Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-30

Cleantech Invest Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cleantech Invest Oyj

Yhtiötiedote 30.3.2015 klo 9:15 (EET)

Yhtiökokouskutsu

Cleantech Invest Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 20.4.2015 kello 15.00 alkaen
Radisson Blu Plazan Kitzens-ravintolassa osoitteessa Mikonkatu 23, 00100
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio
868.261,99 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä
osinkoa jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 22 prosenttia yhtiön osakkeista ja yli
65 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiona 350 euroa kuukaudessa. Hallituksen palkkiota ei
makseta niille henkilöille, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Lisäksi
ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei
kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille
silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 22 prosenttia yhtiön osakkeista ja yli
65 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 22 prosenttia yhtiön osakkeista ja yli
65 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet
Lassi Noponen, Jan Forsbom ja Tarja Teppo sekä uusiksi jäseniksi Thomas
Bengtsson (MSc in Economics, s. 1972) ja DI Timo Linnainmaa (s. 1976). Thomas
Bengtsson toimii senior advisor -roolissa Ruotsin Työ- ja
elinkeinoministeriössä ja on toiminut Industrifondenin hallituksen jäsenenä.
Timo Linnainmaa on Cleantech Investin perustaja ja on toiminut myös Cleantech
Investin toimitusjohtajana 2005-2010. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
Deloitte&Touche Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Aleksi Martamon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiössä voi olla K-osakkeita ja A-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa
kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen
yhtiökokouksessa. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.

Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla
pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi muuntosuhteella 1:1.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus")
seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 908.685 yhtiön
oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden
hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta hankintahetkellä
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä
maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein
hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita
sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään
hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja
muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
3.634.740 A-osaketta, mikä vastaa noin 20,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit
ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittaminen tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.
18. Yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi yhtiön avainhenkilöiden
kannustepalkkiojärjestelmästä seuraavasti:

Palkitsemisjärjestelmän perusteella maksettavat kannustepalkkiot määräytyvät
yhtiön salkkuyhtiöistä saamien tuottojen perusteella. Oikeus
kannustepalkkioon syntyy salkkuyhtiökohtaisesti sen jälkeen, kun yhtiö on
saanut salkkuyhtiöön sijoittamansa varat takaisin lisättynä 50 %:lla joko
salkkuyhtiön osakkeiden myynnin, salkkuyhtiön varojenjaon ja/tai muun
salkkuyhtiöstä saatavan tuoton (esim. korkotuotto) kautta. Edellä mainitun
summan ylittävistä yhtiön salkkuyhtiöstä saamista tuotoista voidaan maksaa
kannustepalkkiona palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille
yhteensä enintään 5 %.

Palkitsemisjärjestelmä koskee vuosia 2015-2025. Palkkiot voidaan maksaa rahana
ja/tai yhtiön palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille
mahdollisesti otettavien vapaaehtoisten ryhmähenkivakuutusten
vakuutusmaksuina tai muuna hallituksen määrittelemänä kompensaatiomuotona.

Palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat hallituksen valitsemat yhtiön
operatiiviseen johtoon kuuluvat henkilöt sekä mahdolliset muut yhtiön
avainhenkilöt.

Hallitus päättää palkitsemisjärjestelmän piiriin otettavista henkilöistä,
kannustepalkkioiden maksamisesta ja allokoinnista sekä järjestelmän kaikista
muista ehdoista.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cleantech Invest Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.cleantechinvest.fi/YK. Cleantech Invest Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internetsivuilla 30.3.2015 alkavalla viikolla. Edellä
mainitut päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä samasta ajankohdasta alkaen myös yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa
ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.5.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
keskiviikkona 8.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 15.4.2015 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua Cleantech Invest Oyj:n verkkosivuilla:

www.cleantechinvest.fi/YK

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilö-/yhtiötunnus, osoite ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Cleantech
Invest Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä sekä
osakasvie...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.