Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Cassandra Oil: Cassandra Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

JANUARI -SEPTEMBER 2017

TREDJE KVARTALET, 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017

· Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
· Nettoresultatet uppgick till -10,9 (-9,3) MSEK eller -0,16 (-0,18)
SEK per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 (-12,5) MSEK
eller -0,02 (-0,25) SEK per aktie.

· Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4
(0,7) MSEK.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA, 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017

· Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.
· Nettoresultatet uppgick till -75,3 (-25,9) MSEK eller -1,17
(-0,65) SEK per aktie. Resultatet påverkades negativt med -43,7 MSEK
som följd av nedskrivningar av varulager och inventarier efter brand
i bolagets lokaler.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17,1 (-26,8) MSEK
eller -0,27 (-0,68) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Företrädesemission

För att stärka bolagets finansiella ställning för vidareutveckling av
bolagets produkter och

samarbeten beslutade styrelsen i Cassandra Oil AB, i enlighet med
bemyndigande beslutat på årsstämman den 23 maj 2017, att genomföra en
företrädesemission om 23,5 MSEK och i övrigt på nedanstående villkor.

1. 1. Bolagets aktiekapital ökas med 23 533 088 kronor.
2. 2. 39 221 813 nya aktier ges ut.
3. 3. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie var 0,60 kr per aktie.
4. 4. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter var den 5 september 2017.
5. 5. Första dag för handel exklusive teckningsrätter var den 6 september 2017.
6. 6. Rätt att teckna nya aktier i Bolaget tillkom aktieägarna med företrädesrätt, varvid 10 befintliga aktier berättigade till att teckna 6 nya aktier.
7. 7. Emissionen stängdes den 10 oktober och var då övertecknad med 17%.

Riktade emissioner

Under perioden har två riktade emissioner genomförts. Dessa, som
tidigare har presenterats, gjordes på styrelsens beslut under
bemyndigande från bolagsstämmorna 2016-05-22 och 2017-05-23.

Från dessa har 7 317 205 kronor mottagits för 6 433 318 emitterade
aktier.

Extra bolagsstämma

Vid en extra bolagsstämma 2017-07-07 beslutades att:

· ändra § 4 i bolagsordningen från tidigare text "Aktiekapitalet
skall utgöra lägst 60 000 000 kr och högst 240 000 000 kr" till
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kr och högst 120 000
000 kr".

· minska aktiekapitalet genom att bolagets kvotvärde minskades till
0,5 kronor per aktie, innebärande en nedsättning av aktiekapitalet
med 32 684 844,50 kronor (motsvarande 50 procent av aktiekapitalet).

Brand i Cassandras lokaler

Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB
("Cassandra") gav den 14 september in en stämningsansökan till
Västmanlands tingsrätt mot Länsförsäkringar Bergslagen med anledning
av krav på försäkringsersättning hänförlig till fabriksbranden i
bolagets lokaler den 28 maj 2017.

Cassandra yrkar i stämningsansökan att tingsrätten skall fastställa
att Cassandra har rätt till försäkringsersättning i enlighet med
försäkringsvillkoren och att Länsförsäkringar vidare ska förpliktigas
att utbetala 40 000 000 kr att avräknas mot den slutligt fastställda
ersättningen som Cassandra bedömer ska bli avsevärt högre. Cassandra
yrkar ersättning för sina rättegångskostnader. Cassandra förbehåller
sig vidare rätten att kräva skadestånd för den skada man åsamkas på
grund av Länsförsäkringars vägran att utbetala förskott.

Cassandra gör tillsammans med sina jurister bedömningen att man har
goda grunder att vinna bifall för sin talan. Företrädare för
Cassandra i tvisten var initialt Advokatfirma DLA Piper i Stockholm.

Länsförsäkringar Bergslagen hade tidigare godkänt att Cassandra Oil
använder DLA Piper men efter stämningen ändrat sig och hänvisar nu
till jäv.

Efter att Länsförsäkringar Bergslagen har invänt mot att Cassandra Oil
använder DLA Piper som

juridiskt ombud i försäkringstvisten kring branden i Västerås, har
Cassandra Oil tvingats engagera

nytt ombud. Nytt ombud är från och med 2017-10-11 advokat Sverker
Bonde på Advokatfirman Delphi.

Cassandra Oil gör bedömningen att ombudsbytet inte på något sätt
försämrar utsikterna till framgång

i processen.

