Du är här

2017-08-30

Cassandra Oil: Cassandra Oil AB genomför företrädesemission

Cassandra Oil ser ett fortsatt starkt intresse för sin unika lösning
för återvinning av plast och däck och fortsätter sin
kommersialisering. För att stärka bolagets finansiella ställning för
vidareutveckling av bolagets produkter och samarbeten har styrelsen i
Cassandra Oil AB, i enlighet med bemyndigande beslutat på extra
stämman 7 juli 2017, beslutat om en företrädesemission om högst ca.
23,5 MSEK och i övrigt på nedanstående villkor. Nyemissionen är helt
säkerställd genom garantier och teckningsförbindelser. Bolagets
aktiekapital ska kunna ökas med högst 19.610.907 kronor.

1. 1. Högst 39.221.813 nya aktier ska kunna ges ut.
2. 2. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 0,60 kr inklusive överkurs.
3. 3. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 5 september 2017.
4. 4. Första dag för handel exklusive teckningsrätter är den 6 september 2017.
5. 5. Rätt att teckna nya aktier i Bolaget ska tillkomma aktieägarna med företrädesrätt, varvid 10 befintliga aktier berättigar till att teckna 6 nya aktier.
Styrelsen ska inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp,
besluta hur tilldelning av tecknade aktier ska ske varvid tilldelning
ska ske i följande ordning.

i) Till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om
sådana tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och
vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal teckningsrätter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning
av aktier och i den mån så ej kan ske genom lottning

ii) Till de garanter, vilka Bolaget ingått garantiavtal med, pro rata
i förhållande till vad som utfästs i garantin.

iii) Till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid
överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras
teckning och i den mån så inte kan ske genom lottning

1. 6. Avstämningsdagen är den 7 september 2017.
2. 7. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 12 september 2017 - 3 oktober 2017.
3. 8. Betalning av tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning senast den 3 oktober 2017.
4. 9. Full teckning i företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 65.369.689 aktier till 104.591.502 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 37,5 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad nyemission, exklusive utestående optioner).
5. 10. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.

+------------------------------------------------------------------------------+
|Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att |
|offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades |
|genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti|
|2017, kl 15.15 CET. |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil-ab-genomfor-fore...
http://mb.cision.com/Main/218/2336436/715856.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.