Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Cassandra Oil: Cassandra Oil bokslutskommuniké Januari - December 2015

FJÄRDE KVARTALET, 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2015

· Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.
· Nettoresultatet uppgick till -9,0 (-11,0) MSEK eller -0,28 (-0,38)
SEK per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11,6 (-3,7) MSEK
eller -0,43 (-0,13) SEK per aktie.

· Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 4,9
(7,8) MSEK.

HELÅRET, 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015

· Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
· Nettoresultatet uppgick till -32,1 (-31,8) MSEK eller -1,06
(-1,16) SEK per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -37,2 (-45,4) MSEK
eller -1,23 (-1,65) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Det fjärde kvartalet har präglats av intensiva förhandlingar med ett
antal partners samt vidareutveckling av processanläggningen.

Marknad och samarbetspartners

Med Ragnsells AB skrevs ett "Letter of Intent" under sommaren. Detta
är grunden för att bygga upp ett långsiktigt samarbete mellan bolagen
för att stödja och utveckla den cirkulära ekonomin. Under perioden
har mycket arbete lagts ner på utformning av det framtida samarbetet
samt projektering av den första gemensamma anläggningen.

I september meddelade Cassandra att bolaget ingått en
avsiktsförklaring om en ny gemensamägd verksamhet i Saudiarabien med
bolaget Tomorrow Environment Company ("TECO"), som ingår i HRH Prins
Faisal Bin Muqrin Abdul Aziz grupp av bolag, med huvudkontor i Jedda,
Saudiarabien. Den huvudsakliga målsättningen är att behandla
"oljesludge" i anknytning till TECOs licenser med ARAMCO. JV bolaget
kommer även att behandla annat kolväterikt avfall i form av kasserade
däck. Avsikten är att under första året investera minst 37 miljoner
USD och installera Cassandra Oils teknologi med en kapacitet att
producera minst 350,000 fat olja per år. Finansiering av hela
projektet kommer att ske lokalt. Under perioden har arbetet med att
förverkliga detta samarbete drivits med gott resultat.

Projektet i Spanien har tagit längre tid än planerat och trots att
teknikutmaningar har lösts, krävs för att nå full produktion i den
befintliga anläggningen, kompletterande investeringar i framför allt
förbehandling av inkommande plastmaterial. Som en följd av den
förändrade prisnivån på olja diskuteras nu förändringar i
samarbetsavtalet med Valoriza. Ett första steg i denna förändring är
att Valoriza har gått med på att från årsskiftet ta över ägandet till
produktionslokalerna, som ligger på deras mark. Överlåtelsen har
skett till bokfört värde. Detta gör att Cassandras dotterbolag i
Spanien är skuldfritt och därtill fått ett överskott, som kommer att
användas för betalning av tjänster i det fortsatta samarbetet. Vi
planerar nu att tillsammans med Valoriza uppgradera
processanläggningen genom att implementera de uppgraderingar, som
utvecklas av Cassandra Oil, samt installera utrustning för
förbehandling av plastråvaran.

Beträffande samarbetet med SEAB för återvinning av "oljesludge" i
Irak, så har Cassandra Oil beslutat att inte utnyttja sin option om
att förvärva aktierna i SEAB. Styrelsen för Cassandra Oil AB har
bedömt att den politiska risken i Irak nu är för hög för att gå in i
ett sådant åtagande. Samarbetet med SEAB fortsätter likväl och
Cassandra ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.

I övrigt pågår förhandlingar eller samtal med ett antal potentiella
samarbetspartners på flera olika platser runt jorden.

Produktion och utveckling

Under perioden har processanläggningen utvecklats i flera avseenden.
För den enhet, som är under produktion/test i Västerås, innebär detta
är bland annat en ny reaktorkammare med nära dubbelt så stor volym
som tidigare, en ny utmatning för den fasta fraktionen medför kylning
av kolpulvret samt separering av kolpulver och stål. Vidare har
tester gjorts med införande av en cyklon för processgasen mellan
reaktorn och kondenseringsenheten. Syftet med denna är att i tidigt
skede ta bort kolpulver och skapa en än renare slutprodukt. Detta har
visat på gott resultat. Oljan har analyserats av SAYBOLT, ett
världsledande analysföretag. Resultaten visar att Cassandra Oils olja
från plast innehåller 1/3 mer av lätta produkter än Brent
(Nordsjöolja) och Cassandra Oils olja från däck 2/3 mer. Den höga
kvalitén medför att oljan nu accepteras av oljebolag som råvara för
raffinering.

Patent

Under perioden har Cassandra beviljats patent i USA, Mexico och Japan.
Sammantaget har bolaget nu patent i sju länder. Patentansökan är
under behandling i ytterligare att antal länder.

Finansiering

I avvaktan på en finansieringslösning har Cassandra Oil tagit upp en
kredit med lånelöfte om 20 MSEK. Av detta har 10,5 MSEK utnyttjats.
Krediten löper till den sista april med möjlighet till förlängning
och bedöms täcka Cassandra Oils kapitalbehov under perioden. För att
säkerställa fortsatt drift och återbetalning av lånet måste en
finansieringslösning komma på plats under lånets löptid.

Stockholm/Västerås den 25 februari 2016

Cassandra Oil AB (publ)

Anders Olsson,
Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Olsson, Tel: 076-16 32 100

OM CASSANDRA OIL AB
Cassandra Oil AB (publ) (org nr 556526-6516) är ett svenskt
miljöföretag som med hjälp av ny teknik ska producera olja och gas ur
kolvätehaltigt material, t ex uttjänta bildäck, plastavfall,
"oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och
elektronikskrot.

Cassandra Oil har sitt huvudkontor i Västerås. Adress Sjöhagsvägen 14,
721 32 Västerås. Tel 021-49 53 220. Styrelsen har sitt säte i
Stockholm.

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.
Antalet aktieägare uppgår till 7 643 per 2015-12-31.

För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida
www.cassandraoil.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil-bokslutskommunik...
http://mb.cision.com/Main/218/9924315/481697.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.