Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

Capio AB: Capio AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2017

April - juni 2017

· Omsättning 3 881 MSEK (3 573). Organisk omsättningstillväxt 0,5%
(4,0) och total omsättningstillväxt 8,6% (3,8)

· EBITDA[1] 256 MSEK (276) och marginal 6,6% (7,7). EBITDA minskade
med 7,2%

· EBITA[1] 142 MSEK (172) och marginal 3,7% (4,8). EBITA minskade
med 17,4%

· Rörelseresultat (EBIT) 108 MSEK (157) och marginal 2,8% (4,4).
EBIT minskade med 31,2%

· Periodens resultat[2] 70 MSEK (113). Resultat per aktie efter
utspädning[2] 0,50 SEK (0,80)

Januari - juni 2017

· Omsättning 7 795 MSEK (7 176). Organisk omsättningstillväxt 1,9%
(3,8) och total omsättningstillväxt 8,6% (3,7)

· EBITDA[1] 598 MSEK (572) och marginal 7,7% (8,0). EBITDA ökade med
4,5%

· EBITA[1] 374 MSEK (367) och marginal 4,8% (5,1). EBITA ökade med
1,9%

· Rörelseresultat (EBIT) 317 MSEK (333) och marginal 4,1% (4,6).
EBIT minskade med 4,8%

· Periodens resultat[2] 222 MSEK (235). Resultat per aktie efter
utspädning[2] 1,57 SEK (1,67)

[1] Se s. 33 för definitioner av EBITDA och EBITA.
[2] Periodens resultat avser resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare. Se not 2 för beräkning av resultat per aktie (före och
efter utspädning).

VD-kommentar:
"Norden utvecklas väl medan Frankrike utmanas av en nedgång i
marknaden."

· Förvärv med mer än 900 MSEK i årlig omsättning har framgångsrikt
integrerats och förvärvsaktiviteten fortsätter

· Fortsatt god organisk tillväxt och förvärv driver omsättning och
resultat i Norden

· Digitala konsultationer "Capio Online" och digitalt stöd för
fysiska konsultationer lanserades i maj

· Svagare privat marknad i Frankrike påverkar resultatet, arbete
pågår för att anpassa resurser - den franska marginalen i Q4 2017
väntas vara högre än Q4 2016

· Q2 påverkades negativt av färre arbetsdagar till följd av påsk och
andra kalendereffekter, 1 arbetsdag mindre under de första sex
månaderna

· EBITDA-tillväxten för Koncernen för helåret 2017 väntas överstiga
10%

Under både Q1 och Q2 var omsättningstillväxten i Norden över 13%,
drivet av tilläggsförvärv och en fortsatt god organisk tillväxt om
3,6% (3,8) för de första sex månaderna. EBITDA-resultatet ökade med
18% under samma period och marginalen förbättrades till 6,7% (6,5).

Insteget i Danmark har hittills överträffat förväntningarna.
Integrationen av de tio förvärvade vårdcentralerna i västra Sverige
(Backa) har slutförts på ett framgångsrikt sätt, liksom integrationen
av den nyligen förvärvade specialistkliniken inom ögonsjukvård i
Sverige. Dessa förvärv kommer framöver att bidra ytterligare till
både omsättning och resultat.

Som planerat startade tester av de digitala koncepten under maj 2017
och utrullningen till Capios 750 000 primärvårdspatienter i Sverige
påbörjas i september 2017 och fortsätter in i 2018.

Utrullningen inkluderar både digitala konsultationer genom "Capio
Online" och stöd från algoritmer, "Bättre besök", för traditionella
fysiska konsultationer. Detta väntas öka tillgängligheten och leda
till bättre diagnoser och behandlingar. Tiden för konsultationer
förväntas också bli kortare. Vi ser dessa digitala steg som starten
på en ny era i utförandet av sjukvård.

Senast tillgänglig marknadsstatistik från maj visar att den privata
sjukvårdsmarknaden i Frankrike backade med -0,4% under jan-maj 2017
jämfört med 2,6% under samma period 2016. Capios utveckling har varit
något bättre än den privata marknadstillväxten.

