Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

Christian Berner Tech Trade: Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller
årsstämma den 24 april 2019 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med
adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker
från kl 15.00.

RÄTT ATT DELTA. ANMÄLAN
Rätt att delta i Christian Berner Tech Trade AB:s årsstämma har den
som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 16 april 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman
till bolaget senast den 16 april 2019, helst före kl 16.00. Anmälan
görs per post till Christian Berner Tech Trade AB, attention:
Torbjörn Gustafsson, Box 88, 435 22 Mölnlycke eller per telefon

031 - 336 69 00 eller per e-post
torbjorn.gustafsson@christianberner.com.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt
ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets
hemsida, www.christianberner.com. Om fullmakten är utfärdad av en
juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör,
för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget
på ovan angivna adress senast den 16 april 2019. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en
längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att
vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 16 april
2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. VD:s anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter samt i anslutning härtill valberedningens
redogörelse för sitt arbete.

13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter
samt revisorer.

15. Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning.
16. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar
av besluten.

19. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordförande vid stämman, styrelse mm (punkt 2 och 12-15 på
dagordningen)

Valberedningen, som består av ledamöter som representerar de vid
årsstämman 2018 tre röstmässigt största aktieägarna, har inför
årsstämman 2019 bestått av Johan Lannebo, Lannebo Nanocap, tillika
valberedningens ordförande, Joachim Berner, Gårdaverken AB, tillika
styrelsens ordförande samt Charlotte Hybinette, Ernström Kapital AB.
De tre aktieägarna innehar tillsammans 66,4 procent av rösterna och
46,2 procent av kapitalet.

Valberedningen föreslår följande.
Ordförande vid stämman:
Charlotte Hybinette
Antal styrelseledamöter:
Sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvoden:
Arvodet om totalt 1 500 000 kronor ska fördelas med 400 000 kronor
till styrelsens ordförande samt 180 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter, samt sammanlagt 200 000 kronor att fördelas mellan
ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller
100 000 kronor och övriga två ledamöter erhåller 50 000 kronor
vardera. Förslaget till styrelsearvode samt arvode för utskottsarbete
innebär en total ökning om 430 000 kronor i förhållande till
beslutade arvoden på årsstämman 2018.

Styrelse:
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Joachim Berner, Malin
Domstad, Lars Gatenbeck, Bertil Persson, Stina Wollenius och Kerstin
Gillsbro.

Valberedningen föreslår omval av Joachim Berner som styrelsens
ordförande.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna
styrelseledamöterna tillsammans har den nödvändiga kompetens,
erfarenhet och bakgrund som krävs för att framgångsrikt förvalta,
utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande
verksamheter i Christian Berner Tech Trade. Valberedningen bedömer
att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större
aktieägare. Av styrelsens ordinarie ledamöter är Joachim Berner att
anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är
oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större
ägare. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i
Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till
val av styrelseledamöter. Där framgår särskilt att en jämn
könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens förslag till
styrelse innebär en helt jämn könsfördelning.

Revisor:
Valberedningen föreslår att till revisor för bolaget ska utses ett
registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2020
nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor. KPMG AB
har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Mathias
Arvidsson vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med
revisionsutskottets rekommendation.

Arvode till revisor:
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning:
Valberedningen föreslår följande oförändrade principer för utseende av
valberedning.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre
röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman.
Valberedningens ledamöter utses av stämman. Valberedningen utser inom
sig ordförande. Namnen på de personer som ingår i valberedningen ska
sedan publiceras på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt
största aktieägarna avstår från att utse representant till
valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek
nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den
aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av
annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som
nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om
någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en
väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete
slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om
valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses
av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i
valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram
förslag för beslut om stämmoordförande, styrelsearvoden,
revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer
för utseende av valberedning.

Den röstmässigt tredje största ägaren vid tidpunkten för kallelse till
årsstämman är Ksenia Berner. Ksenia Berner har avstått sin rätt att
nominera ledamot till valberedningen varför förfrågan har gått vidare
till den fjärde röstmässigt största ägaren, Lannebo Nanocap AB.

I enlighet med ovan principer föreslår valberedningen omval av
följande individer:

Joachim Berner, Gårdaverken AB

Charlotte Hybinette, Ernström Kapital AB

Johan Lannebo, Lannebo Nanocap AB

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att
ny valberedning har tillträtt.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska
lämnas med 75 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås den 26 april 2019. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s
försorg den 2 maj 2019.

Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier
(punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 fatta beslut om
förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid
var tid inteöverstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till
ett pris inom det vidvar tid gällande kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen
ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid
ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020 fatta beslut om
överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelser av egna aktier får ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

2. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm.
3. Överlåtelse får också ske på annat sätt mot kontant betalning eller
mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars
med villkor.

4. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar
vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

5. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom
det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

6. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset
fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt,
varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får
tillämpas.

Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra
företagsförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital
eller breddning av ägarkretsen.

För årsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut
om förvärv och överlåtelse av egna aktier krävs enligt
aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för
förslaget.

S...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.