Du är här

2014-05-05

Cleantech Invest Oyj: Cleantech Invest Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle ja käynnistää osakeannin

Cleantech Invest Oyj
Yhtiötiedote 5.5.2014 klo 8.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen
tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Cleantech Invest Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland
-markkinapaikalle ja käynnistää osakeannin
Cleantech Invest Oyj:n ("Cleantech Invest" tai "Yhtiö") hallitus on 28.4.2014
päättänyt Yhtiön osakkeenomistajilta saamansa valtuutuksen nojalla järjestää
osakeannin ("Osakeanti"), jossa lasketaan liikkeelle uusia Yhtiön A-sarjan
osakkeita, sekä aikoo jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle Yhtiön
A-sarjan osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Finland
-markkinapaikalla.

Yhtiö tavoittelee Osakeannilla ja First North -listautumisella osakkeidensa
likviditeetin parantamista, kasvun rahoittamista ja pääomarakenteen
vahvistamista. Osakeannin ja First North-listautumisen avulla kasvatetaan
lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää, lisätään yleisön Yhtiötä kohtaan
kokemaa kiinnostusta ja parannetaan Yhtiön tunnettuutta sekä hankitaan
Yhtiölle pääsy julkisille pääomamarkkinoille. First North -listautuminen
mahdollistaa myös Yhtiön osakkeiden käyttämisen yritysjärjestelyiden
tekemiseen sekä mahdollisiin henkilökunnan kannustepalkkioihin nykyistä
tehokkaammin. Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannilla saatavat varat
nykyisten osakkuusyhtiöiden jatkorahoitukseen, uusiin sijoituksiin myöhemmän
vaiheen kasvuyhtiöihin, uusiin sijoituksiin aikaisen vaiheen yrityksiin sekä
operatiivisiin kuluihin.

"Tavoitteenamme on luoda listautumisella kanava, jonka kautta kaikilla
sijoittajilla on mahdollisuus tulla mukaan rahoittamaan cleantech-toimialan
kasvuyrityksiä. Pörssissä ei tällä hetkellä juurikaan ole cleantech-yhtiöitä.
Meitä kohtaan on jo pidemmän aikaa osoitettu kiinnostusta sekä sijoittajien
että teollisten toimijoiden taholta tällaisen sijoituskohteen luomiseksi",
toteaa Cleantech Invest Oyj:n toimitusjohtaja Feodor Aminoff.

"Voimme rakentaa puhtaampaa tulevaisuutta vain, mikäli alan yritykset saadaan
kasvamaan kannattavasti. Olemme mukana niissä epäjatkuvuuskohdissa, joissa
merkittävät markkina- ja teknologiamuutokset avaavat uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Uskomme, että puhtaan teknologian alueelle
tulee syntymään suuria menestystarinoita, ja Pohjoismaat ovat yksi johtavista
tämän teknologian kehittämisalueista maailmassa. Tavoitteenamme on
omistaja-arvon kasvattaminen luomalla puhtaampi ja energiataloudellisempi
tulevaisuus, jossa pienemmillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän",
jatkaa Aminoff.

Osakeannin merkintäaika alkaa 19.5.2014. Osakeannin merkintähinta on 0,65
euroa A-sarjan osakkeelta. Kaupankäynnin Yhtiön A-sarjan osakkeilla odotetaan
alkavan arviolta 5.6.2014.

Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy (www.fim.com), joka tulee
toimimaan myös Cleantech Investin A-sarjan osakkeen markkinatakaajana First
North Finland -markkinapaikalla. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii
Access Partners Oy.

Yhtiö on laatinut Osakeantia ja suunniteltua First North -listautumista
koskevan esitteen. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta
www.cleantechinvest.com/sijoittajille/listautumisanti 5.5.2014 alkaen.
Lisäksi esite on saatavilla painettuna versiona Osakeannin merkintäpaikasta
arviolta 19.5.2014 alkaen.

Osakeannin ehdot lyhyesti

* Osakeannin merkintäaika alkaa maanantaina 19.5.2014 kello 9.30 ja se
päättyy arviolta perjantaina 30.5.2014 klo 16.30. Yhtiön hallituksella on
oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa.
Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 23.5.2014. Yhtiön hallituksella
on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan
pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin
merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin
päättyy viimeistään 6.6.2014 kello 16.30.
* Uusia A-sarjan osakkeita annetaan merkittäväksi yhteensä enintään
15.386.000 kappaletta hintaan 0,65 euroa osakkeelta. Osakeannissa tarjotaan
alustavasti enintään 10.770.000 A-sarjan osaketta institutionaalisille
sijoittajille ja 4.616.000 A-sarjan osaketta yleisösijoittajille. Yhtiö voi
kysynnästä riippuen allokoida osakkeita institutionaalisille sijoittajille
ja yleisösijoittajille alustavista osakemääristä poiketen.
Yleisösijoittajille allokoitavien osakkeiden määrä on kuitenkin vähintään
4.616.000 A-sarjan osaketta, tai jos yleisösijoittajien antamien
merkintäsitoumusten määrä on tätä vähemmän, yleisösijoittajien antamien
merkintäsitoumusten kattama A-sarjan osakkeiden kokonaismäärä. Yhtiön
osakkeiden määrä nousee Osakeannin myötä korkeintaan 27.296.784
osakkeeseen.
* Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet A-sarjan osakkeet vastaavat noin
56,4 % Yhtiön osakekannasta Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti
merkitään kokonaisuudessaan.
* Kerättävä uusi pääoma on noin 10,0 miljoonaa euroa, olettaen että Osakeanti
merkitään kokonaisuudessaan.
* Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa.
* Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 30.5.2014
merkintäajan päättymisen jälkeen.
* Osakkeet kirjautuvat sijoittajien arvo-osuustileille arviolta keskiviikkona
4.6.2014.
* Kaupankäynti Yhtiön A-sarjan osakkeilla alkaa First North Finland
-markkinapaikalla arviolta 5.6.2014.

