Du är här

2018-07-26

Cassandra Oil: Cassandra Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT

JANUARI - JUNI 2018

ANDRA KVARTALET, 1 APRIL - 30 JUNI 2018

· Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till - (-)
MSEK.

· Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (-54,1) MSEK eller -0,06
(-0,87) SEK per aktie. (Rörelseresultatet 2017 påverkades negativt
med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och
inventarier efter brand i bolagets lokaler.)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,2 (-10,1) MSEK
eller -0,02 (-0,16) SEK per aktie.

· Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,06
(0,6) MSEK.

· Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 4,6 (0,8)
MSEK,

· Koncernens soliditet var vid periodens utgång 9,8% (1,6%).
· Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för andra
kvartalet var -2,3 (-3,9) MSEK.

· Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 418,2
(393,9) MSEK eller 3,03 (6,03) SEK per aktie.

· Moderbolagets soliditet var vid periodens utgång 96,51 (93,96)
procent.

FÖRSTA SEX MÅNADERNA, 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

· Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -12,6 (-62,4) MSEK eller -0,11
(-1,02) SEK per aktie. (Rörelseresultatet 2017 påverkades negativt
med -43,7 MSEK som följd av nedskrivningar av varulager och
inventarier efter brand i bolagets lokaler.)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,5 (-15,7) MSEK
eller -0,06 (-0,25) SEK per aktie.

· Moderbolaget Cassandra Oil AB:s rörelseresultat för perioden var
-5,1 (-6,1) MSEK.

· Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 418,2
(393,9) MSEK eller 3,03 (6,03) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Årsstämma

Vid den ordinarie årsstämman den 26 april 2018 beslutades bland annat
att:

· ändra bolagets bolagsordning innebärandes att ändring av gränserna
för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. Aktiekapitalet skall
utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Antalet
aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 480 000 000.

· bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier
eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt
for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av
pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion,
förvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska
kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens
begränsning om maximalt antal aktier.

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag
tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att processa avfall, inte
bara från Danmark, utan även från närliggande länder som har stora
däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca
12 000 ton däck avsågs att i augusti 2017 placeras i Frederiksværk på
Själland vid Reaktor ApS anläggning. En andra anläggning skulle sedan
installeras i början av 2018.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de
reaktorer som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har
därmed försenats. Cassandra och Reaktor ApS har utnyttjat tiden genom
att göra en förnyad miljöansökan helt anpassad till den kommande
gemensamma verksamheten. Status vid denna rapports skrivande är att
projekteringsarbetet pågår och miljötillståndet, nu anpassat till
Cassandras uppdaterade teknik, väntas vara klart inom en nära
framtid.

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza
om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet.

Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E
processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit
lång tid. I april i år beviljades Valorizas ansökan avseende en
produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 75 000 ton
avfallsplast till ca 350 000 fat olja samt 2 800 ton kolpulver per
år.

Tillståndet anger den tillverkade oljan som "Fuel oil". För att
undvika problem med leveranser i framtiden har Cassandra framfört sin
önskan till Valoriza att hos miljömyndigheten anhålla om att
produkten ges samma specifikation som Cassandra har i sin
REACH-registrering.

Utan produktregistrering och godkännande får ingen produkt som är
gjord av avfall handlas som annat än avfall. Cassandra är
förnärvarande, så vitt vi vet, unikt i Europa då vi har en
klassificering som möjliggör för raffinaderier att köpa vår från
avfall återvunna olja utan att raffinaderierna själva behöver
registrera sig som avfallshanterare.

Status vid denna rapports skrivande är att Cassandra väntar på att den
begärda ändringen av specifikation av den produkt som utvinnes ska
beviljas.

Samarbete med Sjölanders

Processanläggningen som ska installeras i Frederiksværk, kommer att
byggas hos Sjölanders Mekaniska Verkstad i Västerås. Första
beställningen av komponenter har lämnats till Sjölanders Mekaniska
AB. Arbetet har beroende på bolagets finansiella ställning, som
påverkats svårt av olyckan för vilken försäkringsbolaget ej betalt
ersättning i tid, ännu ej kunnat fullföljas.

Övriga marknader

Flera kontakter som till synes har legat på is har nyligen återkommit
och visar stort intresse för Cassandras teknik då deras
avfallsproblem kvarstår och Cassandras unika snabbpyrolys fortfarande
anses som en högst intressant lösning. Dessa nyupptagna diskussioner
visar potential och då positiva tester och demonstrationer redan
avklarats har vi nu möjlighet att ta vid där vi tidigare pausade.

