Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-19

Catena Media: Kallelse till årsstämma 2019 i Catena Media plc

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019 I CATENA MEDIA PLC
i enlighet med artikel 18 och 19 i Bolagets bolagsordning.

HÄRMED KALLAS TILL ÅRSSTÄMMA i Catena Media plc, organisationsnummer
C70858 ("Bolaget" eller "Catena"), torsdagen den 2 maj 2019 klockan
15.00 CET i lokalen "Tändstickspalatset", Västra Trädgårdsgatan 15 i
Stockholm, Sverige. Registrering sker från och med klockan 14.00 CET.

Deltagande och rösträtt

· För att ha rätt att delta och rösta vid årsstämman (samt för att
Bolaget ska ha möjlighet att fastställa det antal röster som kan
komma att avläggas), ska aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 2 april 2019.

· Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta och rösta vid
årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 2
april 2019. Aktieägare måste därför instruera förvaltaren i god tid
före detta datum.

· För att ha rätt att delta och rösta vid årsstämman måste
aktieägare även anmäla sig för deltagande till Bolaget via post till
Catena Media plc, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
Sverige, via e-post till CatenaMedia@euroclear.eu, eller per telefon
08-402 91 48 under Euroclear Sweden AB:s kontorstider, senast den 2
april 2019. Sådan anmälan ska innehålla aktieägarens namn,
personnummer/organisationsnummer (eller motsvarande), adress och
telefonnummer dagtid, antal aktier i Bolaget samt, i förekommande
fall, uppgift om ombud. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för
ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

· En aktieägare som har rätt att delta och rösta vid årsstämman har
också rätt att utse ett eller flera ombud som har rätt att delta och
rösta vid årsstämman för aktieägarens räkning. Ett ombud behöver inte
vara aktieägare. Utseende av ombud måste ske genom en skriftlig
fullmakt som uppfyller kraven i artikel 42 i Bolagets bolagsordning
samt är (a) undertecknad av honom/henne om aktieägaren är en fysisk
person, eller (b) undertecknad av en behörig firmatecknare om
aktieägaren är en juridisk person. Ett fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets webbplats: www.catenamedia.com.
Fullmaktsformulär måste tydligt ange huruvida fullmaktsinnehavaren
ska rösta som hon/han önskar eller i enlighet med de
röstningsinstruktioner som är bifogade fullmaktsformuläret.

· Underskrivet fullmaktsformulär i original och, om aktieägaren är
en juridisk person, en vidimerad kopia av ett registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling som styrker firmatecknarens
rätt att underteckna fullmaktsformuläret, ska skickas till Euroclear
Sweden AB, på postadressen Catena Media plc, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, och vara Bolaget tillhanda per
post senast den 2 april 2019. Aktieägare uppmanas därför att
översända sina fullmaktsformulär samt, i förekommande fall,
vidimerade kopior av registreringsbevis eller motsvarande så snart
som möjligt.

· Sammanställd information om anmälningar och fullmakter processad
av Euroclear Sweden AB, ska vara Bolaget tillhanda via e-post:
generalmeeting@catenamedia.com senast 48 timmar före tiden för
årsstämman och kommer i annat fall att förklaras ogiltig.

Dagordning
Allmänt

1 Årsstämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Val av en eller två justeringspersoner

5 Godkännande av dagordning

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Anförande av VD

Ordinarie ärenden (majoritetsbeslut)

8 Framläggande av och beslut om fastställande av koncernredovisning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 samt förvaltningsberättelse för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 och revisionsberättelse för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018

9 Beslut om utdelning

10 Fastställande av antalet styrelseledamöter

11 Fastställande av arvode till styrelseledamöterna

12 Fastställande av arvode till revisor

13 Upphörande av styrelseledamöters uppdrag och val av styrelse och styrelsens ordförande

14 Val av revisor

Särskilda ärenden (majoritetsbeslut)

15 Beslut om valberedningen inför årsstämman 2020

16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

17 Beslut om förnyad rätt för styrelsen att emittera aktier och teckningsoptioner i enlighet med artikel 7.1 och 7.3 i bolagsordningen och till följd av utestående incitamentsprogram

18 Beslut om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i Catena-koncernen

19 Förslag från aktieägarna Bodenholm Capital och Ruane Cunniff om antagande av ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i Catena Media-koncernen

Information om beslutsförslag

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som bildats enligt de principer som beslutats vid 2018
års årsstämma, föreslår Kathryn Moore Baker som ordförande vid
stämman.

