Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

CGI: CGI lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Acando

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta
pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle
strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt
svensk lag.

CGI Nordic Holdings Limited ("CGI Nordic"), ett indirekt helägt
dotterbolag till CGI Inc. ("CGI"), lämnar ett rekommenderat
kontanterbjudande till aktieägarna i Acando AB (publ) ("Acando")
avseende samtliga aktier i Acando ("Erbjudandet"). Acandos B-aktier
är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

· CGI Nordic erbjuder 41,45 kronor kontant för varje aktie i Acando.
Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Acando till cirka 4
320 miljoner kronor.

· Erbjudandet innebär en premie om 44,2 procent jämfört med
slutkursen 28,75 kronor för Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm den 8
mars 2019, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

· CGI Nordic kommer inte att höja priset i Erbjudandet eller, vare
sig under Erbjudandet eller efter fullföljande av Erbjudandet,
förvärva några aktier i Acando till ett pris som överstiger priset i
Erbjudandet, dock att detta uttalande inte gäller om Erbjudandet
skulle dras tillbaka (inte fullföljas) eller om konkurrerande bud
offentliggörs.

· Styrelsen för Acando rekommenderar enhälligt att Acandos
aktieägare accepterar Erbjudandet. Rekommendationen stöds av en s.k.
fairness opinion från Evli Bank.

· Svedulf Fastighets AB, Bjursund Invest AB och Svolder AB, med
sammanlagt 22,28 procent av aktierna i Acando, har träffat avtal med
CGI Nordic om att sälja sina aktier i Acando till CGI Nordic.

· Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 18
mars 2019 och avslutas omkring den 15 april 2019.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

CGI anser att Erbjudandet medför en attraktiv möjlighet att kunna
genomföra sin tillväxtstrategi och stärka sitt erbjudande i
Nordeuropa och Tyskland. Som ett tillägg till CGI:s redan erkända
verksamhet och expertis inom IT-driven digital transformation, skulle
Acando bidra med fler än 2 100 högkvalificerade konsulter från kontor
i Sverige, Norge, Tyskland och Finland, samt leverantörsverksamhet i
Lettland. Med en robust strategisk rådgivning, systemintegration,
applikationsförvaltning, kundcentrerad digital innovation och
transformationslösningar, kommer Acando även komplettera CGI:s
globala expertis inom flera efterfrågade digitala utvecklingsområden.

"CGI:s erbjudande om att gå samman med Acando är i linje med Metro
Market-delen av vår förvärvsstrategi", säger George D. Schindler,
koncernchef och CEO på CGI. "Våra fortsatta investeringar i CGI:s
närhetsmodell är mer relevant än någonsin när kunderna allt mer
vänder sig till färre partners som man kan lita på när det gäller den
kompetens, kapacitet, skalbarhet och leveranskvalitet som krävs för
att driva tillväxt och effektivisera verksamheten. Kundernas
efterfrågan på kompletta tjänster, från rådgivning och
mjukvarulösningar till outsourcing fortsätter att öka vart efter
teknologi allt mer blir kärnan i deras verksamhet."

"Vi ser fram emot att få välkomna Acandos medarbetare som medlemmar
och ägare i CGI, där vi som kompetenta innovatörer arbetar
tillsammans för att leverera värde till våra kunder", säger Heikki
Nikku, President för CGI:s verksamhet i norra Europa. "Genom att
kombinera CGI:s extremt starka position inom data-driven digital
verksamhet och transformation, med Acandos verksamhet inom
affärsrådgivning och företagets människo-centrerade digitala
innovationsmodell, stärker vi vår unika kombination av kunskaper och
kompetenser, vilket kommer att gynna våra kunder när vi strävar mot
en lönsam tillväxt tillsammans."

"Acando har utvecklat en innovativ företagskultur byggd på teknisk
excellens och insikter kring mänskligt beteende", säger Acandos CEO,
Carl-Magnus Månsson. "Att kombinera Acandos och CGI:s talanger är
positivt för våra kunder och ger våra medarbetare signifikanta
tillväxtmöjligheter."

Efter att Erbjudandet genomförts avser CGI att, under en förväntad
tidsperiod om upp till ett år, integrera Acando i sin verksamhet i
Nordeuropa och Tyskland. Transaktionen förväntas medföra synergier
som, vid fullbordad integration, bör möjliggöra för det sammanslagna
bolaget att bli än mer konkurrenskraftigt på dessa marknader genom en
kombination av breddade produkt- och supporterbjudanden, kombinerad
kompetens och större marknadstäckning.

