Du är här

2017-05-18

CombiGene: Delårsrapport januari-mars 2017 för CombiGene AB (publ)

Första kvartalet januari - mars 2017

· Nettoomsättning: 3 000 (0) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster: 249 (-1 397) TSEK.
· Resultat per aktie: 0,02 (-0,12) SEK.
· Likviditeten vid periodens utgång: 11 915 (10 291) TSEK
· Soliditeten vid periodens utgång: 92 (94) %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I början av april månad initierades den planerade prekliniska
långtidsstudien av Bolagets läkemedels kandidat för behandling av
epilepsi.

· Kallelse till ordinarie årsstämma 9 maj 2017 publicerad.
· Bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjordes den 18 april.
· CombiGene deltog i "Gene Therapy for Rare Disorders" i april i
Boston.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger
på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns
universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.

www.combigene.com.

VD har ordet

2016 var ett bra år då vi levererade enligt plan på våra stora
milstolpar med val av läkemed- elskandidat och vetenskapligt
rådgivningsmöte med Läkemedelsverket. Första kvartalet 2017 innebar
en fortsättning av denna positiva utveckling. Kvartalets höjdpunkter
utgjordes av Bolagets framgångsrika nyemission, som övertecknades med
31 procent, och det positiva utfallet av vår dos-responsstudie, som
båda tillförde ytterligare energi och tillförsikt till vår
verksamhet. Efter första kvartalets utgång initierade vi den
långtidsstudie som kommer att löpa under 2017/2018.

Övertecknad företrädesemission

Motivet för företrädesemissionen som vi genomförde i kvartalet var att
skapa finansiella förutsättningar för att genomföra en långtidsstudie
av vår läkemedelskandidat. Det var därför mycket glädjande att se det
förtroende som såväl gamla som ny aktieägare visade oss genom att
teckna aktier i CombiGene.

Positivt utfall av dos-responsstudien

Under årets första kvartal erhöll vi också finala data från den
dos-responsstudie som vi genomfört i samarbete med Pharmaseed Ltd.
Studien bekräftade att vår läkemedelskandidat, precis som vi
förväntade oss, har avsedd dosberoende anti-epileptisk effekt.

Långtidsstudien påbörjad

Det positiva utfallet från dos-responsstudien och det kapitaltillskott
vi erhöll genom företrädesemissionen innebar att vi under inledningen
av kvartal två kunde initiera den prekliniska långtidsstudie som är
nästa viktiga milstolpe på vägen till färdigt läkemedel.

Långtidsstudien kommer att genomföras vid Universitetssjukhuset i
Skåne och under ledning

av professor Merab Kokaia. Syftet med studien är framför allt att ge
ytterligare stöd för den antiepileptiska effekten av vår
läkemedelskandidat. Modellen som vi kommer att använda har många
Delårsrapport januari - mars 2017 för CombiGene AB (publ) likheter
med mänsklig epilepsi, inklusive spontana kramper och underliggande
förändringar i hjärnan och resultatet kommer att vara en viktig del
av vårt underlag för fortsatt utveckling.

Merab Kokaia är en av CombiGenes vetenskapliga grundare, och han har
en unik preklinisk modell och kompetens, även jämfört med stora
professionella CRO-bolag (Contract Research Organisation), vilket
borgar för att vi får en god kontinuitet i projektet. Studien
beräknas vara klar under första halvåret 2018.

Stärkt kommunikation med våra aktieägare

CombiGene verkar inom ett mycket innovativt medicinskt forsknings- och
utvecklingsområde, som kan komma att revolutionera behandlingsmetoder
och ge miljontals människor bättre livskvalitet. För att kunna
berätta om vår verksamhet och sätta den i ett större sammanhang och
dessutom prata om genterapi i mer generella termer lanserade vi under
årets första kvartal tidningen Genevägen. Tanken med tidningen är att
hålla våra aktieägare uppdaterade om CombiGenes resa och utveckling,
och låta dem ta del av våra forskningsrön och framgångar på ett
intressant och stimulerande sätt.

Jan Nilsson

VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under första kvartalet 2017

· Fokus på epilepsiprojektet. Under årets första kvartal låg fokus
på att driva CombiGenes epilepsiprojekt.

· Företrädesemission. I januari beslöt styrelsen att föreslå en
företrädesemission och en extra bolagsstämma hölls den 24 januari.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Emissionen var
garanterad till 80.5 procent och vid teckningstidens utgång kunde
konstateras att emissionen var kraftigt övertecknad. Bolaget
tillfördes cirka 14,2 miljoner före emissionskostnader. I samband med
företrädesemissionen genomfördes ett stort antal informationsmöten i
samarbete med bland annat Aktiespararna och AktieTorget.

· Resultat från dos-responsstudien. Under kvartalet fick bolaget,
som väntat, resultatet av dos-responsstudien som visade att bolagets
läkemedelskandidat har en dosberoende antiepileptisk effekt. Baserat
på denna information kunde den sista planeringen genomföras för att
kunna initiera en långtidsstudie hos Professor Merab Kokaia vid Lunds
Universitet.

· Licensavtal. Bolaget har under perioden fakturerat 3 000 TSEK för
en s.k. 'signing fee' enligt det avtal som slutits med Panion Animal
Health AB.

Finansiell information

Intäkter och resultat

Bolaget har omsatt 3 000 TSEK under perioden januari-mars.
Rörelseresultatet för perioden uppgår till 249 TSEK. De huvudsakliga
kostnaderna under perioden har hänfört sig till forskning &
utveckling, arvoden till VD och konsulter. Omsättningen hänför sig
till den 'signing fee' enligt det avtal som slutits med Panion Animal
Health AB.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden januari-mars uppgår till 8 860 TSEK.
Likviditeten vid periodens utgång upp-går till 11 915 TSEK.
Soliditeten uppgår till 92,353 %.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 16 522 230 st med
kvotvärde om 0,10 SEK. Periodens genomsnittliga antal aktier uppgår
till 13 847 202. Samtliga aktier är av samma slag och har samma
rösträtt.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 2 (1), av
vilka 1 (0) är kvinnor. Därtill kom VD som var anlitad som konsult.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en
hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer
som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De
risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta
är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är
effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig
finansiering. Under första kvartalet har inga väsentliga förändringar
avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella
rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna
delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport
är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Kommande finansiell rapport

Delårsrapport januari-juni 2017, den 17 augusti 2017.

Arne Ferstad
Ordförande

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Susana Ayesa Alvarez
Styrelseledamot

Jan Nilsson
Verkställande direktör

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på
forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.
Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/delarsrapport-januari-mars-2017-fo...
http://mb.cision.com/Main/12318/2266200/674886.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.