Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-23

Cassandra Oil: Cassandra Oil: Kommuniké från årsstämma

Cassandra Oil AB (publ) höll årsstämma den 23 maj 2017 varvid i
huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och
balansräkning samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras
uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2016. I enlighet med
styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning
till aktieägarna för 2016. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag
att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle
balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med 150.000 kronor till
styrelseordföranden och 100.000 kronor till vardera ordinarie extern
styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt
250.000 kronor ska utgå.

Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd
räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att
omvälja Anders Olsson, Finn Johnsson och Björn Hedberg som
styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls
under näst följande räkenskapsår. Finn Johnsson omvaldes till
styrelsens ordförande. Till revisionsfirma valdes
PricewaterhouseCoopers AB med Johan Malmqvist som huvudansvarig
revisor.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets
bolagsordning innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet och
antal aktier i Bolaget samt att laghänvisningen i
avstämningsförbehållet ändras i enlighet med den namnändring av lagen
som har skett.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i
Bolaget. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för
Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och
representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets
bolagsordning vid tiden för emissionen.

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj
2017, kl. 11.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt miljonföretag som med hjälp av ny teknik
producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta
bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på? sikt även
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är
listad på? Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår
till cirka 8 000.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil--kommunike-fran-...
http://mb.cision.com/Main/218/2272118/678683.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.