Du är här

2017-10-02

Catena: Catena lägger bud på samtliga aktier i Klockarbäcken

Catena AB (publ) ("Catena") lämnar härmed ett erbjudande till
aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB (publ)
("Klockarbäcken") att förvärva samtliga aktier i Klockarbäcken
("Erbjudandet"). Catena erbjuder aktieägarna i Klockarbäcken att som
betalning för aktierna i Klockarbäcken erhålla nyemitterade aktier i
Catena. Budvärdet motsvarar 110 kronor per aktie i Klockarbäcken.
Samtliga aktieägare i Klockarbäckens styrelse, däribland de två
största ägarna i Klockarbäcken, har förklarat att de avser att
acceptera Erbjudandet.

2017-10-02, kl. 18:30

Bakgrund och motiv

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom effektiva
logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien.
Catenas fastighetsbestånd bestod per 30 juni 2017 av 100 fastigheter
med en total uthyrbar area om drygt 1 557 000 kvm och ett värde om
drygt 11,5 Mdkr.

Klockarbäcken är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar två
logistikfastigheter, varav en i Umeå och en i Vaggeryd, båda
marknader där Catena redan äger fastigheter. Fastigheterna omfattade
per 30 juni 2017 nära 40 000 kvm med ett värde om 274 Mkr enligt
extern värdering.

"Ett förvärv av Klockarbäcken innebär ökad närvaro i bra logistiklägen
på orter som Catena prioriterar", säger Benny Thögersen, vd på
Catena.

Erbjudandet

Catena erbjuder aktieägarna i Klockarbäcken att, såsom betalning för
aktierna i Klockarbäcken, erhålla nyemitterade aktier i Catena. För
varje 20 befintliga aktier i Klockarbäcken erbjuds aktieägarna
erhålla 15 nyemitterade aktier i Catena. Relationen mellan aktier i
Catena och aktier i Klockarbäcken ger ett budvärde om cirka 110
kronor per aktie i Klockarbäcken, baserat på genomsnittlig vägd
handelskurskurs för Catena-aktien under de senaste tio dagarna till
och med 2 oktober 2017. Aktieägare med fler än 20 aktier där
överskjutande del inte är jämnt delbart med 20 erhåller ett kontant
vederlag om 110 kronor per aktie för den överskjutande delen.
Aktieägare med färre aktier än 20 erhåller 110 kronor per aktie.

Acceptperioden under Erbjudandet löper mellan den 3 och den 17 oktober
2017. Catena förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden,
liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Catena äger inga aktier i Klockarbäcken per dagen för
offentliggörandet av Erbjudandet. Vid full anslutning till
Erbjudandet kommer cirka 990 000 nya Catena-aktier att emitteras till
Klockarbäckens aktieägare, vilket skulle motsvara 2,7 procent av
totalt antal aktier efter emissionen.

Information om Catena

Catena är ett fastighetsbolag inom logistiksegmentet som erbjuder
företag och tredjepartsoperatörer logistikanläggningar på strategiska
lägen i anslutning till landets godsflöden. På så sätt skapar bolaget
ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling av
verksamheten och utdelning till aktieägarna.

Catena har som affärsidé att på ett hållbart sätt, och genom
samarbete, utveckla effektiva logistikanläggningar som försörjer
storstadsregioner i Skandinavien. I det ingår att Catena, parallellt
med fastighetsförvaltning, ska arbeta aktivt med fastighetsutveckling
i syfte att skapa värdetillväxt. Fastighetsportföljen ska växa med
moderna, kostnadseffektiva fastigheter på strategiskt belägna
logistiknav som dessutom har stabila kassaflöden.

Catenas fastighetsbestånd bestod per 30 juni 2017 av 100 fastigheter
med en total uthyrbar area om cirka 1 557 000 kvm och ett värde om
drygt 11,5 Mdkr. Catena är organiserat i fem regioner; Göteborg,
Helsingborg, Jönköping, Malmö och Stockholm.

Koncernen i siffror 2017 2016 2017 2016 Rullande 2016
apr apr jan jan jan
-jun -jun -jun -jun 12 mån -dec

Hyresintäkter, Mkr 222,1 201,2 433,6 378,0 842,2 786,6
Driftsöverskott, 173,6 151,3 330,3 277,9 630,5 578,1
Mkr
Överskottsgrad, % 78,2 75,2 76,2 73,5 74,9 73,5
Förvaltningsresultat, 110,9 86,8 219,3 143,7 391,6 316,0
Mkr
Periodens/Årets 159,9 63,4 336,2 103,3 571,3 338,4
resultat, Mkr
Resultat per aktie, 3,9 1,9 8,8 3,2 15,7 10,2
Kr
Soliditet, %Ekonomisk 32,392,8 28,091,7 32,392,8 28,091,7
32,392,8 31,693,0

uthyrningsgrad, %
Vinstutdelning från Klockarbäcken

Klockarbäcken har vid årsstämman 2017 beslutat om vinstutdelning med
totalt åtta kronor per aktie, fördelat på fyra utdelningstillfällen à
två kronor med 17 juli 2017, 16 oktober 2017, 15 januari 2018 och 16
april 2018 som avstämningsdagar. Rådande preliminära tidplan under
Erbjudandet innebär att de aktieägare i Klockarbäcken som överlåter
sina aktier under Erbjudandet kommer att erhålla utdelningen om två
kronor per avstämningsdagen den 16 oktober 2017 och att Catena kommer
att erhålla resterande beslutad utdelning som belöper på de överlåtna
aktierna.

