Du är här

2018-08-29

Com Hem: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COM HEM HOLDING AB (PUBL)

PRESSMEDDELANDE, 29 AUGUSTI 2018

Com Hem Holding AB (publ), org. nr. 556858-6613, ("Com Hem" eller
"Bolaget") håller extra bolagsstämma fredagen den 21 september 2018
kl. 13.00 på Fleminggatan 18 i Stockholm. Inregistrering till stämman
börjar kl. 12.30.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 september
2018 och har anmält sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den
17 september 2018. Anmälan om deltagande kan göras på
www.comhemgroup.se/extrastamma2018 eller per telefon 08-402 92 48
(vardagar mellan kl. 09.00 - 16.00), eller per post under
nedanstående adress:

Com Hem Holding AB (publ)
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer,
person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande
fall uppgift om ombud och antal biträden (maximalt två), i samband
med anmälan. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd.

Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker
deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god
tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är
utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av
registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om
sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling.
Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på
www.comhemgroup.se/extrastamma2018 och skickas även till de
aktieägare som begär det.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering måste vara
verkställd senast fredagen den 14 september 2018. Detta innebär att
aktieägare i god tid före sistnämnda dag bör meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fusionen med Tele2 och godkännande av fusionsplanen
8. Beslut om förslag från aktieägaren Martin Green
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag m.m.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Björn Kristiansson utses att som
ordförande leda stämman.

Punkt 7 - Fusionen med Tele2 och godkännande av fusionsplanen

Styrelserna för Tele2 AB (publ) ("Tele2") och Com Hem har gemensamt
antagit en fusionsplan daterad den 9 januari 2018. Fusionsplanen
registrerades hos Bolagsverket den 19 januari 2018 och registreringen
kungjordes den 23 januari 2018.

För att genomföra den föreslagna fusionen mellan Tele2 och Com Hem
föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om godkännande av
fusionsplanen.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Tele2 som
övertagande bolag och Com Hem som överlåtande bolag. Enligt
fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts
till att en aktie i Com Hem byts mot 1,0374 nya B-aktier i Tele2 (det
"Icke-Kontanta Vederlaget") och 37,02 kronor i kontanter.

Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i
fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både Tele2 och
Com Hem godkänner fusionsplanen och att alla tillstånd och
godkännanden från konkurrensmyndigheterna som är nödvändiga för
fusionen har erhållits. Fusionen förväntas registreras av
Bolagsverket under fjärde kvartalet 2018, och resulterar i
upplösningen av Com Hem, varigenom alla Com Hems tillgångar och
skulder kommer att övergå till Tele2. Redovisning av
fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av
fusionen.

Punkt 8 - Beslut om förslag från aktieägaren Martin Green

Aktieägaren Martin Green föreslår att bolagsstämman ska besluta om
att:

i) det genomförs en utredning beträffande Bolagets handläggning för
att säkerställa att nuvarande medlemmar i styrelse och bolagsledning
uppfyller de relevanta krav som lagar, andra regelverk och samhällets
etiska värderingar ställer på personer i ledande ställning samt även
om rådande attityd samt praktisk handläggning utav Bolagets
handläggare och ledning,

ii) för det fall att utredningen klargör att behov föreligger skall
skyndsamma relevanta åtgärder vidtagas för att säkerställa kravens
uppfyllanden, och

iii) redovisning av utredning och eventuella åtgärder bör ske snarast
möjligt med hänsyn till art och omfattning till eventuella framkomna
behov dock senast under årsstämman 2019.

Särskilda majoritetskrav och röståtagande avseende beslutsförslag i
punkt 7

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman
företrädda aktierna.

Kinnevik, Com Hems största aktieägare, som innehar omkring 19,2
procent av aktierna och rösterna, har åtagit sig att rösta för
styrelsens förslag enligt punkten 7.

Handlingar

Fusionsplanen, samt ett informationsdokument angående fusionen -
inklusive bland annat en beskrivning av bakgrunden och motiven för
fusionen samt en beskrivning av det fusionerade bolaget - finns från
och med den 29 augusti 2018 tillgängligt hos Bolaget på Fleminggatan
18 i Stockholm samt på Bolagets hemsida www.comhemgroup.se under
rubriken "Fusionen mellan Com Hem och Tele2".

Antal aktier och röster i Bolaget

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgick per dagen för
denna kallelse till 177 470 814. Bolaget innehar för närvarande 642
604 egna aktier i Bolaget.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen
(2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
stämman lämna upplysningar om alla förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i augusti 2018
Com Hem Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Investerare:
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)734 39 25 40
marcus.lindberg@comhem.com
Media
Fredrik Hallstan, Head of PR
Tel: +46 (0)709 48 52 72
fredrik.hallstan@comhem.com

Om Com Hem
Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster
till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem
och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX
Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till
tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort
utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar,
surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät
med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll,
vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com
Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7
136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/com-hem/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-c...
http://mb.cision.com/Main/572/2602527/898877.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.