Du är här

2016-02-18

CombiGene: Bokslutskommuniké januari-december 2015 för CombiGene AB (publ)

Fj?rde kvartalet oktober-december

? Nettooms?ttning: 0 (0) TSEK.
? Resultat efter finansiella poster: -2 366 (-898) TSEK.
? Resultat per aktie f?re utsp?dning: -0,21 (-0,12) SEK.
? Resultat per aktie efter utsp?dning: -0,20 (-0,12) SEK.
? Likviditeten vid periodens utg?ng: 9 376 (5 193) TSEK.
? Soliditeten vid periodens utg?ng: 94 (91) %.
? Anst?llning av en CSO.
? Ny website lanserad.
? Den f?rsta utav tv? teckningsperioder f?r teckningsoption TO 1
avslutad.

? Leverans av genvektorer fr?n GeneDetect (Nya Zeeland).
? Start av den f?rsta djurstudien p? dessa vektorer.
? Analys- och v?rderingsrapport om CombiGene publicerad av Arrowhead
(New York).

Januari-december

? Nettooms?ttning: 0 (0) TSEK.
? Resultat efter finansiella poster: -6 469 (-960) TSEK.
? Resultat per aktie f?re utsp?dning: -0,61 (-0,16) SEK.
? Resultat per aktie efter utsp?dning: -0,60 (-0,16) SEK.

V?sentliga h?ndelser efter periodens utg?ng

? Den andra och sista utav tv? teckningsperioder f?r teckningsoption
TO 1 f?rl?pte mellan 8-17 februari. Den slutliga utnyttjandegraden
var inte k?nd vid fastst?llandet av denna bokslutskommunik? men
kommer att bli f?rem?l f?r ett pressmeddelande.

? Avslutning av den f?rsta djurstudien samt start av ytterligare tv?
studier.

? Styrelsebeslut om att f?resl? st?mman att dela ut CombiGene Vet
till Combigenes aktie?gare.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna f?rhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsl?get p? att vidareutveckla denna behandlingsmetod s? att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas s? att den ?ven kan anv?ndas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor p? Medicon Village i Lund och bygger
p? forskningresultat fr?n Lunds Universitet och K?penhamns
universitet. Bolaget ?r publikt och ?r noterat p? AktieTorget.
www.combigene.com.

VD har ordet

I det fj?rde kvartalet kunde vi sk?rda frukterna av det arbete som
gjordes under tredje kvartalet, t ex den nya websiten, rekrytering av
CSO samt identifiering av en analysfirma. Men viktigast av allt var
f?rst?s att vektorerna fr?n GeneDetect anl?nde och vi kunde b?rja den
f?rsta studien p? dem. Det var en s k expressionsstudie f?r att se om
transgenerna f?r NPY och Y2 verkligen uttrycks i cellerna efter
tillf?rsel av vektor. Om inte s? sker kan ju heller ingen
antiepileptisk effekt ske, och det ?r d?rf?r som man alltid b?r
unders?ka detta innan man unders?ker effekten. Nu under januari har
vi haft n?jet att f?r f?rsta g?ngen analysera och titta p? riktiga
data och resultat fr?n dessa nya vektorer. F?r mig har detta k?nts
enormt tillfredst?llande och sp?nnande, ?ven om jag inte kunnat
f?rst? alla detaljer som v?r nya CSO Casper G?tzsche diskuterat med
v?ra grundare Merab och David p? vars avdelningar det mesta av
arbetet skett.

En annan sp?nnande h?ndelse var publiceringen av Arrowheads analys-
och v?rderingsrapport den 14 december, och den stora uppm?rksamhet
som det fick bland bolagets f?ljare och den stora effekten p? handeln
i COMBI-aktien.

Stor uppm?rksamhet fick ocks? genterapibolaget uniQure n?r det f?r
n?gra veckor sedan presenterade data fr?n en klinisk studie p?
patienter med hemofili B, en sorts bl?darsjuka som orsakas av en
brist p? ett enzym som heter Faktor IX. uniQures produkt ?r en
AAV-vektor inneh?llande transgenen f?r Faktor IX-transgen, och
f?rutom att behandlingen f?ref?ll vara s?ker s? gav den ocks? tydlig
uppreglering av Faktor IX hos de behandlade patienterna. uniQures
framg?ngar inom genterapi banar v?g ?ven f?r andra bolag och andra
projekt, s? det ?r verkligen n?got att gl?djas ?t ?ven f?r oss.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under fj?rde kvartalet oktober-december 2015

De viktigaste aktiviteterna inom utvecklingsprojektet har varit
leveransen av ett antal vektorer fr?n det nya zeel?ndska bolaget
GeneDetect samt den djurstudie som d?refter p?b?rjades. Djurstudien
?r bara den f?rsta utav totalt tre studier som ska ligga till grund
f?r valet av den finala vektor som ska bli bolagets produktkandidat.
De andra tv? studierna p?b?rjades f?rst i b?rjan p? februari 2016 och
s?lunda kan inte detta val meddelas ?nnu. Denna f?rsta djurstudie -
som utf?rdes dels p? Nya Zeeland och dels i Lund/K?penhamn - f?rfl?t
dock utan problem och gav tydliga och konklusiva resultat och blev
d?rf?r ett viktigt steg p? v?gen mot milstolpen att v?lja
produktkandidat.