Om Klockarbäcken, innan likvid redovisas i Erbjudandet, genomför
ytterligare vinstutdelning eller annan värdeöverföring, utöver
utbetalning av ovan beslutad vinstutdelning, kommer vederlaget under
Erbjudandet att justeras ned med motsvarande belopp.

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet kommer att finansieras med Catenas egna medel och
nyemitterade aktier i Catena. Beslut om nyemission kommer att fattas
av Catenas styrelse i enlighet med det emissionsbemyndigande som
styrelsen erhöll vid Catenas årsstämma 2017.

Fullföljandevillkor

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

I. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Catena blir
ägare till mer än 95 procent av det totala antalet aktier i
Klockarbäcken;

II. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva
Klockarbäcken på villkor som är mer förmånliga för aktieägare i
Klockarbäcken än villkoren enligt Erbjudandet; samt

III. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Klockarbäcken helt
eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning
eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller
motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan
förväntas, som ligger utanför Catenas kontroll och som Catena
skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av
Erbjudandet.

Catena förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall
det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller
kan uppfyllas. Catena förbehåller sig vidare rätten att helt eller
delvis frånfalla ett eller flera av villkoren enligt ovan inklusive
att fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad.

För det fall Catena, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt,
blir ägare till mer än 95 procent av aktierna i Klockarbäcken, avser
Catena att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i
syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Klockarbäcken.

Uttalande från aktieägare, tillika styrelsen, i Klockarbäcken

Samtliga aktieägare i Klockarbäckens styrelse, däribland de två
största aktieägarna i Klockarbäcken, har ställt sig positiva till
Erbjudandet och förklarat att de avser att acceptera Erbjudandet.

Preliminär tidplan

· Acceptsedel, denna pressrelease samt kompletterande information
kommer att distribueras till aktieägarna i Klockarbäcken den 3-4
oktober 2017

· Första dag för accept av Erbjudandet: den 3 oktober 2017.
· Sista dag för accept av Erbjudandet: den 17 oktober 2017 kl 16.00.
Catena förbehåller sig rätten att förlänga tiden för accept av
Erbjudandet.

Utbetalning av vederlaget i Erbjudandet kommer att påbörjas snarast
efter att Catena har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har
uppfyllts eller i annat fall beslutat att fullfölja Erbjudandet. För
det fall Catena förlänger acceptfristen kan tidpunkten för
utbetalning av vederlag komma att senareläggas i motsvarande mån.
Meddelande om sådan eventuell förlängning eller senareläggning kommer
att offentliggöras av Catena genom pressmeddelande.

Tillämpliga regler m.m.

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. Mot bakgrund av att
Klockarbäckens aktier inte är upptagna till handel på reglerad
marknad eller annan handelsplattform är varken Kollegiet för svensk
bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden eller
Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden
tillämpliga på Erbjudandet. Mot bakgrund av att antalet aktieägare i
Klockarbäcken understiger 150 personer samt att totalt antal aktier i
Catena som kan komma att emitteras under Erbjudandet understiger 10
procent av det totala antalet aktier i Catena före Erbjudandet,
föranleder Erbjudandet ingen skyldighet att upprätta prospekt enligt
lagen om handel med finansiella instrument. Inte heller är
Erbjudandet ett sådant som föranleder skyldighet att upprätta en
erbjudandehandling enligt nämnda lag.

Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska
avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska
utgöra första instans.

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns anmälningar från
aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon
jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller godkännande av
anmälningar enligt Erbjudandet inte skulle kunna ske i enlighet med
gällande lagar och regler i dessa jurisdiktioner eller där
genomförandet eller anmälningar enligt Erbjudandet förutsätter
ytterligare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de
som följer av svensk lag, utom vid tillämpliga undantag. Erbjudandet
lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något
annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax,
e-post, telex, telefon eller Internet) i eller till USA, Australien,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan och
Erbjudandet kan inte accepteras i eller från USA, Australien, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Följaktligen
kommer inte och får inte detta pressmeddelande, anmälningssedeln
eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas per post eller
på annat sätt distribueras, vidarebefordras eller på annat sätt
sändas till, från eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika, Hongkong eller Japan. Catena kommer inte att
utbetala likvid enligt Erbjudandet till, eller acceptera
anmälningssedlar från USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika, Hongkong eller Japan.

Rådgivare
Catella Corporate Finance Stockholm AB är finansiell rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50,
benny.thogersen@catenafastigheter.se

Peter Andersson, vVD, CFO, Tel. 0730-70 22 44,

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.