Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

CLX Communications AB (publ): CLX utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
KANADA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV
DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE
BEGRÄNSNINGAR FINNS. SE ÄVEN DEN VIKTIGA INFORMATIONEN LÄNGST NER I
PRESSMEDDELANDET

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ.) - XSTO:CLX

CLX Communications AB (publ) ("CLX
" eller "Bolaget
") - en ledande, global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster -
har uppdragit åt Handelsbanken Capital Markets att utreda förutsättningarna
för att genomföra en riktad nyemission om högst 4 067 647 aktier, med stöd av
årsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2017.

Som beskrivet i pressmeddelandet den 19 maj 2017 där Bolaget kommunicerade
sina nya finansiella mål, ser styrelsen fortsatt goda tillväxtmöjligheter
genom förvärv under de närmaste åren. Mot bakgrund av detta utvärderar
Bolaget kontinuerligt sin kapitalstruktur. Syftet med den eventuella riktade
nyemissionen är att minska CLX skuldsättning och möjliggöra för Bolaget att
fortsatt göra värdeskapande förvärv, att bredda Bolagets aktieägarbas samt
öka likviditeten i Bolagets aktier.

Den eventuella nyemissionen är riktad till svenska och internationella
institutionella investerare och bland annat villkorad av att Bolagets
styrelse fattar ett emissionsbeslut efter det att Handelsbanken Capital
Markets avslutat det så kallade book-building-förfarandet. Teckningskursen i
nyemissionen kommer att fastställas genom book-building-förfarandet som
tidigast kommer att påbörjas kl. 17:31 (CET) den 30 maj 2017 och avslutas
innan dess att handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas den 31 maj 2017. Den
minsta ordern kommer att fastställas till det antal aktier som motsvarar EUR
100 000. Book-building-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att
förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas av vilken anledning
som helst.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ.)
Mobiltelefon +46-768-966300
E-mailthomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX
mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert
och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna
enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk
kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS),
röst-tjänster och mobila konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan
företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i
Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX.

Besök oss gärna på:www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar",
"förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända
risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga
att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter
och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att
avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges
i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen,
uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller
enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det
meddelas.

Denna information är sådan information som CLX är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017
kl. 17:31.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att
förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får
inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle
vara i strid med gällande regler eller kräva registrerings- eller andra
åtgärder.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933
("Securities Act
") och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan
registrering eller ett undantag från registreringskrav enligt Securities Act
samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget
avser inte att registrera någon del av nyemissionen i USA eller genomföra ett
offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i
enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan eller Australien
och, förutom i enlighet med vissa undantag, får inte erbjudas eller säljas i
eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller
befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan eller Australien. Inget
offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i
Kanada, Japan eller Australien.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv
2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i
någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

170530_CLX_sonderar riktad nyemission_FINAL_SWE
http://hugin.info/173289/R/2108553/800867.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.