Liite A sisältää lyhyen kuvauksen Cleantech Investistä ja Liite B Osakeannin
ehdot. Liitteissä olevia tietoja tulee lukea yhdessä esitteen kanssa
kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi Yhtiöstä ja Osakeannista.

Cleantech Invest Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Cleantech Invest Oyj, toimitusjohtaja Feodor Aminoff, puh. 0400 449 096,
Feodor.Aminoff@cleantechinvest.com

FIM Pankki Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki, puh. (09) 6134 6250,
asiakaspalvelu@fim.com

Cleantech Invest Oyj lyhyesti
Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja
kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen
tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja
se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Cleantech Invest sijoittaa alan
lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa
ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten
kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja
elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.

Rajoitukset
Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Tämän tiedotteen perusteella ei tarjota arvopapereita missään maassa.
Arvopapereita ei myöskään tarjota Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen
perusteella Suomen lisäksi missään muussa maassa. Sijoittajien tulee tehdä
sijoituspäätöksensä vain Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn
ja Yhtiön julkistaman muun tiedon perusteella.

Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Cleantech
Invest ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään
osaa Osakeannista Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen,
Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin
arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden
kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi. Yhtiön osakkeiden tai
Osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään
muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Liite A: Cleantech Investistä
Yleistä
Cleantech Invest on yksityinen vuonna 2005 perustettu puhtaaseen energiaan ja
luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö.
Yhtiöllä on omistuksia kahdessatoista suomalaisessa ja yhdessä ruotsalaisessa
aikaisen vaiheen yhtiössä ja kasvuyhtiössä. Yhtiö kehittää aktiivisesti
osakkuusyhtiöitään, jatkorahoittaa niitä sekä etsii aktiivisesti uusia
kohteita ja sijoittaa jatkossakin toimialansa lupaavimpiin aikaisen vaiheen
yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin pääsääntöisesti Suomessa ja Ruotsissa sekä myös
muualla Itämeren alueella.

Cleantech Investin liikeideana on kasvattaa omistaja-arvoa hankkimalla
omistukseensa parhaita puhtaan teknologian alan aikaisen vaiheen yhtiöiden ja
kasvuyhtiöiden osakkuuksia. Sijoitukset tehdään tukeutuen Yhtiön johdon
toimialatuntemukseen ja kokemukseen puhtaasta teknologiasta. Osakkuudet
voivat olla enemmistö- tai vähemmistöosakkuuksia. Yhtiö pyrkii tällä tavalla
hankkimaan omistukseensa osakkuusyhtiöiden kautta muodostuvan
liiketoimintakokonaisuuden, joka kattaa seuraavat nousevat puhtaan
teknologian osa-alueet:

1.
Puhdas energia, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

a. Energian tuotanto

b. Energian siirto, laatu, varastointi ja energiatehokkuus

2.
Luonnonvarojen tehokas käyttö, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

a. Uudet materiaalit ja materiaalien kierrätys

b. Puhdas vesi ja ilma

Osakkuusyhtiöistä muodostuvia liiketoimintakokonaisuuksia pyritään jatkossa
kehittämään siten, että niihin sisältyy liiketoiminnan kehitysvaiheen,
skaalautuvuuden ja riskisyyden näkökulmasta erilaisia yrityksiä. Tällöin
pidemmälle kehittyneillä ja matalamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan
liiketoimintakokonaisuudelle pääomaturvaa ja nopeamman skaalautuvuuden ja
korkeamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan räjähtävän kasvun ja
arvonnousun mahdollisuutta. Tällä strategialla Cleantech Investin
liiketoimintakokonaisuudesta pyritään muodostamaan kiinnostava sijoituskohde
kasvavalla puhtaan teknologian markkinalle, jonka riski on kohtuullisempi
kuin yksittäisten yritysten riski.

Cleantech Investin omistukset on kuvattu alla olevassa taulukossa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Yhtiö Omistus- Kuvaus |
| |
| |
| osuus[1] |

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.