbehandlad sjukdom. Vi har arbetat ihärdigt för att förbereda
studien, och vi är nu bra positionerade för att starta den."

Q2 i sammandrag

· Nettoomsättningen för april - juni 2018 var - (-) MSEK.
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,2 (-16,1) MSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,08
(-1,10) SEK.

· Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 17,0 (35,7) MSEK.
Sammanfattning av väsentliga händelser under perioden 1 april - 30
juni 2018

· Calliditas Therapeutics noterades den 29 juni på Nasdaq Stockholm
i Mid Cap-segmentet och aktier till ett värde om 650 MSEK tecknades.

· I samband med noteringen konverterades utestående brygglån om 95,2
MSEK, inkl upplupen ränta, till aktier.

· Bolaget har under andra kvartalet 2018 lämnat in en ny
patentansökan. Patentansökan avser metod och medel för behandling av
autoimmuna sjukdomar.

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens slut

· Emissionslikviden från nyemissionen om 650 MSEK före avdrag för
emissionskostnader i samband med noteringen, inkom i början av juli.

· Under juli utnyttjades den i samband med noteringen utställda
övertilldelningsoptionen, vilket tillförde Bolaget ytterligare 88,7
MSEK, innan avdrag för emissionskostnader.

Nyckeltal

+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
| | apr || jan-jun || jan-dec |
| | -jun || || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|(Tkr) | 2018 | 2017 || 2018 | 2017 || 2017 |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
| | | || | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|Kostnader relaterade till | (10| (9|| (41 531)| (16 756)|| (51 686)|
|FoU, (Tkr) | 000)| 517)|| | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|Kostnader relaterade till | 54%| 62%|| 73%| 63%|| 61%|
|FoU/totala rörelsekostnader,| | || | || |
|% | | || | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|Rörelseresultat, (Tkr) | (18| (15|| (56 464)| (26 496)|| (84 509)|
| | 207)| 487)|| | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|Resultat per aktie före och |(1,08)|(1,10)|| (3,37)| (1,99)|| (5,81)|
|efter utspädning, SEK | | || | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|Antal registrerade aktier |33 232|14 775||33 232 347|14 775 000||16 673 000|
|vid periodens slut | 347| 000|| | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|Eget kapital vid periodens | 7 332| (10|| 7 332| (10 066)|| 33 176|
|slut, (Tkr) | | 066)|| | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|Soliditet vid periodens slut| 11%| neg|| 11%| neg|| 53%|
|% | | || | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+
|Likvida medel vid periodens |17 023|35 670|| 17 023| 57 352|| 57 352|
|slut | | || | || |
+----------------------------+------+------++----------+----------++----------+

Investerarpresentation 16 augusti, kl 10:00

Webcast med telekonferens för Q2, 16 augusti 2018, 10:00
(Europa/Stockholm)

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/calliditas-therapeutics-q2-2018

Telekonferens: Dial-in nummer UK: +442030089811 SE: +46850556453

Finansiell kalender

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2018, 1 november
2018

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2018, 7
februari 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD för Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Kommunikationsdirektör för Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Calliditas Therapeutics
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16
augusti 2018 kl. 07:00.

Om Calliditas Therapeutics

Calliditas Therapeutics är ett specialistläkemedelsbolag med säte i
Stockholm som är inriktat på utveckling av högkvalitativa läkemedel i
nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som
inte tillgodosetts och där Bolaget helt eller delvis kan delta i
kommersialiseringen. Bolaget fokuserar på att utveckla och
kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik formulering
optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad
frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett
målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd
för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen
IgA-nefropati. Calliditas Therapeutics har för avsikt att ta Nefecon
genom en global fas 3-studie till kommersialisering. Besök
www.calliditas.com för ytterligare information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/calliditas-therapeutics/r/delarsrapport-q2-201...
http://mb.cision.com/Main/16574/2593325/892086.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.