Du är här

2017-05-18

CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Delårsrapport 1, 2017-01-01 - 2017-03-31

Sammanfattning av delårsrapport (avser moderbolaget)

Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31)

· Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (0).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 229 998 SEK
(-7 872 437).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,27 SEK (-0,29).
· Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 76 % (82).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 180 491
aktier (varav 600 000 icke-listade

· A-aktier) per 2017-03-31.
· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
· "CLS" och "Bolaget": Clinical Laserthermia Systems AB.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

· CLS genomförde en företrädesemission vilken resulterade i att
aktiekapitalet ökade till 2 514 195,42 SEK. Antalet aktier
förändrades till 27 180 491 varav 600 000 A-aktier och 26 580 491
B-aktier. Bolaget tillfördes 23,8 MSEK före emissionskostnader.

· I januari meddelade bolaget om listbyte från AktieTorget till
Nasdaq First North. Första handelsdag på Nasdaq var den 21 mars 2017.

· Den 10 mars tillkännagav bolaget att den första ordern på
TRANBERG®-systemet mottagits. Ordern kom från ett ledande amerikanskt
sjukhus och ordervärdet uppgick till 250 000 SEK. Intäkter från
försäljningen kommer att vara synliga i andra kvartalet.

· I mars meddelades delförvärv av det tyska laserteknikföretaget
Laser- und Medizin-Technologie GmbH (LMTB) och säkrade därmed teknik
och viktiga patent gällande bolagets diffusorfiberteknik. Samtidigt
ökade CLS samarbetet med tyska fibertillverkaren Advanced Fiber Tools
(AFT).

· I mars fick bolaget ett godkännande från Food and Drug
Administration (FDA) för sin egenutvecklade TRANBERG CLS Diffusor
Laser Fiber. Diffusorfibern gör det möjligt att behandla större
cancertumörer och kan användas såväl för bildstyrd laserablation som
för CLS egen immunstimulerande behandlingsmetod, imILT®.

· Bolaget säkrade betydande grundpatent gällande tekniken i
TRANBERG®-systemet på den europeiska marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I april kommunicerade bolaget att man bjudits in att presentera
imILT® vid 2nd Porto Precision Oncology Meeting den 19 maj i
Portugal. Vid mötet, som har fokus på bukspottskörtelcancer, kommer
CLS även att presentera en poster som beskriver en behandling med
imILT®

· I maj meddelades CLS engångsmaterial utvärderats vid UTMB i Texas,
USA. Utvärderingen skedde vid behandling av tre patienter med tidig
tumörsjukdom i prostata, med MR-bildstyrd laserablation.

VD Lars-Erik Eriksson kommenterar

Det har varit ett händelserikt första kvartal för CLS. Året inleddes
med att vi kunde meddela att vi har tagit emot vår första order av
TRANBERG®-systemet. Ordern är ett viktigt steg in på den amerikanska
marknaden och en konsekvens av vårt målmedvetna arbete för att
etablera CLS produkter i USA. Vi är väldigt stolta över att ett av
ledande sjukhusen för cancerbehandling har valt CLS produkter. En
annan viktig milstolpe för CLS framgång i USA är det FDA-godkännande
för TRANBERG® CLS Diffusor Laser Fiber som vi fick i mars.
Diffusorfibern stärker vårt erbjudande och underlättar i den
fortsatta utvecklingen av våra kliniksamarbeten. Efter kvartalets
slut, i maj, kunde vi ta nästa steg i ett av dessa samarbeten, då
våra sterila engångsprodukter utvärderades vid behandling med
MR-bildstyrd laserablation vid Department of Radiology vid University
of Texas Medical Branch. Produkterna fungerade väl i MR-miljön och en
förväntat hög behandlingsprecision kunde nås. Samarbetet med Dr. Eric
Walser och hans erfarna team på UTMB ger oss värdefull information
och är en viktig komponent för kommersiell framgång i USA.

Den 20 januari 2017 hölls extra bolagsstämma med anledning av
styrelsens förslag om företrädesemission om cirka 23,8 MSEK. Stämman
godkände förslaget och företrädesemissionen genomfördes under
februari och tecknades till cirka 184 procent. Det tillförda
kapitalet kommer bland annat att möjliggöra fortsatt
marknadsetablering av imILT® och FLA i Europa och USA. I samband med
emissionen hade jag möjlighet att träffa många av CLS aktieägare,
såväl större ägare som mindre. Det finns ett stort engagemang och
intresse för bolaget och jag vill tacka alla som kom till våra
informationsträffar och som deltog i företrädesemissionen.

I samband med emissionen genomförde vi även ett listbyte från
AktieTorget till Nasdaq Stockholm First North. Den 21 mars kunde vi
se vår logga lysa på Nasdaqs fasad och handeln på den nya
marknadsplatsen var igång. Några veckor dessförinnan hade vi vår nya
hemsida klar. Utöver att vi har förbättrat informationen kring våra
produkter och pågående studier, finns en direktkoppling till
publiceringstjänsten Cision, för spridning av nyheter om bolaget.

CLS har numera ett dotterbolag i Tyskland. Detta kommer sig av
delförvärvet av det tyska bolaget Laser- und Medizin-Technologie GmbH
("LMTB"). Genom förvärvet säkrades teknik och viktiga patent i
mikrostrukturering av laserfiber. Samtidigt fick vi en ökad kontroll
av produktionen, vilket stärker vår position. Samarbetet med LMTB har
pågått sedan 2010 och har möjliggjort utvecklingen av vår
diffusorfiber. När möjligheten att förvärva den teknikdel som är så
viktigt för oss dök upp, till bra villkor, var beslutet relativt
enkelt.

