Du är här

2017-08-31

Community Entertainment: Halvårsrapport, januari-juni 2017

Januari - juni 2017

· NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 849 (626) Tkr.
· RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till -1 608 (-931)
Tkr.

· RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till -2 139 (-1 356)
Tkr.

· RESULTAT PER AKTIE uppgick till -1,00 (-0,82) kronor.
Andra kvartalet 2017

· NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 531 tkr (297 tkr).
· RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till -975 tkr (-634
tkr).

· RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till -1 250 (-846) Tkr.
· RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,58 (-0,51) kronor.
VD:s kommentar

Intäkts- och resultatmässigt är första halvåret, samt andra kvartalet,
en rejäl missräkning. Vi hade räknat med betydligt högre intäkter än
vad utfallet har blivit, bland annat eftersom vi har mottagit väldigt
positiva tongångar från marknaden under lång tid. Det finns dock
flera anledningar till detta, och framförallt en överskuggar de
andra.

Överflyttningen av vår tekniska plattform till Rackspace har blivit
betydligt mer omfattande och komplicerad än vad som kunde förutses.
Tidsåtgången och fokuset som vi har varit tvungna att lägga på detta
skifte har gått ut över försäljningen under de senaste månaderna.
Överflyttningen har dock varit helt nödvändig, då det är avgörande
för våra samarbeten att vår driftssäkerhet är prickfri. Det är därför
glädjande att kunna säga att överflytten är genomförd i sin helhet
och nu flyter på smärtfritt. Vi har i nuläget den mest stabila
plattformen som vi någonsin har haft, och med de förutsättningarna i
ryggen ser vi verkligen fram emot att återigen kunna lägga ett stort
fokus på försäljningen under återstoden av året.

Ett ytterligare skäl till den resultatmässigt otillfredsställande
våren är att vi även har lagt tonvikt på att utveckla ett nytt
verksamhetsområde. Det kommer att utgöra en ny inriktning för oss,
vilket ger oss möjligheter att bredda verksamheten, ta klivet in på
en ny marknad och möta en helt ny typ av kunder.

Trots att hösten ännu inte riktigt har hunnit ta fart, efter semestrar
och mjukstart på många företag, har vi redan fått väldigt mycket
positiva signaler - såväl från befintliga kunder som nya. Vi har
långt gångna diskussioner med en mängd olika företag, något som vi
hoppas och räknar med kommer att visa sig även resultatmässigt under
de närmaste månaderna. Dessutom har vi vässat vår julkalenderprodukt
ytterligare. Denna förbättring gör det lättare för oss att
marknadsföra kalendern, och dessutom underlättas administrationen
avsevärt - något som gör att vi förväntar oss avsevärt fler
kalenderkunder i år. Vi har redan flera tidigare kunder som har
flaggat för en fortsättning även i år.

Tiden mellan sensommar och jul är av tradition vår bästa period
försäljningsmässigt, och med en förbättrad plattform, en ny
inriktning mot en hittills outforskad marknad och en förbättrad
julkalenderprodukt har vi nu goda förutsättningar för att överträffa
tidigare års resultat under den kommande perioden.

Tomas Järnstål - VD

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

För att stärka bolagets likviditet och kunna gynna företagets
expansionstakt och möjligheter planeras det att genomföra en
företrädesemission under september månad.

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 145 (0) Tkr och resultat
efter skatt uppgick till -5 506 (-1 319) Tkr, i resultatet ingår som
tidigare kommunicerats en nedskrivning av aktierna i Million Mind om
5 Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0)
Tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni
2017 till 230 (315) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den
30 juni 2017 till 1 954 (9 700) Tkr och soliditeten uppgick till 56
(82) procent.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2017 till 2 259 040 stycken.
Utestående teckningsoptioner uppgår till 200 000 (TO 1) med lösenkurs
12 kr med förfall den 30 december 2018.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Delårsrapport juli - september 2017 24 november 2017

Bokslutskommuniké 2017 23 februari 2018

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 31 augusti 2017

Tomas Järnstål, VD

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Nyckeltal

jan-juni jan-juni helår

Koncernen 2017 2016 2016

Intäkter, Tkr 849 626 1 734

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Tkr -1 608 -931 -1 831

Rörelseresultat (EBIT), Tkr -2 121 -1 345 -2 767

Rörelsemarginal, % neg neg neg

Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg

Soliditet, % 32 69 53

Resultat per aktie, kr -1,00 -0,82 -1,55

Eget kapital per aktie, kr 0,34 1,54 0,72

Genomsnittligt antal aktier, miljoner 2,128 1,666 1,832

Utgående antal aktier, miljoner 2,259 1,999 1,999

RESULTATRÄKNING apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår

(Tkr) 2017 2016 2017 2016 2016

Nettoomsättning 531 297 849 626 1 734

Övriga rörelsekostnader -750 -631 -1 098 -917 -1 806

Personalkostnader -756 -300 -1 359 -640 -1 759

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -975 -634 -1 608 -931 -1 831

Avskrivningar och nedskrivningar -263 -207 -513 -414 -936

Rörelseresultat -1 238 -841 -2 121 -1 345 -2 767

Summa finansnetto -12 -5 -18 -11 -70

Resultat efter finansiella poster -1 250 -846 -2 139 -1 356 -2 837

Betald skatt - - - - -

Årets resultat -1 250 -846 -2 139 -1 356 -2 837

Resultat per aktie, kr -0,58 -0,51 -1,00 -0,82 -1,55

Genomsnittligt antal aktier 2 172 267 1 665 600 2 128 880 1 665 600 1 832 160

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Tkr) 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 496 2 212 1 840

Summa anläggningstillgångar 1 496 2 212 1 840

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 124 436 -

Övriga fordringar 56 1 258 35

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 550 217 458

Likvida medel 237 337 436

Summa omsättningstillgångar 967 2 248 929

SUMMA TILLGÅNGAR 2 463 4 460 2 769

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 788 3 082 1 457

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 711 428 344

Övriga skulder 412 773 768

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 552 177 200

Summa kortfristiga skulder 1 675 1 378 1 312

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 463 4 460 2 769

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun helår

(Tkr) 2017 2016 2017 2016 2016

Nettoomsättning 678 0 1 146 0 1 734

Övriga rörelsekostnader -557 -592 -890 -869 -1 806

Personalkostnader -417 -202 -752 -445 -1 759

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)-296 -794 -496 -1 314 -1 831

Avskrivningar och nedskrivningar - - ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.