Du är här

2016-05-13

Cefour: Kallelse till årsstämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ),
556740-5070, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14
juni 2016, kl. 13.00 på Bolagets kontor, Stuvaregatan 1, Åhus.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 juni 2016, dels anmäla sig
till Bolaget senast den 9 juni 2016, på mailadress:
info@cefourwine.com eller via brev till Stuvaregatan 1, 296 35 Åhus.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.cefourwine.com. Aktieägare som
företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad
på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om
detta i god tid före avstämningsdagen den 8 juni 2016. Sådan
registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Framläggande och godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning;

(b) Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda

balansräkningen;

(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelse och revisor

12. Beslut om antagande av ny bolagsordning

13. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att
användas enligt

beslut av bolagsstämman

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning

15. Beslut om sammanläggning av aktier

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner

och/eller konvertibler

17. Särskilt bemyndigande för styrelsen

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 10 - Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget arbetande
styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och
till styrelsens ordförande med 150 000 kronor (exklusive sociala
avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt
belopp enligt löpande räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman föreslås omvälja Mats Jämterud, Oscar Garrido Diaz och
Johan Sjökvist som styrelseledamöter samt entlediga Henrik Sundevall
som styrelseledamot och i dennes ställe utse Kenneth Arnström som ny
ledamot. Arnström, född 1968, har lång erfarenhet från
internationella positioner i ledande befattningar, såsom VP
international marketing Swedish Match, VP sales & marketing
Expect.com samt global category marketing manager Diageo, som är
världens största spritproducent. Idag bedriver Arnström egen
konsultverksamhet och sitter i flera styrelser. Arnström förväntas
bidra med stor branscherfarenhet och omfattande internationellt
kontaktnät.

Bolagsstämman föreslås vidare omvälja nuvarande revisor.

Punkt 12 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås
i punkt 13 nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att
bolagsordningens aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst
6 000 000 kronor och högst 24 000 000 konor till lägst 1 500 000
kronor och högst 6 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 ska därmed ha
följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000
000 kronor."

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att bolagsstämman
fattar beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 12 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets
aktiekapital med högst 16 600 000 kronor för avsättning till fri fond
att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av
aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Det noteras att
Bolagsverkets tillstånd till beslut om minskning av aktiekapitalet
erfordras. Efter det att minskningsbeslutet registrerats uppgår
aktiekapitalet till minst 1 500 000 kronor.

Det föreslagna beslutet genomförs som ett led i att skapa ett större
spann mellan Bolagets fria och bundna kapital, liksom mellan bolagets
aktiekurs och aktiernas kvotvärde.

Minskningsbeslutet förutsätter en ändring av Bolagets bolagsordning.

Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 13 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra den sammanläggning av Bolagets aktier som föreslås
i punkt 15 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens § 5 ska ha
följande lydelse:

§ 5 "Antalet aktier ska vara längst 7 500 000 och högst 30 000 000
aktier. Bolagets aktier ska kunna utges i två serier, serie A och
serie B. Aktie av serie A ska medföra tio röster och aktie av serie B
ska medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 10 000 och
B-aktie till ett antal av högst 30 000 000." I övrigt förslås inga
ändringar av § 5.

Beslut om ändring av bolagsordningen i denna del förutsätter att
bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier
enligt punkt 15.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 14 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 15 - Beslut om sammanläggning av aktier

För att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier och kvotvärde, föreslår
styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att Bolagets aktier (serie
A och B) sammanläggs 100:1 innebärande att ett hundra (100) aktier
sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen kräver att
bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt
14 ovan.

Aktieägare som på avstämningsdagen är ägare av sådant antal aktier som
inte är jämnt delbart med 100, kommer för sådana överskjutande aktier
i samband med verkställandet av sammanläggningen av aktier att
vederlagsfritt erhålla det antal aktier (maximalt 99 aktier per
aktieägare) som krävs för att aktieägares innehav ska vara jämnt
delbart med 100. Erbjudandet kommer lämnas av nu befintlig
aktieägare.

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdag för
sammanläggningen.

Punkt 16 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom
Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med
villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Syftet med bemyndigandet är att vid behov kunna bredda ägarkretsen
och inhämta ytterligare kapital för finansiering av Bolagets drift
och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 16 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 17 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och
revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt
tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget och
uppger sin postadress.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande
direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska
situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana
upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget.

Bolaget har 760 208 723 aktier och 760 298 723 röster.

Åhus i maj 2016

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon: 076-877 00 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cefour/r/kallelse-till-arsstamma-i-cefour-wine...
http://mb.cision.com/Main/11623/2008768/515509.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.