I den studie p? epileptiska hundar, som utf?rs av en grupp danska
forskare och veterin?rer och som har mottagit ovillkorad sponsring
fr?n CombiGene Vet AB, har de f?rsta hundarna rekryterats men enligt
uppgift fr?n gruppen kan n?gra behandlingar ?nnu inte rapporteras.

Bolagets nye CSO tilltr?dde sin tj?nst i b?rjan av oktober, och under
oktober inf?ll ocks? den f?rsta teckningsperioden f?r optioner serie
TO 1, i vilken 37 970 teckningsoptioner utnyttjades f?r teckning av
lika m?nga aktier.

I b?rjan p? november lanserades bolagets nya och numera tv?spr?kiga
website. Kring m?nadsskiften november-december gjorde VD
presentationer p? lokala investerartr?ffar i S?dert?lje, Ume?
respektive Skellefte?, och bolaget har ocks? figurerat i artiklar i
media och nyhetsbrev. Under oktober-november gjorde den New
York-baserade firman Arrowhead Business and Investment Decisions,
LLC, som ?r en s k independent research firm, en analys och v?rdering
av CombiGene. Den presenterades 14 december och fick stor
uppm?rksamhet av AktieTorgets investerare.

Finansiell information

Redovisning av dotterbolag

D? dotterbolaget CombiGene Vet AB ?nnu inte bed?ms som v?sentligt har
CombiGene AB valt att inte uppr?tta n?gon koncernredovisning. F?r att
?nd? ge en r?ttvisande bild ?ver f?rh?llandet har andelarna i
dotterbolaget skrivits ned med motsvarande kostnaden i dotterbolaget.
Nedskrivningen redovisas under "Finansiella poster". Vid periodens
utg?ng fanns det 84 TSEK i likvida medel i dotterbolaget CombiGene
Vet AB, vilket motsvarar det bokf?rda v?rdet av Andelarna i
dotterbolaget.

Int?kter och resultat

Bolaget har inte haft n?gon oms?ttning under perioden
januari-december. R?relseresultatet f?r perioden januari-december
uppg?r till -6 254 TSEK och f?r fj?rde kvartalet till -2 367 TSEK. De
huvudsakliga kostnaderna under fj?rde kvartalet har h?nf?rt sig till
forskning & utveckling, arvoden till VD och konsulter, samt kostnader
f?r marknadskommunikation.

Kassafl?de och finansiell st?llning

Kassafl?det f?r perioden januari-december uppg?r till 4 183 TSEK och
f?r fj?rde kvartalet till -1 256 TSEK. Likviditeten vid periodens
utg?ng uppg?r till 9 376 TSEK. Soliditeten uppg?r till 94 %.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utg?ng uppgick till 11 381 970 st med
kvotv?rde om 0,10 SEK. Det fanns ?ven 1 212 030 teckningsoptioner.
Samtliga aktier ?r av samma slag och har samma r?str?tt.

Personal

Medelantalet anst?llda i koncernen uppgick f?r perioden till 1 (-), av
vilka 0 (-) ?r kvinnor. VD och projektledare Bengt Westrin ?r anlitad
p? konsultkontrakt genom sitt bolag Tarpoon Bioscience AB.

Risker och os?kerhetsfaktorer

Ett l?kemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ k?nnetecknas av en
h?g operationell och finansiell risk, och det finns m?nga faktorer
som negativt kan p?verka sannolikheten f?r kommersiell framg?ng. De
risker som i Bolagets nuvarande skede bed?ms som viktigast att beakta
?r risken f?r att CombiGenes metod inte ?r s?ker eller inte ?r
effektiv, samt risken f?r att verksamheten inte kan f? erforderlig
finansiering. Under fj?rde kvartalet har inga v?sentliga f?r?ndringar
avseende dessa risk- eller os?kerhetsfaktorer intr?ffat. F?r de
kommande sex m?naderna f?rv?ntas den nu aktuella riskbilden inte
v?sentligen ?ndras.

Principer f?r bokslutskommunik?ns uppr?ttande

CombiGene till?mpar ?rsredovisningslagen och Bokf?ringsn?mndens
allm?nna r?d BFNAR 2012:1 (K3) vid uppr?ttandet av sina finansiella
rapporter. Samma redovisningsprinciper har anv?nts i denna
bokslutskommunik? som i tidigare del?rsrapporter samt i den senaste
?rsredovisningen. Denna bokslutskommunik? ?r uppr?ttad enligt BFNAR
2007:1 Frivillig del?rsrapportering, samt f?ljer AktieTorgets
riktlinjer f?r bokslutskommunik?er.

F?rslag till disposition av resultat

Styrelsen f?resl?r att ingen vinstutdelning sker f?r r?kenskaps?ret
2015.

?rsst?mma och ?rsredovisning

Ordinarie bolagsst?mma 2016 kommer att avh?llas den 4 april i Lund.
?rsredovisning kommer att h?llas tillg?nglig f?r allm?nheten p?
bolagets kontor i Lund samt publiceras p? AktieTorgets website och p?
bolagets website, senast 3 veckor innan st?mman.

Granskning av revisor

Denna bokslutskommunik? har inte varit f?rem?l f?r granskning av
bolagets revisorer.

Kommande finansiell rapport

Del?rsrapport den 19 maj 2016.

Lund den 17 februari 2016, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad
Ordf?rande

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Per Ericsson
Styrelseledamot

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Bengt Westrin
Verkst?llande direkt?r

F?r ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 - 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/bokslutskommunike-januari-december...
http://mb.cision.com/Main/12318/9916571/478702.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.