Du är här

2014-05-08

CellaVision AB: Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ) den 7 maj 2014

Vid CellaVisions årsstämma, som hölls i Lund i dag den 7 maj 2014, fattades
följande beslut.

Resultatdisposition m.m.

Årsstämman beslutade om utdelning om 50 öre per aktie, med avstämningsdag den
12 maj 2014, innebärande att utbetalning väntas ske den 15 maj 2014.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse, revisor och arvode

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Gatenbeck, Christer
Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Anna Malm Bernsten och Roger Johanson samt
beslutade att nyvälja Niklas Prager till styrelseledamot. Sven-Åke
Henningsson och Lars Henriksson hade avböjt omval till styrelseledamöter.
Lars Gatenbeck omvaldes som styrelseordförande. Till revisor omvaldes
Deloitte AB.

Niklas Prager, född 1970 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och
MBA från University of Michigan, är industriell rådgivare och konsult till
flera bolag och ägargrupper inom life science-branschen. Har tidigare bland
annat varit VD i Envirotainer AB, QBTech AB och VD för Pfizer Sverige under
åren 2005 - 2009. Styrelseordförande i Altoni AB och Qbtech AB.
Styrelseledamot i CCP Investment AB, eGain International AB, Livligt AB och
Svea Montessoriförskola ek. för.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor
till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter samt med 20 000 kronor till varje styrelseledamot utom
styrelseordförande som är ledamot i revisionsutskottet och 20 000 kronor till
varje styrelseledamot utom styrelseordförande som är ledamot i
ersättningsutskottet. Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är fast
anställd i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram för bolagsledningen under
2014/2016 som är aktiekursrelaterat. De befattningshavare som omfattas är VD
samt medlemmar i ledningsgruppen. Beslutet innebär en förnyelse av det
incitamentsprogram som tidigare gällt i bolaget för 2011/2013, 2012/2014 och
2013/2015.

Beslutet innebär att bolaget, förutsatt att de lönsamhets- och försäljningsmål
som fastställts vid ingången av året uppnåtts, avsätter 2 månadslöner för VD
samt 1,5 månadslöner för övriga ledande befattningshavare som deltar i
incitamentsprogrammet under 2014. Utfallet är beroende av en jämförelse av
kvoten mellan bolagets snittkurs och OMX Stockholm PI:s genomsnitt under två
olika perioder, Q4 2013 och Q4 2016. Kvoten avseende Q4 2016 måste överstiga
kvoten avseende Q4 2013 med minst 30 procent för att någon rätt till
ersättning ska föreligga. Eventuell ersättning utbetalas 2017.

En ökning av kvoten enligt ovan med minst 30 procent men mindre än 50 procent
medför en bonus om ett belopp motsvarande 2 månadslöner för VD och ett belopp
motsvarande 1,5 månadslön för övriga ledande befattningshavare. En ökning med
minst 50 procent men under 100 procent medför en bonus om 3 månadslöner för
VD och 2 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Utfallet av
incitamentsprogrammet är maximerat till ett belopp motsvarande 4 månadslöner
för VD samt ett belopp motsvarande 3 månadslöner för övriga ledande
befattningshavare som deltar i incitamentsprogrammet. Det maximala beloppet
kan utgå om ökningen av kvoten är minst 100 procent.

För att få del av incitamentsprogrammet avseende perioden 2014/2016 ska den
ledande befattningshavaren ha varit anställd i sex månader den 31 december
2014 och hans/hennes anställning ska per samma datum inte vara uppsagd.

Styrelsen fastställer de lönsamhets- och försäljningsmål som ska tillämpas för
programmet, vilka enskilda ledande befattningshavare inom gruppen VD samt
ledningsgrupp som ska ha rätt att delta i programmet samt beslutar om
huruvida de villkor som ger rätt till utbetalning av bonus enligt
incitamentsprogrammet för en enskild ledande befattningshavare har uppfyllts.

Vid maximalt utfall beräknas bolagets kostnader för programmet uppgå till 2,0
miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen baseras på att sju
ledande befattningshavare deltar i programmet.

Övrigt

Årsstämman beslutade även om instruktioner för valberedning och riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämmans beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i
kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman. Närmare information
avseende de beslut som fattades på årsstämman kommer att tillhandahållas på
bolagets webbplats,www.cellavision.se.

Lund den 7 maj 2014
CellaVision AB (publ)

Styrelsen

VD Yvonne Mårtenssons anförande till aktieägarna presenteras på bolagets
webbplats under Investerare/bolagsstyrning/årsstämma.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Gatenbeck, Styrelsens ordförande, CellaVision AB.

Tel: 070 535 44 44, e-post:lars.gatenbeck@lifemedical.se

Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB.
Tel: 0708-33 77 82, e-post:yvonne.martensson@cellavision.com
Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och
säljer ett ledande produktkoncept för rutinanalys av blod och andra
kroppsvätskor inom sjukvården. CellaVision's koncept rationaliserar manuellt
laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och
kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. CellaVision's produktportfölj
består av analysinstrument, applikationer, mjukvaror, samt kringutrustning.
I de flesta länder sker försäljning via globala partners. Direktförsäljning
sker i Norden och via dotterbolag i USA, Kanada och Japan. 2013 var
omsättningen 180 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst
15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är
noterad på Nasdaq, OMX Stockholm, Small Cap. Läs mer påwww.cellavision.se
Offentliggörande

Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-08 kl. 08.30.

Pressmeddelande som PDF
http://hugin.info/132164/R/1783605/610885.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CellaVision AB via Globenewswire

HUG#1783605

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.