CGI uppskattar den viktiga roll som Acandos anställda spelar vad
gäller att leverera engagerade tjänster av hög kvalitet till Acandos
kunder. För att realisera de synergier som diskuterats ovan kommer
integrationen av CGI och Acando troligen att innebära vissa
organisatoriska och operationella förändringar, samt förändringar för
de anställda, i den sammanslagna koncernen. Vilka specifika åtgärder
som kommer att vidtas i samband med integrationen kommer att beslutas
efter Erbjudandets genomförande efter en noggrann utvärdering av
CGI:s och Acandos sammanslagna verksamhet. Före Erbjudandets
fullföljande är det för tidigt att säga vilka åtgärder som kommer att
vidtas och vilka effekter dessa skulle ha. Inga beslut är fattade om
några förändringar avseende CGI:s eller Acandos anställda och ledning
eller avseende den nuvarande organisationen eller verksamheterna,
innefattande anställningsvillkor, sysselsättning och de platser där
Acando bedriver sin verksamhet.

Erbjudandet

CGI Nordic erbjuder 41,45 kronor kontant för varje aktie i Acando.[1]

Erbjudandet innebär en premie om:

· 44,2 procent jämfört med slutkursen 28,75 kronor för Acandos
B-aktie på Nasdaq Stockholm den 8 mars 2019, den sista handelsdagen
före Erbjudandets offentliggörande;

· 45,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm under den senaste månaden till
och med den 8 mars 2019; och

· 42,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för
Acandos B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tre senaste månaderna
till och med den 8 mars 2019.

CGI Nordic kommer inte att höja priset i Erbjudandet eller, vare sig
under Erbjudandet eller efter fullföljande av Erbjudandet, förvärva
några aktier i Acando till ett pris som överstiger priset i
Erbjudandet, dock att detta uttalande inte gäller om Erbjudandet
skulle dras tillbaka (inte fullföljas) eller om konkurrerande bud
offentliggörs.

Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Acando till cirka 4
320 miljoner kronor.[2]

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Rekommendation från styrelsen i Acando

Styrelsen för Acando rekommenderar enhälligt Acandos aktieägare att
acceptera Erbjudandet.[3] Styrelsen för Acando har erhållit en s.k.
fairness opinion från Evli Bank, enligt vilken, utifrån de antaganden
och förutsättningar som görs i utlåtandet, det erbjudna vederlaget är
skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i
Acando.

CGI Nordics och CGI:s aktieägande i Acando

CGI Nordic har omedelbart före offentliggörandet av Erbjudandet ingått
avtal med Svedulf Fastighets AB, Bjursund Invest AB och Svolder AB om
att förvärva totalt 23 580 490 aktier i Acando till ett pris om 41,45
kronor per aktie. Förvärvet av 10 421 558 av ovanstående aktier
(B-aktier) genomförs omedelbart. Förvärvet av återstående 13 158 932
av ovanstående aktier (3 639 990 A-aktier och 9 518 942 B-aktier)
kommer att fullföljas efter att godkännande från tyska
konkurrensmyndigheter erhållits, vilket förväntas ske senast omkring
en månad efter dagen för offentliggörande av Erbjudandet. Innan
förvärvet av dessa aktier genomförs ska aktieägarna dessutom omvandla
2 350 000 av A-aktierna till B-aktier. När dessa villkor är
uppfyllda, och förvärven är genomförda, kommer CGI Nordic att inneha
1 289 990 A-aktier och 22 290 500 B-aktier i Acando (motsvarande
22,28 procent av aktierna och 29,96 procent av rösterna i Acando)
("CGI:s innehav"). Utöver CGI:s innehav äger eller kontrollerar
varken CGI Nordic eller CGI för närvarande några aktier i Acando,
eller andra finansiella instrument som ger CGI Nordic eller CGI en
finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Acando.
Utöver CGI:s innehav har varken CGI Nordic eller CGI förvärvat några
aktier i Acando under de sex senaste månaderna före Erbjudandets
offentliggörande.

CGI Nordic kan komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att
förvärva, aktier i Acando på annat sätt än genom Erbjudandet.
Information om sådana förvärv, eller åtgärder för att förvärva,
kommer att offentliggöras enligt tillämpliga regler.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CGI Nordic
blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i
Acando efter full utspädning;

2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva
aktier i Acando på villkor som för aktieägarna i Acando är
förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

3. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Acando erforderliga
tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter
eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits,
i varje enskilt fall, på för CGI Nordic acceptabla villkor;

4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Acando helt eller delvis
omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning
eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut,
myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet;

5. att inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentligt
negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentligt
negativ påverkan, på Acandos finansiella ställning eller verksamhet,
inklusive Acandos försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget
kapital eller tillgångar;

6. att ingen information som offentliggjorts av Acando eller lämnats
av Acando till CGI Nordic är felaktig, ofullständig eller
vilseledande, och att Acando har offentliggjort all information som
ska ha offentliggjorts; samt

7. att Acando inte vidtar några åtgärder som är ägnade att försämra
förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

CGI Nordic förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det
fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts
eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren 2-7 får emellertid ett
sådant återkallande endast ske om den bristande uppfyllelsen är a...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.