Du är här

2017-06-09

Cimco Marine AB: Cimco Marine AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION
ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.   
Pressmeddelande 
                                                                                   
Ängelholm 2017-06-09

Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) ("Cimco" eller "Bolaget") har
beslutat att genomföra en nyemission och samtidigt ansöka om notering
av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Cimco har under flera år
utvecklat Oxe Diesel, världens första dieselutombordare i de högre
effektintervallen. Bolaget har upprättat ett stort
distributörsnätverk där varje distributör kontrakterat sig för ett
minimumåtagande. För 2017 uppgår dessa till 1 141 enheter och för att
möta den stora efterfrågan står Cimco nu inför ett kapitalbehov.

Notering på Nasdaq First North beräknas preliminärt till tisdagen den
4 juli. Teckning av aktier ska ske under teckningsperioden som
sträcker sig från och med den 9 juni 2017 till och med den 21 juni
2017.

I samband med styrelsens beslut om notering på Nasdaq First North
beslutade styrelsen att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital
med högst 72 562,78 kronor genom nyemission av högst 2 420 000
aktier. Nyemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 35 MSEK före
emissionskostnader.

Andreas Blomdahl, styrelseordförande och grundare till Cimco:

"Cimco har med en unik patenterad teknik skapat världens första
dieselutombordare i de högre effektintervallen. Det globala intresset
för vår dieselutombordare är stort. Med noteringen på First North
breddar vi ägandet, ökar produktionen och skapar resurser för att med
goda förutsättningar möta den stora efterfrågan."

Erbjudandet i korthet

· I syfte att uppfylla Nasdaq First North spridningskrav erbjuder
Cimco Marine AB allmänheten i Sverige och institutionella investerare
att förvärva högst 2 420 000 aktier.

· Teckningskursen är satt till 14,50 kronor.

· De erbjudna aktierna i Erbjudandet motsvarar 12,2 procent av
aktiekapital och röster i Bolaget efter genomförd nyemission
(förutsatt fullt tecknat Erbjudande).

· Anmälningsperioden för Erbjudandet påbörjas den 9 juni och
avslutas den 21 juni 2017.

· Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har genom
teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier uppgående till 20,75
MSEK, motsvarande cirka 59 procent av erbjudandet.
Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom insättning av likvida
medel, pantsättning av värdepapper eller andra tillgångar,
presentation av bankgaranti eller på annat sätt.

· Huvudaktieägarna The Happy Bunch Trust och Marinediesel Sweden AB
har ingått avtal om att inom ramen för en övertilldelningsoption
sälja totalt 363 000 aktier i Bolaget för det fall nyemissionen
övertecknas.

· I samband med Erbjudandet kan Avanza komma att genomföra
transaktioner för att stödja aktiekursen eller marknadspriset på
aktierna eller på annat sätt påverka priset på aktierna i upp till 30
kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på
Nasdaq First North (stabiliseringsliknande åtgärder).

Bakgrund
Cimco har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första
dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika lösning har
lett till stor internationell efterfrågan på Bolagets motorer. Cimco
använder sig av exklusiva distributörer mot varje marknad och
hittills har Bolaget ingått avtal med 17 distributörer som i sin tur
har cirka 800 återförsäljare. Under 2015 introducerade NATO ett
direktiv, Single Fuel, som stipulerar att all Natoutrustning, på
grund av explosionsrisken med bensin, måste köras på diesel efter
2015, om diesel är ett tillgängligt alternativ på marknaden.

Cimco har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker.
All tillverkning av OXE Diesel sker idag hos Uddevalla Finmekanik AB.

Preliminär tidplan
Anmälningsperiod för allmänheten: 9 juni - 21 juni 2017
Första dag för handel på Nasdaq First North: 4 juli 2017
Likviddag: 30 juni 2017

Prospekt och anmälningssedel
Prospektet, upprättat av styrelsen i Cimco Marine, har den 8 juni 2017
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer
tillsammans med anmälningssedel att finnas tillgängligt på Cimcos
hemsida www.oxe-diesel.com/ir samt på Avanzas hemsida www.avanza.se

Rådgivare
Finansiell rådgivare och emissionsinstitut: Avanza Bank AB (publ)
Legal Rådgivare: Advokatfirman Lindahl KB
Revisor: EY
Projektledare och Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance
AB

Prospekt finns för nedladdning på: www.oxe-diesel.com/ir
För ytterligare information:
Andreas Blomdahl, styrelseordförande och grundare Cimco Marine AB, tfn
0706-28 01 30 andreas@marinediesel.nu

Cecilia Anderberg, CEO (PhD), Cimco AB, tfn 0763 10 22 50
cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Lars Sjögrell, press- och PR-ansvarig, Cimco Marine AB, tfn 0706-69 53
00 lars.sjogrell@perspective.se

www.oxe-diesel.com
www.mynewsdesk.com/se/cimcomarine
www.oxe-diesel.com/ir

Denna information är sådan information som Cimco Marine AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 12:30 CET.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det
landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Cimco Marine AB (publ).
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Cimco Marine AB
(publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det
hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att
registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat
land.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cimco-marine-ab/r/cimco-marine-ab--publ--offen...
http://mb.cision.com/Main/15905/2285010/686095.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.