Du är här

2018-08-27

Calmark Sweden AB: Delårsrapport andra kvartalet 2018

Sammanfattning av delårsrapporten

· Bolaget genomförde en fulltecknad emission på 23 miljoner kronor
· Bolaget noterades på Spotlight Stockmarket med första handelsdag
den 6 juli 2018

· Två nya patent har lämnats in till Patentverket
· Utvecklingsprojektet följer tidsplanen
· Utvecklingsteamet och ledningsgruppen har förstärkts med
ytterligare resurser

· Bolaget har under detta halvåret ökat sina kostnader enligt plan,
för att öka takten i utvecklingsprojekten

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 april - 30 juni 2018 samt 1 januari - 30
juni 2018.

Väsentliga händelser under perioden

Under februari månad beslutade styrelsen att inleda processen med att
notera Bolaget på Aktietorget (numer Spotlight Stockmarket) och i
samband med detta göra en nyemission. I mars inleddes samarbete med
Sedermera fondkommission som kommissionär. Bryggfinansiering på 3,3
miljoner säkrades hos befintliga ägare genom planerad kvittning i
kommande emission.

Den 10 april genomförde Bolaget en extra bolagstämma och valde ny
styrelse bestående av:

Mathias Karlsson, Ordförande och grundare

Stefan Blomsterberg - VD för Medfield Diagnostics AB.

Kjersti Berg Marthinsen - MSc i strategi från Handelshögskolen BI i
Oslo

Anna-Karin Edstedt Bonamy - PhD i pediatrik från Karolinska Institutet

Under april månad inleddes arbetet med att förstärka teamet i Bolaget.
Torbjörn Enström anställdes som CFO på konsultbasis och ytterligare
en produktutvecklare, Catarina Pinho, anställdes på heltid.
Ytterligare resurser på mjukvarusidan säkrades genom avtal med
Evidente AB. Anna Söderlund anställdes som VD på heltid från 1 april.
Hon har tidigare arbetat deltid som extern VD. Samarbete med Frohe AB
inleddes, för planering och uppstart av produktion av
engångsartikeln.

Bolaget skaffade under april månad även en ny kontorslokal i Karlstad
belägen på Karlstad Innovation Park.

Den 2 maj hölls ordinarie bolagstämma i Karlstad. Styrelsen omvaldes
enhälligt. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att
genomföra en nyemission på totalt upp till 45 MSEK vilket delas upp i
två omgångar med 23,0 MSEK i juni 2018 och 16,2 MSEK genom en
vidhängande teckningsoption i juni 2019 och 5,8 MSEK i reserv. Vidare
beslutade stämman om en fondemission som ökade aktiekapitalet till
540 000 SEK samt om en aktieuppdelning och en omvandling av aktier i
röststarka A-aktier och B-aktier, där endast B-aktierna är aktuella
för notering. Stämman fattade också beslut om att anta ny
bolagsordning samt att bolaget görs publikt. Besluten registrerades
av Bolagsverket 15 maj 2018.

Teckningstiden för emissionen var 25 maj till 11 juni och tecknades
till 100,4%. Efter emissionskostnader fick bolaget därigenom ett
kapitaltillskott på drygt 21 MSEK inklusive tidigare erhållen
bryggfinansiering.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolaget noterades på Spotlight Stockmarket den 6:e juli 2018 enligt
plan. Aktien handlas under namnet Calma B. Bolaget har skrivit ett
avtal med Sedermera fondkommission om likviditetsgaranti för aktien.

Den 10:e juli inlämnade Bolaget två nya patent till Patentverket. Det
ena patentet avser en ny teknisk lösning för engångsartikeln och det
andra är ett metodpatent rörande avläsningen av biomarkören
bilirubin. Patenten har tagits fram tillsammans med Bolagets
patentombud Hynells Patentbyrå AB.

VD Anna Söderlund har ordet

Calmark Sweden har haft ett spännande halvår. Vi har under denna tid
gjort en lyckad nyemission och noterat bolaget på Spotlight
Stockmarket. Med hjälp av nytt kapital har vi kunnat förstärka både
vår ledningsgrupp och vårt utvecklingsteam med relevanta kompetenser
och tillräckligt med resurser för att kunna öka takten i
utvecklingsprojekten. Vi är ivriga att nå marknaden och börja göra
skillnad i vården av nyfödda och det tillförda kapitalet underlättar
den processen. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som
investerat i bolaget och gjort detta möjligt.

Under sommaren slutförde vi viktigt patentarbete och lämnade in två
nya patent som kommer att vara betydelsefulla i framtiden. Det ena
gäller en ny teknisk konstruktion av engångsartikeln och det andra är
ett viktigt metodpatent på hur vi avläser biomarkören bilirubin.
Calmark har en lång tradition av noggrant arbete med immateriella
rättigheter och vi kommer även fortsättningsvis prioritera dessa
frågor.

Calmark har under perioden förstärkt sin styrelse med kompetens inom
både medicinskteknisk bransch, noterade bolag, neonatologi och
organisationsutveckling. Denna breda kunskap gör bolaget väl
förberett för de kommande faserna i bolagets utveckling.

Utvecklingsprojekten fortsätter enligt plan. Avläsaren har uppdaterats
med ny LED teknik och elsäkerhetstestning pågår och beräknas vara
klar under hösten. Engångsartikeln förbereds för serieproduktion i
större volymer.

Bilirubintestet ser lovande ut i labbmiljö. Bilirubin är det
vanligaste blodprov man tar i gruppen nyfödda och Calmarks teknik
erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ inom såväl som
utanför sjukhusets väggar.

Utvecklingsarbetet för analyser av LDH och glukos pågår enligt plan
och byggande av produktion ligger i startgroparna.

Vi ser fram emot en spännande höst!

Anna Söderlund, VD

Calmark Sweden AB

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Måndagen den 26 november 2018 - Delårsrapport januari - september 2018

Torsdagen den 28 februari 2019 - Bokslutskommuniké januari - december
2018

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning
och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot
nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som
enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i
vården av nyfödda barn. Som ett första steg kommer Calmark att
erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första
levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion
under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av
Europa och Asien under 2020. Calmark avser att generera intäkter via
försäljning av läsare och engångsprodukter. Bolagets målsättning är
att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att
långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden
i livet. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/calmark-sweden-ab/r/delarsrapport-andra-kvarta...
http://mb.cision.com/Main/17252/2599629/897764.pdf
http://mb.cision.com/Public/17252/2599629/854031b84e0f1bef.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.