Industriella samarbeten

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB har avtalat om att bilda ett bolag tillsammans med
Reaktor APS. Bolaget kommer att ägas till lika delar av parterna samt
till en del av danska privata investerare. Reaktor APS tillhör en
familjeföretags grupp som i generationer varit aktiva i den danska
skrot- och återvinningsbranschen. Det nya bolaget kommer att processa
plast och däck, inte bara från Danmark, utan även från flera

närliggande länder som har stora däck-problem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck kommer att placeras i Frederiksværk-anläggningen vid Reaktor APS på Själland. Reaktor APS har tillgång till stort lager av kasserade däck och ytterligare insamling i Danmark påbörjas. Intäkterna för det gemensamma bolaget blir dels,

· · En statlig ersättning på upp till DKK 2,1 per kg däck som återvinns.
· · Försäljning av olja, där 48% av Cassandras produktion från däck är klassad som fossilfri olja.
· · Försäljning av stålskrot och kolpulver.

Avtal om försäljning till det gemensamma bolaget av en CASO
processanläggning tecknades den 24 september. Enligt avtalet är
priset är 4,5 MEURO (42,8 MSEK). Leverans till anläggningen i
Frederiksværk i Danmark ska ske under första halvåret 2018.
Processanläggningen kommer att byggas hos Sjölanders Mekaniska
Verkstad i Västerås.

Samarbete i Spanien

I november 2016 sökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza
tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet
avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000
ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per
år. Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st. CASO 600E
processanläggningar.

Samarbete med Sjölanders

Processanläggningen CASO 005, som ska installeras i Frederiksværk,
kommer att byggas hos Sjölanders Mekaniska Verkstad i Västerås av
Cassandras verkstadspersonal. Första beställningen av komponenter har
lämnats till Sjölanders Mekaniska AB.

Patent

Cassandra Oil innehar samtliga rättigheter för tre patent. Dessa är
patent SE 090 1600-7, Separationsreaktor, "Reaktor innefattande en
rotor", patent SE 1251493-1, Fläktvingar, "Metod för att minska
mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en
reaktor" samt patent SE 1251096-2, Värmeväxling, "Metod för att öka
verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn".

Dessa tre patent återkommer i femton internationellt registrerade
patent. Inom EPO, den europeiska patentorganisationen, har patenten
validerats i nio länder.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den företrädesemission som pågick vid periodens slut stängdes den 10
oktober.

Riktad emission

Som en följd av den övertecknade företrädesemissionen och det
tilltagande starka intresset för

Cassandra Oil, beslutade styrelsen 2017-10-24 att emittera ytterligare
11 173 333 aktier till en kurs av 0,60 kr per aktie. Emissionen
riktar sig till ett fåtal långsiktiga investerare och görs under
bemyndigande från årsstämman 2017-05-23. Emissionslikviden är 6 704
000 kr.

Likviden används för att snabbt kunna bygga Caso-anläggningar varav en
leverans till Danmark står

närmast på tur.

FINANSIELL RAPPORT

Omsättning, resultat och kassaflöde juli - september 2017

· Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
· Nettoresultatet uppgick till -10,9 (-9,3) MSEK eller -0,16 (-0,18)
SEK per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 (-12,5) MSEK
eller -0,02 (-0,25) SEK per aktie.

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-september 2017

· Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
· Nettoresultatet uppgick till -75,3 (-25,9) MSEK eller -1,17
(-0,65) SEK per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17,1 (-26,8) MSEK
eller -0,27 (-0,68) SEK per aktie.

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet

· Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4
(0,7) MSEK.

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till -7,0 (70,9) MSEK
eller -0,10 (1,13) SEK per aktie. Koncernens negativa kapital beror
på det negativa resultatet, främst som följd av nedskrivningen i
samband med branden. Det bryter inte mot ABL eller annan lag att ha
negativt eget kapital i koncernen så länge moderbolagets egna kapital
överstiger hälften av aktiekapitalet.

· Koncernens soliditet var vid periodens utgång -14,0 (72,7)
procent.

· Cassandra Oil har efter genomförda emissioner totalt 69 089 819
utestående aktier med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

Personal

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 13
(14). Genomsnittligt antal anställda under kvartalet uppgick till 13
(14).

MODERBOLAGET

Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för tredje kvartalet
var -4,5 (-2,3) MSEK.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 391,6
(400,3) MSEK.

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 34
544 909,50 SEK fördelat på 69 089 819 aktier.

Cassandra Oil har 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4.
Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att senast den 30 april
2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.

Cassandra Oil har i ett incitamentsprogram 2 000 000 teckningsoptioner
utestående. Varje sådan teckningsoption ger rätt att teckna en aktie
för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 till 31 december 2019.

Vid periodens slut pågående företrädesemission stängdes den 10 oktober
med 17 % överteckning.

AKTIEN

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med
ticker CASO.

Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 499 per den 29
september 2017.

KOMMANDE INFORMATION

· Delårsrapport 4:e kvartalet och Bokslutskommuniké 2017: 22
Februari 2018

· Årsredovisning 2017: 29 Mars 2018
· Delårsrapport 1:a kvartalet 26 April 2018
· Årsstämma 2018: 26 April 2018

Västerås den 26 oktober 2017

Cassandra Oil AB (publ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.