Du är här

2017-06-07

Cassandra Oil: Cassandra Oil; kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ), org. nr. 556526-6516, kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 juli 2017, kl. 10.00
hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Kungsgatan 9, i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 30 juni
2017 (avstämningsdag är lördag den 1 juli 2017), dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast måndagen den 3 juli 2017 per post på
adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per
e-mail bolagsstamma@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i
förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste i god tid före fredag den 30 juni 2017
(avstämningsdag är lördag den 1 juli 2017) genom förvaltarens försorg
tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Totalt finns det 65 369 689 stycken aktier och lika många röster i
bolaget.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av minst en justeringsman.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

8. Beslut om styrelsens förslag till minskning av bolagets aktiekapital

9. Bolagsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i
bolagsordningen från tidigare text "Aktiekapitalet skall utgöra lägst
60 000 000 kr och högst 240 000 000 kr" till "Aktiekapitalet skall
utgöra lägst 30 000 000 kr och högst 120 000 000 kr".

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband
med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av
andra formella krav.

Beslut om ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman
beslutar i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets
aktiekapital i enlighet med punkt 8.

Beslut om styrelsens förslag till minskning av bolagets aktiekapital
(punkt 8)

Styrelsen föreslår att beslut fattas om att minska bolagets
aktiekapital varigenom kvotvärdet minskas till 0,5 kronor per aktie,
innebärande en nedsättning av aktiekapitalet med 32 684 844,50 kronor
(motsvarande 50 procent av nuvarande aktiekapital). Ändamålet med
minskningen är förlusttäckning. Minskning sker utan indragning av
aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband
med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av
andra formella krav.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 7 (Styrelsens förslag till beslut om ändring av
Bolagsordning) och punkten 8 (Styrelsens förslag till beslut om
minskning av bolagets aktiekapital) är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar till bolagsstämman

Handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer
att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt
ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds
kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Stockholm i juni 2017

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till ca 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--kallelse-till-e...
http://mb.cision.com/Main/218/2283136/684877.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.