Förslag under punkten 8; Fastställande av koncernredovisning,
förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för räkenskapsåret
som avslutades den 31 december 2018

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna
koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen samt
revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31
december 2018.

Förslag under punkten 9; Beslut om utdelning
I enlighet med Bolagets konsoliderade årsredovisning för
räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 samt i enlighet
med styrelsens rekommendation i förvaltningsberättelsen, föreslår
styrelsen att stämman fattar beslut om att inte göra någon utdelning.

Förslag under punkten 10; Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7)
styrelseledamöter.

Förslag under punkten 11; Fastställande av styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå enligt följande:
90 000 EUR till styrelseordföranden och 40 000 EUR till envar av de
övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisionsutskottet
respektive ersättningsutskottet ska utgå enligt följande: (i) 12 500
EUR till ordförande i revisionsutskottet; (ii) 6 250 EUR till medlem
i revisionsutskottet; (iii) 6 250 EUR till ordförande i
ersättningsutskottet; och (iv) 3 125 EUR till medlem i
ersättningsutskottet.

Förslag under punkten 12; Fastställande av revisorsarvode
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Förslag under punkten 13; Val av styrelseledamöter och
styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Kathryn Moore Baker, Mats Alders,
Øystein Engebretsen och Cecilia Qvist som styrelseledamöter, samt
nyval av Göran Blomberg, Per Widerström och Theodore Bergquist som
styrelseledamöter, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.
André Lavold, Henrik Persson Ekdahl och Mathias Hermansson har avböjt
omval som styrelseledamöter. Beslut vid stämman sker individuellt för
samtliga föreslagna ledamöter. Valberedningen föreslår att Kathryn
Moore Baker omväljs till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna
Göran Blomberg var under perioden 1987-2013 CFO för flera svenska
publika bolag och är numera CFO för ICA-handlarnas förbund, en
position som han kommer att lämna i sommar i år. Han har även varit
styrelseledamot för ICA koncernen sedan 2013 och innan dess för ICA
AB.

Per Widerström är nuvarande VD för Fortuna Entertainment Group NV, med
säte i Prag, Tjeckien, en position som han har haft sedan 2014. Sedan
tidigare har Widerström en framträdande spelindustribakgrund. Han är
även styrelseledamot för Nordnet sedan 2017.

Theodore Bergquist är Head of Group Analytics för Ericsson och har
utmärkande erfarenheter inom datastrategi, digital transformation och
distributionsplattformar. Mellan 2001 och 2017 var Bergquist VD för
flera högteknologiska bolag.

För information om styrelseledamöterna som föreslagits för omval
hänvisas till Bolagets webbplats, www.catenamedia.com.

Förslag under punkten 14; Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers Malta som
Bolagets revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.
Förslaget till revisor är i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation.

Förslag under punkten 15; Beslut om valberedningen inför årsstämman
2020

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut i fråga
om formerna för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största
aktieägarna/ägargrupperna ("Största Ägarna") i Bolaget per den 31
augusti året före det år årsstämma hålls, enligt ägaruppgifterna i
den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken över Bolagets
aktieägare/ägargrupper eller som på annat sätt vid denna tidpunkt
visar sig tillhöra de största ägarna, äger utse en ledamot var.
Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.
Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober året före nästa
årsstämma sammankalla de Största Ägarna. Om någon av dessa avstår sin
rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa
aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse
ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska
inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande ska
sammankalla till valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska
offentliggöras senast 6 månader före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till
valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav
eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte
längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren
utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny
ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största
registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i
valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.