Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-08

Camurus AB: Camurus offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER
KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Lund - 7 mars 2019 - Prospektet avseende Camurus företrädesemission om
403 miljoner kronor godkändes och registrerades av Finansinspektionen
idag den 7 mars 2019 och finns nu tillgängligt på Camurus hemsida,
www.camurus.com, samt på Carnegies hemsida, www.carnegie.se.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter hålls
tillgängliga på Camurus respektive Carnegies hemsida från och med
teckningstidens första dag (11 mars 2019).

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB och Jefferies International Limited är
Joint Global Coordinators och Underwriters i samband med
företrädesemissionen. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till
Camurus, och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Joint
Global Coordinators och Underwriters.

För ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, VP Business Development
Tel. 070 776 17 37
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa
läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna
baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en
omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den
kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av
cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i
egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet
"CAMX". För mer information, se www.camurus.se.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Camurus AB i någon
jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Camurus kommer endast att ske genom det prospekt som Camurus
offentliggör idag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan,
Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I
andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") kan ett
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd
(inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/73/EU).

Ett investeringsbeslut med anledning av företrädesemissionen ska göras
på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Bolaget och de emitterade aktierna. Sådan information har inte varit
föremål för någon oberoende verifiering av Joint Global Coordinators
och Underwriters (enligt nedan definition). Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör
inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte
förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess
riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte
identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade
med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

I samband med erbjudande av nya aktier, kan var och en av Jefferies
International Limited ("Jefferies") och Carnegie Investment Bank AB
(publ) ("Carnegie" och, tillsammans med Jefferies, "Joint Global
Coordinators och Underwriters" ) och var och en av till dem
närstående bolag agera som investerare för egen räkning och ta
huvudposition i nyemitterade aktier och i den egenskapen behålla,
förvärva, eller avyttra de nyemitterade aktierna för egen räkning.
Därutöver kan var och en av dem och deras närstående bolag ingå
finansiella arrangemang (inklusive swapavtal) med investerare i
samband med vilka var och en av dem (eller deras närstående bolag)
från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Vare
sig Joint Global Coordinators och Underwriters eller deras närstående
bolag avser upplysa om omfattningen av sådana investeringar eller
transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska
skyldigheter att göra så.

Ingen av Joint Global Coordinators och Underwriters, till dem
närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter,
funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon
skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon
uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende
riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i
detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från
pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till
Bolaget eller dess närstående bolag, oavsett om de är skriftliga,
muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de
överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget
som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess
innehåll eller annars uppstår i samband därmed.

Ingen av Bolaget, Joint Global Coordinators och Underwriters eller
till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter,
funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något
ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla
informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla
mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband
därmed.

Jefferies är auktoriserat och regleras i Storbritannien av Financial
Conduct Authority. Carnegie är auktoriserat och regleras i Sverige av
Finansinspektionen. Båda Joint Global Coordinators och Underwriters
arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med detta
offentliggörande eller en framtida transaktion i samband härmed.
Joint Global Coordinators och Underwriters och deras närstående bolag
kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är
mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient eller vara
skyldig till någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som
ges dess klienter eller för att ge råd i samband med innehållet i
detta meddelande eller annan transaktion, omständighet eller
arrangemang refererad till i detta meddelande.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/DA1407CB0EA5A0C7E0...
https://mb.cision.com/Main/13456/2759217/1004195.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.