Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Cassandra Oil: Cassandra Oil; kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cassandra OIl AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
måndagen den 19 maj 2014, kl 10.00 på Kilpatrick Townsend
Advokatbyrå, Hovslagargatan 5B i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 maj 2014, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 13 maj 2014 per post
på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, per
telefon 021-49 53 220 eller per e-mail per.olsson@cassandraoil.com.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella
biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 13 maj 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier och
teckningsoptioner

8. Godkännande av att personer inom "Lex Leo"-kretsen deltar i den
riktade nyemissionen

9. Godkännande av beslut om företrädesemission av aktier och
teckningsoptioner

10. Stämmans avslutande
Riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 7-8)
Styrelsen i Cassandra Oil AB har, villkorat av stämmas godkännande,
beslutat om nyemission av högst 1 351 705 aktier till emissionskursen
28 SEK. För varje aktie som tecknas erhålls två teckningsoptioner i
olika serier. Den ena serien löper under två år (slutdag 30 april
2016) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie
till teckningskursen 40 SEK. Den andra serien löper under fyra år
(slutdag 30 april 2018) och ger rätt att för varje teckningsoption
teckna en ny aktie till teckningskursen 70 SEK. Teckningsberättigade
är en grupp investerare i vilken ingår nya investerare, befintliga
aktieägare, leverantörer samt Cassandra Oils styrelseledamöter, VD,
anställda och konsulter. Den lånefacilitet som bolagets grundare
Anders Olsson tillhandahållit genom sitt nätverk är för närvarande
utnyttjad till ett belopp om 7,5 MSEK, vilket belopp omvandlas till
aktier i nyemissionen. Därutöver har några av Cassandra Oils närmaste
leverantörer accepterat att omvandla ca 4,7 MSEK i fakturafordringar
till aktier. Beslutet framläggs för stämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att nyemissionen av aktier och teckningsoptioner
till en del ska kunna tecknas av personer inom den s.k. Lex
Leo-kretsen enligt 16 kap aktiebolagslagen. Sådant beslut kräver
biträde av aktieägare som företräder minst 90 procent av antalet
företrädda aktier på stämman. Frågan behandlas i en särskild
beslutspunkt (punkt 8) på stämman.

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 9)
Företrädesemissionen kommer att avse högst 791 153 aktier. För
etthundra (100) befintliga aktier ges rätt att teckna tre (3) nya
aktier. Emissionskursen är 28 SEK. För varje aktie som tecknas
erhålls två teckningsoptioner i olika serier. Den ena serien löper
under två år (slutdag 30 april 2016) och ger rätt att för varje
teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 40 SEK. Den
andra serien löper under fyra år (slutdag 30 april 2018) och ger rätt
att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen
70 SEK. Företrädesemissionen sker således på samma villkor som den
riktade nyemissionen. De aktier som ges ut i den riktade nyemissionen
äger inte rätt att delta i företrädesemissionen.

Handlingar inför bolagsstämman
Styrelsens beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns
tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.cassandraoil.se.se.
Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas
tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i maj 2014

Cassandra Oil AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB
är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7
200.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--kallelse-till-e...
http://mb.cision.com/Main/218/9578922/240409.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.