Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-13

Cloetta AB: VD och koncernchef Henri de Sauvage-Nolting kommenterar resultatet för andra kvartalet 2017

Kvartalet var utmanande både vad avser försäljning och vinstutveckling
och framåt måste vi fokusera ännu mer på vår organiska försäljnings-
och vinstutveckling. Cloettas affärsstruktur förändras nu också
väsentligt genom förvärvet av Candyking samt avtalet att avyttra
Cloetta Italien. Som ett resultat av detta redovisas Cloetta Italien
inte längre i jämförelsetalen utan som tillgångar som innehas för
försäljning och avvecklad verksamhet.

Cloettas rörelseresultat minskade till 90 Mkr (148) under kvartalet.
Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster minskade
till 115 Mkr (156), vilket motsvarar en rörelsemarginal, justerat för
jämförelsestörande poster om 8,1 procent (12,8). På grund av
nedskrivningen av Cloetta Italien om -365 Mkr, uppgick periodens
resultat till -329 Mkr (77).

Det lägre rörelseresultatet, justerat, beror främst på lägre
produktionsvolymer under kvartalet och ett starkt jämförelsetal.
Kostnaden per producerad enhet har därmed ökat. Den ökade andelen
lösviktsgodis i förhållande till föregående år har också påverkat
lönsamhetsutvecklingen.

Under kvartalet har en incident i en fabrik lett till att en
produktionslinje skadats, vilket har lett till att viss produktion
uteblivit.

Konfektyrmarknaden
Konfektmarknaden växte på samtliga Cloettas huvudmarknader under
kvartalet.

Försäljningsutveckling
Cloettas försäljning ökade med 15,8 procent under kvartalet, varav
organisk tillväxt stod för -0,5 procent, förvärvet av Candyking för
13,2 procent och positiva valutakursdifferenser för 3,1 procent.

Försäljningen ökade på våra huvudmarknader i Sverige, Finland,
Nederländerna och på exportmarknaderna, men minskade i Norge,
Danmark, Tyskland och för kontraktstillverkning. I Danmark har
försäljningen till en av de stora kunderna minskat på grund av
hårdare konkurrens och i Norge minskade försäljningen av pastiller.

Candykings försäljning ökade något under kvartalet, vilket ger oss en
bra bas att bygga på under integrationsprocessen.

Integrationen av Candyking enligt plan
Förvärvet av Candyking kommer att skapa synergier genom insourcing av
produktion och reducerade kostnader. Under kvartalet har stora
insatser gjorts för att planera och förbereda integrationen av
Candyking.

Baserat på nuvarande volymutveckling har vi identifierat synergier
från Candyking om 100 Mkr på årlig basis från år 2020. Synergierna
kommer gradvis att realiseras varav majoriteten under 2018 och 2019.

Lösviktsgodis är dock en mer volatil verksamhet eftersom den bygger på
kontrakt med olika löptid, vilket gör att besparingarna kan förändras
beroende på volymutvecklingen.

Den största synergieffekten uppstår genom insourcing av produkter och
vi planerar att börja producera de första volymerna under det andra
halvåret. Konsumenten är vår främsta prioritet när besluten om
insourcing fattas eftersom ett attraktivt sortiment, inklusive
konkurrenters produkter, skapar konsument- och kundpreferenser och
därmed volymtillväxt.

Cloetta-koncernens mål om en underliggande rörelsemarginal på 14
procent står fast.

Fokus på strategi
Mitt främsta fokus för Cloetta är att öka vår konkurrenskraft, för att
därigenom skapa volymtillväxt på våra huvudmarknader och utvalda
internationella marknader. Vår strategi stöds därför av fyra
grundpelare: Vi måste förbättra våra varumärkens styrka, förbättra
vår förmåga att tillsammans med våra kunder expandera våra
kategorier, vi behöver ha personer med rätt kompetens och
prestationskultur och vi måste finansiera det genom en stark
kostnadskultur.

Det innebär att vi måste ha tydligare kategori- och varumärkesplaner
samtidigt som vi förbättrar våra arbetssätt när vi utvecklar,
lanserar, marknadsför och säljer våra produkter. Vi behöver vara mer
effektiva i våra marknadssatsningar och med tiden även öka våra
varumärkesinvesteringar. Dessutom måste vi sänka vår
overheadkostnadsbas för att kunna finansiera nya
varumärkesinvesteringar. Därtill är vårt Lean2020-program mycket
viktigt för att minska produktionskostnader och öka kapaciteten för
insourcing från Candyking.

Under de senaste sex månaderna har vårt primära fokus varit inriktat
på förvärvet av Candyking och avyttringen av Cloetta Italien. Dessa
aktiviteter har varit mycket tidskrävande och har krävt stor
uppmärksamhet från ledningen, men jag är övertygad om att när vi har
integrerat Candyking och slutfört avyttringen av Cloetta Italien, har
vi skapat ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl.
08:00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i
fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på
marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki,
Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta
har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/vd-och-koncernchef-henri-de-sauva...
http://mb.cision.com/Main/1169/2306736/699743.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.