Du är här

2016-01-18

Catena: Catena har erhållit 91,6 procent av aktierna i Tribona och förlänger acceptperioden

2016-01-18 kl. 15:00

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras
eller distribueras i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"). Erbjudandet som hänvisas till i
detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare
sig direkt eller indirekt, inom eller in i, något av dessa länder och
kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar
sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, dokumentation, registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Catena AB (publ) offentliggjorde den 20 oktober 2015 ett offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ) om att
förvärva samtliga aktier utgivna av Tribona. Vid utgången av
acceptperioden den 15 januari 2016 hade erbjudandet accepterats av
aktieägare representerande 30 170 288 aktier motsvarande cirka 62,0
procent av totala antalet aktier och röster i Tribona. Av de 62,0
procent har cirka 64,1 procent valt bytesalternativet till
Catena-aktier och cirka 35,9 procent valt kontantalternativet. Totalt
kommer 7 246 971 nya Catena-aktier att emitteras, vilket innebär att
det totala antalet Catena-aktier kommer att uppgå till 32 888 892.

Då Catena sedan tidigare förvärvat 14 377 428 aktier, motsvarande
cirka 29,5 procent av aktierna och rösterna i Tribona, kommer Catena
att inneha totalt 44 547 712 aktier, motsvarande 91,6 procent av
totala antalet utestående aktier och röster i Tribona. Catena
förklarade erbjudandet ovillkorat den 30 november 2015.

För att ge de återstående aktieägarna i Tribona möjlighet att
acceptera erbjudandet har Catena beslutat att förlänga acceptperioden
till och med den 5 februari 2016. För de aktieägare som väljer att
inte acceptera erbjudandet bör noteras att likviditeten i Tribonas
aktie framöver kommer att vara starkt begränsad. I och med att Catena
innehar över 90 procent i Tribona avser Catena att inom kort påkalla
tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Tribona samt verka för en
avnotering av Tribonas aktie från Nasdaq Stockholm.

För de aktieägare som accepterat erbjudandet under ordinarie
acceptperiod kommer redovisning av vederlaget att ske i enlighet med
vad som tidigare kommunicerats, det vill säga omkring den 26 januari
2016. För de aktieägare som accepterar erbjudandet under den
förlängda acceptperioden kommer redovisning av vederlag att ske
omkring den 15 februari 2016. Catena förbehåller sig rätten att
ytterligare förlänga acceptperioden för erbjudandet och att
senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

För mer information om erbjudandet hänvisas till den
erbjudandehandling som offentliggjordes den 14 december 2015 samt det
tillägg till erbjudandehandling som offentliggjordes den 21 december
2015. Erbjudandehandlingen och tilläggshandlingen finns

tillgängliga i elektroniskt format på Finansinspektionens, www.fi.se,
Catenas, www.catenafastigheter.se, samt Erik Penser Bankaktiebolags,
www.penser.se, webbsidor.

Catena har i samband med erbjudandet anlitat Catella Corporate Finance
Stockholm HB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt
Stockholm KB som juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD

Telefon: 070-560 00 00

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Peter Andersson, CFO

Telefon: 0730-70 22 44

peter.andersson@catenafastigheter.se

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller att
ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Catena kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende Erbjudandet som
hänvisas till i detta pressmeddelande lämnas inte och kommer inte att
lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post
eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av
mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom
nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Detta
inbegriper, men är inte begränsat till, telefax, e-post, telefon och
internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet
kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller
hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av
personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför
EES. Följaktligen kommer inte och ska inte Erbjudandehandlingen,
anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller
sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller till en
person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land
utanför EES.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller annat land utanför EES eller av ombud,
förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär
basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA
eller annat land utanför EES, är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att få intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland,

Sydafrika, USA eller annat land utanför EES samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant
erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller annat land utanför EES. Bolaget kommer inte att
tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annat land
utanför EES.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna
fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande
kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att
i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt
god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 102,0
Mkr per 30 september 2015.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
vid tidpunkt enligt ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/catena/r/catena-har-erhallit-91-6-procent-av-a...
http://mb.cision.com/Main/191/9897949/466066.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.