Tvist med försäkringsbolaget

Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB
("Cassandra") gav den 14 september 2017 in en stämningsansökan till
Västmanlands tingsrätt mot Länsförsäkringar Bergslagen med anledning
av krav på försäkringsersättning hänförlig till fabriksbranden i
bolagets lokaler den 28 maj 2017. Cassandra yrkar i stämningsansökan
att tingsrätten skall fastställa att Cassandra har rätt till
försäkringsersättning i enlighet med försäkringsvillkoren och att
Länsförsäkringar vidare ska förpliktigas att utbetala 40 000 000 kr
att avräknas mot den slutligt fastställda ersättningen.

Vid de förberedande förhandlingarna i tingsrätten den 13 februari 2018
fastställdes tid för huvudförhandling i tingsrätten till den 3
september 2018. Därefter har tiden för förhandlingen i tingsrätten
förskjutits till januari 2019.

Polisen har lagt ned förundersökningen mot Anders Olsson avseende
eventuell allmänfarlig vårdslöshet, då ovarsamhet ej kunnat bevisas.
Länsförsäkringar Bergslagen begärde omprövning av
nedläggningsbeslutet först hos Polismyndigheten och senare också hos
Åklagarmyndigheten. Denna har omprövat ärendet och funnit att
polisens bedömning var riktig samt att det inte finns skäl att
återuppta förundersökningen.

Den 6 juli 2018 lämnade Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil
Technology AB in justering av sina yrkanden till tingsrätten i
Västerås i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig.

För mer om detta se under "Viktiga händelser efter periodens utgång"

Riktad emission

Cassandra Oil AB genomförde i juni 2018 en riktad emission av 9 200
000 aktier, till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor
per aktie. Aktiekapitalet ökar med 4 600 000 kr. Betalning gjordes
genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget.
Emissionen gjordes med bemyndigande från bolagsstämman 2018-04-26.

Anmälan till Nasdaq Stockholm Disciplinnämnd

Nasdaq har den 11 juni 2018 beslutat att överlämna ett
disciplinärende, avseende kritik mot Cassandra Oils
informationsgivning, till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd. Nasdaq
hemställer om att disciplinnämnden beslutar om att bolagets aktier
ska avnoteras i enlighet med 7.2.1 (a) (iii) i

Regelverket.

Cassandra får möjlighet att muntligt framföra sina synpunkter inför
disciplinnämnden. För den händelse att disciplinnämnden beslutar att
vårt bolag skall avregistreras förbereder vi att, i våra ca 7 400
aktieägares intresse, arrangera en alternativ handelsplatsform.

Ny Certified Adviser

Cassandra Oil har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende
tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträdde
som Certified Adviser den 1 juli 2018.

Patent

Cassandra Oil Technology AB har under perioden och därefter fått
ytterligare patent beviljade:

· I Japan beviljades den 5 januari patent avseende "Reaktor, metod
för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn"

· I Ryssland beviljades den 28 april patent avseende "Reaktor, metod
för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn"

· I Canada beviljades den 5 juni patent avseende "Reaktor
innefattande en rotor"

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner
kronor.

Den 6 juli 2018 lämnade Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil
Technology AB in justering av sina yrkanden till tingsrätten i
Västerås i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig.

Mer än ett år har gått sedan brandolyckan och Cassandra har nu kunnat
justera sin talan till att omfatta den totala skadan. Detta har
gjorts för att ej riskera ytterligare en rättsprocess avseende den
totala skadeersättningen efter att försäkringens giltighet
fastställts av domstol.

Efter att ansvarsperioden i avbrottsförsäkringen nu har löpt ut har
Cassandra med hjälp av ansedd ekonomisk sakkunnig bedömt storleken på
den skada som Cassandra menar att Länsförsäkringar Bergslagen ska
ersätta enligt försäkringsvillkoren. Cassandra har därför gett in ett
yttrande till tingsrätten där Cassandra yrkar ersättning med ett
totalt kapitalbelopp om ca 86 miljoner kronor jämte ränta till dess
ersättning erhålles.

Kraven består dels av 55 250 000 kr i sakförsäkringsersättning och
dels av ca 25 500 000 kr i

avbrottsersättning. Vidare yrkas ersättning med 5 250 000 kr som
skadestånd för de extra finansiella

kostnader som bolaget drabbats av på grund av Lf:s enligt Cassandras
uppfattning långsamma skadereglering som Cassandra menar inte
uppfyller de krav som ställs i försäkringsavtalet och
försäkringsavtalslagen.

Vidare yrkar Cassandra att tingsrätten ska fastställa att Bolaget får
ta i anspråk sin ansvarsförsäkring med avseende på eventuella krav
från fastighetsägarens försäkringsbola...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.