Du är här

2017-05-26

Camanio Care AB: Camanio Care: Kommuniké från årsstämma i Camanio Care 2017-05-23

Läs som pdf

· Kristina Halvdansson förklarade stämman öppnad.

· Till ordförande utsågs Kristina Halvdansson.

· Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

· Till protokollförare valdes Pien Engholm, Till Justeringsmän
valdes Pehr-Johan Fager samt Johan Lidén

· Stämman förklarade vara behörig ordning utlyst

· Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernsrevisionsberättelse för 2016 samt styrelsens yttrande enligt
aktiebolagslagen 18 kap 4 ?föredrogs.

· Beslut om:
-Resultaträkning och balansräkning samt, koncernbalansräkning fastställdes för räkenskapsåret -Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras så att 5 555 299 kr i villkorade aktieägartillskott återbetalas och att resterande vinstmedel 15 977 315 kr balanseras i ny räkning och att därmedingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.
Stämman beslutades också att fordran på Brighter AB om 2 498 710 kr) delvis likvidmässigt kvittas mot det återbetalade aktieägartillskott ( totalt 5 555 299 kr) och att resterande del ( 3 056 589 kr) skuldförs som ett lån med marknadsmässiga villkor.

-Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31

· Beslutades att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter.

· Beslutades att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska
väljas.

· Beslutades att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett
arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande
ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för inkomståret
2017 uppgår till 61,500 kr.

· Beslutades att till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

· Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter omväljs Pia
Engholm, Johan Lidén, Petra Kaur Ljungman, Pehr-Johan Fager, Karsten
Inde. Pia Engholm omväljs till styrelseordförande.

Till revisor beslutades att välja Kristina Halvdansson, auktoriserad
revisor på revisionsbolaget BDO AB.

· Beslutades att till valberedning välja Truls Sjöstedt, Sten
Hemmingsson och Pia Engholm.

· Stämman beslutade enligt följande:
-Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande:

Emission ska kunna med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission
med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med
apportegendom och ska i övrigt kunna förenas med villkor som avses i
2 kap. 5?andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

· Beslutades att ?8 "Styrelsen" i Bolagsordningen skall ändras till
följande lydelse: "Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst
sju (7) ledamöter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet
av nästa årsstämma"

· Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman
avslutad.

Nacka den 23 maj 2017

Catharina Borgenstierna, VD

För ytterligare information kontakta:

Catharina Borgenstierna, Camanio Care AB (publ) 08-12 44 88 55, 073
393 00 07

www.camanio.com, info@camanio.com

Catharina Borgenstierna

catharina.borgenstierna@camanio.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/camanio-care-ab/r/camanio-care--kommunike-fran...
http://mb.cision.com/Main/15509/2273356/679945.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.