Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

CLS: Kallelse till extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till
extra bolagsstämma måndagen den 18 mars 2019 kl. 14.00 på Medicon
Village, Scheelevägen 2 (Tellus), i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena tisdagen den 12 mars 2019,

· dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 12 mars 2019,
skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village,
Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon
046-15 21 00 eller per e-post info@clinicallaser.se. I anmälan ska
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd
tisdagen den 12 mars 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 34 603 821, varav 600 000 A-aktier med tio röster per
aktie och 34 003 821 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande
totalt 40 003 821 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier.
8. Stämman avslutas.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av
aktier i enlighet med följande.

Under 2015 införde Clinical Laserthermia Systems ett
incitamentsprogram enligt vilket anställda i bolaget gavs rätt till
rörlig ersättning om vissa särskilda målsättningar för bolaget
uppfylldes. I enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet ska
viss del av den rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier i
bolaget.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ge ut högst 91 756nya
B-aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst cirka 8
487,44kronor. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma vissa
anställda i bolaget i enlighet med vad som anges ovan.

Teckningskursen uppgår till 8 kronor per aktie, vilket motsvarar den
genomsnittliga stängningskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq First
North under perioden 15 februari- 28 februari 2019. Teckning av de
nya aktierna ska ske senast den 29 mars 2019.

Övrigt

Styrelsens förslag och fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt
på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida
www.clinicallaser.se senast två veckor före bolagsstämman och sänds
till de aktieägare som begär det.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med
7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

________________

Lund i mars 2019

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 mars 2019 kl 17:40 CET

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
under symbolen CLS B. Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate
Finance AB, Tel: +46 40 200 250. E-mail: ca@vhcorp.se. Mer
information på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cls/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-clin...
https://mb.cision.com/Main/11591/2754653/1000674.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.