Vi bedömer att Capios lägre organiska tillväxt är tillfällig och
kommer att öka igen till följd av den demografiska utvecklingen och
vårt attraktiva erbjudande inom Modern Medicin. Nu har vi dock fullt
fokus på att anpassa resurserna till den nuvarande volymtillväxten
med ytterligare personal- och kostnadsneddragningar - vilket också
ökar vår flexibilitet och förmåga att möta variationer i
patientvolymer framöver. På helårsbasis motsvarar detta en
resultatförbättring om cirka 6 MEUR. Merparten av åtgärderna kommer
att vara genomförda vid slutet av Q3 och förväntas påverka resultat
och marginal positivt under Q4 2017, med en helårstakt från Q1 2018.
På grund av den lägre marknadstillväxten förväntar vi oss inte längre
att nå en oförändrad EBITA-marginal för Frankrike för helåret, men
till följd av de vidtagna åtgärderna förväntas EBITA-marginalen för
Q4 överstiga motsvarande marginal för Q4 2016.

Införande av nya specialiteter och det pågående inköpsprojektet
förväntas också ge förbättringar under det andra halvåret 2017.
Utvecklingen stödjs också av en fortsatt god AVLOS-förkortning om 4%
justerat för patientmix.

I Tyskland belastades tillväxt och marginal för Q2 2017 av färre
arbetsdagar jämfört med 2016 och avbokningar av planerade operationer
i slutet av kvartalet. Detta ses som en tillfällig nedgång av
volymtillväxten som förväntas komma tillbaka under det andra halvåret
2017. Det nyligen gjorda förvärvet av en specialistklinik inom
ögonsjukvård i Bremen förväntas fortsätta bidra till både
omsättnings- och resultattillväxt.

Framöver är högsta prioritet att realisera de planerade
kostnadsanpassningarna i Frankrike och vända marginalutvecklingen
uppåt.

Vi bibehåller vårt fokus på tilläggsförvärv i Norden, framförallt inom
primär- och specialistvård. Det digitala fokuset ökar fortsatt.

För helåret 2017 är vår förväntan att nå en EBITDA-tillväxt för
Koncernen som överstiger 10%.

Thomas Berglund
VD och koncernchef

Presentation av delårsrapporten
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en
telefonkonferens den 21 juli 2017 kl. 09.30 svensk tid. VD och
koncernchef Thomas Berglund och CFO Olof Bengtsson presenterar
rapporten och svarar på frågor (på engelska). Telefonkonferensen kan
följas live via en ljudsändning på www.capio.com. För att följa
telefonkonferensen, vänligen anmäl er på www.capio.com
(http://edge.media-server.com/m/p/k5rbabu6) och ring in fem minuter i
förväg.

Sverige: +46 8 566 426 92
Storbritannien: +44 203 008 98 02
USA: +1 855 753 22 36
Finland: +35 898 171 04 93
Frankrike: +33 170 75 07 12

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på www.capio.com
före telefonkonferensens början.

En inspelad ljudsändning av telefonkonferensen kommer att göras
tillgänglig på www.capio.com under eftermiddagen.

För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
Telefon: +46 733 88 86 00, E-post: thomas.berglund@capio.com

Olof Bengtsson, CFO
Telefon: +46 761 18 74 69, E-post: olof.bengtsson@capio.com

Kristina Ekeblad, Investor Relations Manager
Telefon: +46 708 31 19 40, E-post: kristina.ekeblad@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs
Telefon: +46 761 11 34 14, E-post: henrik.brehmer@capio.com

För ytterligare information rörande Capios IR-aktiviteter, se
www.capio.com (http://www.capio.com/sv/investerare)

Denna information är sådan som Capio AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktperson Henrik Brehmers försorg, för offentliggörande den 21
juli 2017 kl. 08.00 svensk tid.

Om Capio
Capio AB (publ) är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett
brett vårdutbud av hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri
genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Sedan
den danska verksamheten förvärvades i början av 2017 är Capio
verksamt i fem länder: Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och
Tyskland. Under 2016 tog Capios 12 435 medarbetare emot 4,7 miljoner
patientbesök i Koncernens verksamheter, med en omsättning om 14 069
MSEK. Capios verksamhet är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment:
Norden (54% av Koncernens omsättning 2016), Frankrike (38% av
Koncernens omsättning 2016) och Tyskland (8% av Koncernens omsättning
2016). För mer information om Capio se www.capio.com
(http://media.ne.cision.com/l/ewcdzuqo/www.capio.com/)/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/capio-ab/r/capio-ab--publ--delarsrapport-janua...
http://mb.cision.com/Main/277/2314965/703029.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.