När det gäller CLS kliniska studier har sammanlagt tolv patienter
behandlats inom studierna. Det betyder att vi haft en bättre
rekryteringstakt efter den Post-market Clinical follow-up som vi
gjorde i november förra året. Vi har löpande gjort justeringar i
studieprotokollen för att förenkla patientrekryteringen. Dock är
konkurrensen om resurserna på sjukhusen stor och vi jobbar
målmedvetet för att upprätthålla en bra och nära dialog med de team
som ansvarar för våra studier.

Under kvartalet meddelade vi att CLS kommer delta i BIO International
Convention 2017 i San Diego i USA. CLS blev, tillsammans med fjorton
andra europeiska bolag, utnämnt till European Innovation Champions av
Horizon 2020's SME Instrument. Utnämningen av EUs SME-program har
öppnat möjligheten att få synas på ett av bioteknikindustrins mest
framstående event. Genom deltagandet på BIO International Convention
kommer vi kunna marknadsföra våra produkter och knyta värdefulla
kontakter för Bolagets vidare utveckling. Jag ser framför mig att
kommande kvartal kommer att bli lika intensivt som det vi nyss lämnat
bakom oss.

Lars-Erik Eriksson

VD, Clinical Laserthermia Systems AB

CLS i korthet

Clinical Laserthermia Systems AB utvecklar och marknadsför TRANBERG
Thermal Therapy System, optimerat för behandling med Interstitial
Laser Thermotherapy, imILT®, och kan även användas för bildstyrd
laserablation. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund och, sedan 2014,
ett dotterbolag i USA med försäljnings- och distributionskontor i
Framingham, Boston samt ett dotterbolag i Berlin i Tyskland.

Bolagets produkter utgörs av:

· En mobil laserbehandlingsenhet ("TRANBERG® Mobile Laser Unit)
speciellt utvecklad av CLS för ändamålet.

· Ett sortiment av egenutvecklade sterila engångsmaterial att
använda i samband med behandling.

Systemet är avsett för att utföra behandlingsmetoden imILT®
"immunostimulating interstitial laser thermotherapy". Ingreppet är en
lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med
annan behandling, palliativt (lindrande) eller kurativt (botande),
behandla patienter med solida cancertumörer. imILT® innebär lokal
värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret
aktiveras. Resultatet från experimentell forskning, som ligger till
grund för Bolaget, visar att denna aktivering av immunförsvaret kan
leda till immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av
samma typ som behandlats, hos patienten.

Med start 2017 utvärderas Bolagets produkter även för behandling med
Fokuserad Laser Ablation (FLA), i samarbete med University of Texas
Medical Branch (UTMB). Medan imILT® är inriktad på aktivering av
immunförsvaret, syftar FLA endast till att döda modertumören. Det är
främst för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata som CLS ser
att Bolagets produkter skulle kunna förbättra FLA-behandlingen.

Affärsmodell

CLS marknadsfokus kommer inledningsvis att primärt vara riktat mot
Europa med målsättningen att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders
genomföra Bolagets initiala kliniska studieprogram vid tre
studiekliniker. Etablering av ett antal strategiska referenscentra
pågår, från vilka en geografisk så väl som en volymmässig expansion
kan ske. De initiala kunderna återfinns inom akademin samt inom den
privata vårdsektorn. Förutsättningarna för en snabbare
marknadspenetration bedöms finnas inom dessa sektorer. De
specialistgrupper hos CLS kunder som är viktigast är främst
interventionella radiologer inom onkologi, medicinska och kirurgiska
onkologer men även immunologer.

Intäkter från försäljning vid etablerad produkt beräknas främst komma
från det förbrukningsmaterial som används vid behandling av patient.
Intäktsmodellen bygger på försäljning av förbrukningsmaterialet som
består av sterila engångsprodukter. Intäkter för att täcka kostnaden
för levererade TRANBERG®Mobile Laser Unit beräknas, i de flesta fall
komma över tid, via påslag på förbrukningsmaterial, på marknader där
så är möjligt. Direkt fakturering av TRANBERG® Mobile Laser Unit
förväntas utgöra en mindre andel av försäljningen.

CLS har inlett marknadsetablering i Europa och USA, där bolaget har
regulatoriska godkännanden på plats. Expansion in i ytterligare
geografiska områden förutsätter de regulatoriska godkännanden som
krävs för att verka på respektive marknad samt strategiska
samarbetspartners, alternativt representation.

Målsättning

CLS strategi är att efter starten av studieklinikerna och
referensklinikerna påbörja en global lansering. Den långsiktiga
övergripande målsättningen är att göra imILT® tillgänglig som
behandling för samtliga behandlingsbara diagnoser, i så många länder
som möjligt. Avsikten är att efter produktlansering successivt öka
antalet behandlade patienter per år för att inom en tioårsperiod
årligen behandla 5-8 % av de behandlingsbara patienterna, vilka
beräknas uppgå till mer än sex miljoner individer på global basis
varje år.

CLS finansiella målsättning är att uppnå ett break even-resultat för
helåret 2017 och att under 2018 uppvisa positivt resultat före skatt.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

CLS har, sedan 2014, ett dotterbolag i USA. Bolaget har ej några
aktieinnehav utöver det helägda dotterbolaget.

Utveckling av resultat och ställning

CLS har ännu inga intäkter från försäljning. Bolagets kostnad...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.